Page 10 - Sahkomaailma_1-2020
P. 10

10                                                                                                                             TAMMIKUU 2020

 Näppärä ja siisti                                                                               Lomakkeiden sähköinen
                                                                                        allekirjoitus tuli käyttöön
   Ripustettavat pistorasiapaneelit VH ja VHF
                                                                                        Sähköinfo oy:n lomakepalvelussa on otettu käyttöön
                                                                                        Signspace-palvelun sähköiset allekirjoitukset.

                                                                                        Sähköinfon teknisestä asiakaspalvelusta vastaavan Petri Rautimon ja myyntipäällikkö
                                                                                        Kari Jaakolan mukaan lomakkeiden sähköinen allekirjoittaminen on yhtä helppoa kuin verkko-
                                                                                        pankin käyttö.

                                                                               ACKERMANN     Sähköiset allekirjoitukset    Yhteen lomakkeeseen        Uutena ominaisuutena pal-
                                                                                  MADE BY OBO ovat nyt kaikkien Sähköin-    voidaan lisätä useita alle-    veluun on lisätty pikatoi-
                                                                                        fon lomakepalvelun tilaajien   kirjoituksia. Sopimuksen     minto, jolla lomakkeet voi
Tilaa säästävät kompaktit VH ja VHF ripustettavat                                                                käytössä ilman erillistä veloi- sisältöä tai päivämäärälei-    allekirjoittaa Apple- tai An-
pistorasiapaneelit ovat in, voidaan ripustaa ketjulla,                                                             tusta. Sähköisesti allekirjoi-  maa ei luonnollisestikaan     droid-kaupasta ladattaval-
jousella tai vastejousella varustetulla vaijerikelalla, tämä                                                          tettavien lomakkeiden lopus-   pysty muokkaamaan alle-      la sovelluksella pelkällä sor-
tukee turvallista ja tehokasta työskentelyä missä tahansa                                                            sa on linkki Signspace-palve-  kirjoituksen jälkeen.       menjäljellä tai puhelimen lu-
työtilassa.                                                                                   luun, josta sähköinen allekir-                   kituskoodin avulla. Platform
                                                                                        joitus siirtyy pankkitunnuk-   Sopimukset tallennetaan      of Trustin mukaan myös tä-
Tervetuloa osastollemme C-103                                                                          silla tai mobiilivarmenteella  Signspace-pilvipalveluun     mä sovellus täyttää EU:n
                                                                                        tehtävän tunnistautumisen                     sähköistä allekirjoitusta kä-
                                                                                        jälkeen takaisin lomakkee-    Dokumentit tallennetaan      sittelevän EIDAS-asetuksen
                                                                                        seen dokumenttiliitteenä.    huolellisesti varmennettuun    vaatimukset.
                                                                                                         Signspace-pilvipalveluun,
                                                                                         Tilaaja voi hyväksyä sopi-   jossa ne säilyvät kaikkien al-   Platform of trustin part-
                                                                                        muksen avaamalla sähkö-     lekirjoittajien saatavilla. Pal- nerijohtaja Tekla Wannak-
                                                                                        postiin lähetettävän allekir-  velun tuottavan Platform of    sen mukaan Signspace on
                                                                                        joituslinkin ja tunnistautu-   Trust oy:n omistavan Vastuu    mahdollista integroida mo-
                                                                                        malla niin ikään pankkitun-   Group oy:n hallituksen vara-   niin muihin järjestelmiin,
                                                                                        nuksilla tai mobiilivarmen-   puheenjohtaja Olli-Heikki     jolloin se mahdollistaa esi-
                                                                                        teella Signspace-palvelussa.   Kyllösen mukaan doku-       merkiksi työryhmän ka-
                                                                                                         menttien automaattinen ar-    lentereiden tietojen helpon
                                                                                         Vahvalla tunnistuksella     kistointi helpottaa huomat-    vertailun dokumenttien ja-
                                                                                        varmennetut sähköiset do-    tavasti sopimuksista vastaa-   kamisen lisäksi. Työryh-
                                                                                        kumentit ovat yhtä viralli-   vien ihmisten elämää.       mien sisäiset dokumentit,
                                                                                        sia kuin käsin allekirjoite-                    kuten erilaiset pöytäkirjat,
                                                                                        tut sopimukset. Esimerkik-    ”Monet toimijat tarjoa-     on mahdollista identifioi-
                                                                                        si urakkasopimuslomak-      vat sähköisiä allekirjoituk-   da pelkästään kirjautumalla
                                                                                        keen (ST 43.34), vastaanot-   sia, eikä siinä ole enää mi-   Signspace-palveluun.
                                                                                        totarkastuspöytäkirjan (ST    tään uutta, mutta Signspace
                                                                                        51.20) ja käyttöönottotar-    on todella käytännöllinen     Suomen tilaajavastuu
                                                                                        kastuspöytäkirjat voi alle-   alusta dokumenttien jaka-     on nyt Vastuu Group
                                                                                        kirjoittaa nyt myös sähköi-   miseen ja hallintaan”, Kyllö-
                                                                                        sesti.              nen sanoo.            Suomen tilaajavastuu oy:n
                                                                                                                          nimi muutettiin 18.11.2019
  www.obo.fi                                                                                 Platform of Trustin partnerijohtaja Tekla Wannas esitteli Signs-  Vastuu Group oy:ksi. Tilaa-
                                                                                        pace-palvelua marraskuussa Sähköurakoitsijapäivillä Hämeen-    javastuu-nimeä ei periaat-
191148 - Anzeige EGS VH VHF FI_Final.indd 1                                                                   linnassa.                             teessa enää käytetä.

                                                                                                                          ”Vastuu Groupilla on ty-
                                                                                                                          täryhtiöitä myös ulkomailla,
                                                                                                                          joten Suomi-nimen käyttö
                                                                                                                          ei enää oikein toiminut. Li-
                                                                                                                          säksi yrityksen palvelut kat-
                                                                                                                          tavat nykyisin monia mui-
                                                                                                                          takin selvityspalveluita kuin
                                                                                                                          tilaajavastuulain vaatimat
                                                                                                                          selvitykset”, Kyllönen ker-
                                                                                                                          too.

                                                                                                                          Vastuu Groupin Luotetta-
                                                                                                                          va kumppani -ohjelmassa
                                                                                                                          on mukana yli 1 500 sähkö-
                                                                                                                          ja telealan yritystä.

                                                                                                                                MIKKO ARVINEN
                                                                                                                                     Teksti ja kuvat

                       20.12.19 07:07
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15