Page 1 - Sahkomaailma_1-2020
P. 1

TAMMIKUU 2020 / 6,50 €       SÄHKÖ, TELE, VALO & AV -MESSUNUMERO                                                 STULin JÄSENILLE
                                                                                      liitteenä oma tiedote

Tapahtuman tarjonta on aiempaa kattavampi

Sähkömessut kokoavat
ammattilaiset Jyväskylään

Jyväskylän Paviljonki täyttyy 5. - 7.2. uusimmasta teknologiasta
alansa huippua edustavista yrityksistä sekä ammattilaisyleisöstä.
20. kerran järjestettävät Sähkö-, valo-, tele- ja AV 2020 -messut
sisältävät paljon uutta, kuten tulevaisuuden liikenneratkaisuihin
keskittyvän näyttelyalueen.

Sähkömessut on suunnat-      ku yrityksiin tutustumiseksi.  jöistä tulevatkin vielä seuraa- Joka toinen vuosi järjestettävistä Sähkömessuista on tullut yksi alan tärkeimmistä kohtaamis-
tu urakoitsijoille, suunnitte-   ”Kannattaa käydä tutus-    vana päivänä uudestaan.”     paikoista, ja monet varaavat vierailuun koko päivän.
lijoille, arkkitehdeille, asen-
tajille sekä alan opiskelijoille. tumassa ohjelmaan ja näyt-   Maksuton etäpysäköinti      viereen ja illalla takaisin. seen ja on työntekijän pal-     jöitä”, Tervakangas kertoo.
Yritykset ja järjestöt kutsuvat  teilleasettajaluetteloon ta-                   Veloituksettomaan sisään-  kallista työaikaa.          Paikalle halutaan tulla ta-
messuvieraat tutustumaan      pahtuman verkkosivuilla     Saapuminen autolla on tehty
uusimpiin tuotteisiin, ratkai-   sekä suunnitella messupäi-   entistäkin helpommaksi, sil-   pääsyyn oikeuttavan ennak-  Jyväskylän henki kutsuu       paamaan vanhoja tuttuja,
suihin ja palveluihin.       vä etukäteen”, Jyväskylän    lä nyt käytössä on uusi mak-   korekisteröitymisen voi teh-                    mutta messut ovat luonteva
                  messut oy:n myyntijohtaja    suton pysäköintialue, jolta on  dä messujen verkkosivulla.  ”On tullut jälleen esiin, et-    ympäristö myös uusien tut-
 Tietoiskut ja laadukkaat     Ilari Tervakangas sanoo.    kuljetus messuille ja takaisin.                tä tässä tapahtumassa halu-     tavuuksien solmimiseen.
seminaarit ovat tärkeä osa                                      Kannattaa myös muistaa,   taan olla ehdottomasti mu-
ohjelmaa päivittäen tie-      ”Esiintymislavoilla ja mes-   Heti keskiviikkona kulkee    että työnantaja saa vero-   kana. Tämä koskee kaikkia       ”Tapahtumassa vallitsee
dot ajankohtaisista alan tee-   suosastoilla sekä seminaari-  tuttuun tapaan messujuna,    edun, kun messukäynti on   – näytteilleasettajia, ohjel-    tutuksi tullut Jyväskylän
moista. Opiskelijoille on jär-   tiloissa tapahtuu koko ajan,  jolla pääsee kätevästi pää-   osa koulutussuunnitelmaa,   man tuottajia, yhteistyö-      henki, joka saa tulemaan
jestetty erityinen messupol-    ja tuttuja tuntuu tulevan vas- kaupunkiseudulta ja Tam-     liittyy työntekijän ammatil- kumppaneita ja messukävi-      paikalle yhä uudelleen, ker-
                  taan yhtenään. Monet kävi-   pereelta suoraan Paviljongin   lisen osaamisen edistämi-                     ta toisensa jälkeen.”

                                                  OPTIMAALINEN KANTAVUUS   KÄTEVÄMMÄT TUOTTEET       KUSTANNUSSÄÄSTÖT
                                                   Älä ylimitoita turhaan. Lempeämmät asentajalle    Tuotteessa ja asennuksessa.

                                                                  ja ympäristölle.

                                  TIKASHYLLYJEN PIKKUJÄTTILÄINEN               RUNKOREITIT JA NOUSUT          LED-AJAN VALAISINKISKO

                                    PITUUDET (mm)                        PITUUDET (mm)                  PITUUDET (mm)
                                    3000 ja 6000                        3000 ja 6000                   3000 ja 6000

                                    LEVEYDET (mm)                        LEVEYDET (mm)                   LEVEYS (mm)
                                  200, 300, 400, 500 ja 600                  200, 300, 400, 500 ja 600                 70

                                   P I N TA K Ä S I T T E LY                  P I N TA K Ä S I T T E LY             P I N TA K Ä S I T T E LY
                                   Kuumasinkitty (PG)                     Kuumasinkitty (PG)          Kuumasinkitty (PG) ja maalattu valkoinen (M)

                                                  Meka Pro Oy | Konetie 25, 90620 Oulu | 0207 450 800 | www.meka.eu
   1   2   3   4   5   6