Page 2 - Sahkomaailma_1-2020
P. 2

2 TAMMIKUU 2020

                    Sähköala esittäytyi Studiassa                                                    MEDIOISTA

                    Opiskelu- ja uratapahtuma Studia 2019 järjestettiin 2. - 3.12. Helsingissä.                             Valesähköasentajille
                    Messukeskuksessa pidetyssä tapahtumassa sähköalallakin oli oma osasto.                                naureskellaan, miksi?

Julkaisija               Studia-messuilla oli sähköalan osastolle rakennettu pienoisrallirata, jonka autoille saatiin tuotettua energiaa           ”Tässä tapauksessa asen-
Sähkö- ja                polkupyöriä polkemalla.                                                       nusvirheet ja asennustapa
teleurakoitsijaliitto STUL ry                                                                        aiheuttivat tulipalon... Nyt
www.stul.fi               Kaksipäiväinen tapahtuma kerä-      köalan käynyt ammattikoululainen     peammin autot ajelivat. Radasta nä-        vaikuttaa siltä, että meil-
                    si joulukuussa 2019 hieman yli      halusi myös tietää, millaisia jatko-   ki myös, miten paljon tehoa polkija        lä suhtaudutaan aika huo-
Kustantaja               13 000 kävijää.             opiskelumahdollisuuksia sähköalal-    tuotti.                      lettomasti siihen, miten
Sähköinfo Oy                                   ta löytyy.                                         sähkötöitä tehdään. Pidän
www.sahkoinfo.fi             Sähköalaa osastolla esitteli useam-                        Sähköalan osastolla olivat muka-         kummallisena, että tällai-
                    pi eri sähköalan opiskelija niin Aal-   Messukävijöillä oli myös mahdol-    na Energiateollisuus, Sähkösuunnit-        sille valesähköasentajille
TOIMITUS                to-yliopistosta kuin Metropolia-am-   lisuus kilpailla ystäviään vastaan    telijat NSS, Sähköinsinööriliitto SIL,       vain naureskellaan.”
                    mattikorkeakoulustakin. Sähköalasta   sähköalan osastolle rakennetulla     Sähköteknisen kaupan liitto, Sähkö-
Päätoimittaja              kiinnostuneet messukävijät pääsivät   pienoisralliradalla. Rata oli tyypilli- ja teleurakoitsijaliitto STUL ja Säh-         OTK:n tutkinnanjohtaja
Kai Puustinen              esittämään kysymyksiä automaation,    nen sähköralliautorata, mutta ener-   köturvallisuuden edistämiskeskus                   Kai Valonen
kai.puustinen@stul.fi          sähkövoimatekniikan ja jopa tietolii-  giaa siihen tuotettiin polkupyörää    STEK sekä Fingrid oyj.
                    kennetekniikan opiskelijoille.      polkemalla. Mitä kovempaa ja suu-                                   Levin mökkipalosta
Toimituspäällikkö                                remmalla vaihteella polki, sen no-               ROBERT ELLMÉN               Ilta-Sanomissa
Ari Uusitalo               Veikkolasta kotoisin oleva ja Vih-                                         Teksti ja kuvat
ari.uusitalo@sahkoinfo.fi        din lukiossa opiskeleva Timi Hovi                                                  Tekoälyn ei tarvitse
                    kertoi, että häntä sähköalalla kiin-   Vihdin lukiossa opiskeleva Timi Hovi kertoi, että häntä sähköalalla kiinnostaa       ylittää ihmisen älyä
Toimittaja               nostaa eniten uusiutuva energia, sii-  eniten uusiutuva energia, siihen liittyvä teknologian kehitys ja se, miten siitä
Mikko Arvinen              hen liittyvä teknologian kehitys ja se, tuotetaan sähköä.                                      ”Itse ajattelisin, että yleisäly-
mikko.arvinen@sahkoinfo.fi       miten siitä tuotetaan sähköä.                                                    käs kone tai ihmisen tapai-
                                                                                       nen robotti on yhtä järkevä
Ulkoasu ja taitto            ”Haluaisin päästä tekemään työtä                                                  ajatus kuin aikoinaan Leo-
Anne Dannemann             uusiutuvien energiamuotojen paris-                                                  nardo da Vincin idea linnun
anne.dannemann@sahkoinfo.fi       sa, esimerkiksi suunnittelutehtävis-                                                 tavoin siipiään räpyttävästä
                    sä”, Hovi sanoi.                                                           lentokoneesta. Jospa taka-
Osoite                                                                                    talven myötä tekoälyä kehi-
Harakantie 18 B             Hän myös kertoi, että on pitkään                                                  tettäisiinkin luopuen mieli-
02650 Espoo               pitänyt luonnontieteellisistä aineis-                                                kuvasta ihmisen älyä ylittä-
PL 55, 02601 Espoo           ta, kuten matematiikasta ja fysiikas-                                                västä sähköaivokoneesta.”
www.sähkömaailma.fi           ta. Hovi on ollut kiinnostunut säh-
                    köalasta ainakin siitä asti, kun on al-                                                     Kuluttajatutkimus-
Puhelin                 kanut miettimään, mitä haluaa tehdä                                                  keskuksen tutkimusjohtaja
09 547 610               lukion jälkeen.
                                                                                                Mika Pantzar
Sähköposti                Kuten viime vuonna, moni muu-                                                      Tekniikka & Taloudessa
sahkomaailma@sahkoinfo.fi        kin oli kiinnostunut juuri uusiutuvis-
                    ta energiamuodoista, mutta eivät oi-                                                 Valaistuskin voi
Tilaukset ja              kein tietäneet tullessaan, miten säh-                                                kertoa tarinaa
osoitteenmuutokset           köala niihin liittyy. Muutama säh-
Päivi Huvinen                                                                                ”Tarinankerronta on tullut
puhelin 09 5476 1423                                                                             valaistussuunnitteluun eri-
tilaukset@sahkoinfo.fi                                                                            tyisesti arkkitehtuurivalais-
www.sahkoinfo.fi                                                                               tuksessa.…Arkkitehtuuriva-
                                                                                       laistuksessa tilanne on toi-
Tilaushinnat                                                                                 nen. Suunnittelijan on itse
kestotilaus 53 € + alv.                                                                           löydettävä tai kehitettävä ta-
vuositilaus 59 € + alv.                                                                           rina ja tuotava se esille va-
irtonumero 6,50 € + alv.                                                                           laistuksen keinoin.”

Ilmoitusmyynti                                                                                        Päätoimittaja
Martti Karhu                                                                                        Tapio Kallasjoki
puhelin 041 453 4069
martti.karhu@sahkoinfo.fi                                                                                   Valo-lehdessä

Ilmestyminen              TIEDON VIRTAA              Sähkömaailman muisteluja 20 vuoden takaa
12 numeroa, joista
kesä-heinäkuu on            20                    Jo 35 vuoden ajan Sähkömaailma on uutisoinut alan merkittävimmistä tapahtumista
kaksoisnumero.                                  ja ilmiöistä. Tänä vuonna julkaistaan jokaisessa numerossa otteita 20 vuotta sitten
                    VUOTTA SITTEN              ilmestyneiden lehtien sisällöstä. Samalla tulee luodatuksi alan historiaa vuodelta 2000.
ISSN 0781-8556
36. vuosikerta             Vuoden 2000 tammikuun Sähkö-       vin sekä Suomessa että useimmis-     ”Tulevaisuudessa valaistussuun-          kennusten yksittäisiä julkisivuja,
                    maailma kertoi etusivullaan, että    sa muissa maissa. Voimalaitokset     nittelu tulee olemaan osa raken-          aukioita tai katuja. Sen sijaan pitäisi
Painopaikka               Suomen suurimmat kansainväliset     toimivat eikä sähkön tai lämmön     nuksen suunnitteluprojektia auto-         tehdä koko kaupungin kattava va-
Forssa Print              sähköteollisuuden erikoismessut     siirrossa ja jakelussa ollut häiriöitä. maattisesti ihan sähkösuunnittelun         laistuksen yleissuunnitelma.”
                    Sähkö, tele, valo & ääni 2000 tultiin  Energia-alan keskusliiton Finergyn    ja arkkitehtuurin rinnalla.”
Sähkömaailma on Aikakauslehtien     järjestämään Jyväskylä-paviljongis-   toimitusjohtaja Ilmari Peltola tote-                             Sähkömaailma uutisoi myös
liiton jäsen.              sa seuraavan vuoden helmikuun      si, että onnistuminen perustui sii-    Näin uskoi tamperelaisen Valais-         muun muassa, että verkostoura-
                    alussa. Tapahtuman virallisena mes-   hen työhön, jota koko ala oli tehnyt   tussuunnittelutoimisto Valoan va-         koitsijat olivat perustaneet oman
Sähköinfo Oy:n asiakasrekisteritietoja sulehtenä Sähkömaailma uutisoi, et-   vuosien ajan.              laistussuunnittelija Roope Siiroi-         verkostourakointitoimialaryhmän
voidaan käyttää ja luovuttaa suora-   tä 10-vuotisjuhlamessut olisivat sii-                       nen Sähkömaailman haastattelussa.         Suomen sähkö- ja teleurakoitsija-
markkinointitarkoituksiin.       henastisista suurimmat, kun reilul-    Energia-alan yritykset olivat etu-                             liittoon. Ryhmä oli pitänyt ensim-
                    la 200 osastolla oli edustettuna noin  käteen selvittäneet ja testanneet ai-   Hän olisi halunnut toiveensa to-         mäisen varsinaisen yleiskokouk-
                    tuhat toiminimeä yli 20 maasta.     kaa käsittelevät järjestelmät ja lait-  teutuvan jo viiden vuoden kulues-         sensa marraskuussa Hyvinkäällä.
                                         teet. Kun tämä oli tehty, varmen-    sa. Siiroisen mielestä tuolloin va-        Siellä oli päätetty toimialaryhmän
                     Lehti uutisoi myös, että ener-     nettiin toiminta vuosituhannen      laistussuunnittelun mahdollisuuk-         nimestä, valittu sille asiantunti-
                    giasektori selviytyi vuosituhan-     vaihteessa vielä erilaisilla varajär-  sia ei vielä osattu täysin hyödyntää        jaryhmä sekä hyväksytty vuoden
                    nen vaihteen Y2K-ongelmasta hy-     jestelyillä ja lisämiehityksellä.    kaupunkikuvan kannalta.              2000 toimintasuunnitelma.

                                                              ”Nyt valaistaan tyypillisesti ra-
   1   2   3   4   5   6   7