Page 3 - Sahkomaailma_1-2020
P. 3

TAMMIKUU 2020                                                                      Mikko Arvinen                    3

Lux Helsingin teknisestä toteutuksesta vastanneen Sun Effects oy:n teknisen tuottajan Niko Mattilan ja vastaavan tuottajan Miikka Hietsalon               TÄSSÄ NUMEROSSA
mukaan tapahtumaan tuotiin noin tuhat erilaista valonlähdettä. Taustalla tanskalaisen Jakob Kvistin Dichroic Sphere -teos, jonka värit vaihte-
levat eri kulmista katsottaessa.                                                                                     Sivu 14

Valotaideteoksia kävi ihailemassa yli 600 000 ihmistä                                                          5G ei uhkaa teollisuuden
                                                                                    kenttäväylien suosiota
Huippusuosittu Lux Helsinki
keräsi jälleen ennätysyleisön                                                                      Julkisuudessa on puhuttu viime aikoina
                                                                                    runsaasti 5G-tekniikan teollisuusauto-
                                                                                    maatiolle tarjoamista mahdollisuuksista,
                                                                                    kuten robottien etäohjauksesta ja antu-
                                                                                    reiden seuraamisesta mobiiliverkon vä-
                                                                                    lityksellä. Monien teollisuusautomaatio-
                                                                                    alan asiantuntijoiden mielestä Ethernet
                                                                                    sopii kuitenkin 5G:tä paremmin teolli-
                                                                                    suusrobotin ohjaamiseen.

                                                                                     Marraskuussa Helsingissä pidetyilläTek-
                                                                                    nologia 19 -messuilla monet asiantuntijat
                                                                                    katsoivat myös, että kiinteistön sisäiset
                                                                                    langattomat ratkaisut on helpompi toteut-
                                                                                    taa wifillä kuin mobiiliverkolla.

                                                                                     Teollisuuden automaatioratkaisuihin
                                                                                    erikoistuneen Sarlin oy ab:n tuotepäällik-
                                                                                    kö Timo Kauhasen mielestä automaation
                                                                                    ohjausjärjestelmät olisi ylipäätäänkin pa-
                                                                                    rasta pitää kiinteistöjen sisällä suljettuina
                                                                                    järjestelminä.

                                                                                     ”Väylistä kerättyä informaatiota voi-
                                                                                    daan jalostaa Internetin kautta eteenpäin
                                                                                    välitettäväksi, mutta minä en päästäisi ke-
                                                                                    tään suoraan netin kautta kiinni yhteen-
                                                                                    kään laitteeseen muuten kuin vahvasti
                                                                                    suojattujen VPN- yhteyksien kautta esi-
                                                                                    merkiksi huollon tai vikamonitoroinnin
                                                                                    yhteydessä”, Kauhanen sanoo.

                                                                                                     Sivu 4

Lux Helsinki on järjestetty vuo-   ta, Ruotsista, Suomesta, Tanskas-  nisen tuottajan Niko Mattilan      kaiutinta ja yhdeksän videotykkiä.                      Erkki Laitala
desta 2009 alkaen. Viime vuoden   ta, Tšekistä ja Turkista. Tapahtu- mukaan projektoreiden sap-        Tapahtuma järjestetään jälleen
yleisöryntäyksen jälkeen valota-   man suurin teos oli koko Tuo-    luunoiden millintarkan sijoit-                                 LSK-konsernin yhtiöt saivat
pahtumaa ei edes markkinoitu     miokirkon värikkään kirkkailla   telun ansiosta valo osui tarkasti    ensi vuonna. Tänä vuonna mo-              ensimmäisenä TT-sertifikaatin
juurikaan etukäteen tänä vuon-    heijastuksilla valaissut Sun Wind, kirkon kaikkiin kulmiin, eikä yli-   net kävijät toivoivat, että tapah-
na, mutta tästä huolimatta näyt-   jossa itävaltalaisen Teresa Marin  määräistä hajavaloa päässyt juu-    tuma olisi kestänyt pidempään ja            Ensimmäinen TT- eli talotekniikkaserti-
tävästi valaistut rakennukset ja   lasilevyille maalaamat piirrokset  rikaan heijastumaan rakennuk-      että valot olisivat palaneet muul-           fikaatti on myönnetty lahtelaisen LSK-
valoinstallaatiot houkuttelivat   projisoitiin kirkon julkisivuun   sen reunojen yli.            loinkin kuin kello 17 - 22 välillä.          konsernin talotekniikkayhtiöille. Yhtiöt
väkeä tungokseen saakka Senaa-    neljällä itävaltalaisen Pani Pro-                      Niko Mattilan mukaan kaikkien             vastaanottivat sertifikaatin tammikuun
tintorilta Kallion Tokoinrantaan   jection And Lighting Vertriebs    ”Kuvat on maalattu käsin lasile-    teosten esittäminen ja tapahtu-            alussa Helsingissä.
kiertäneelle reitille 4. - 8.1.   GmbH:n valmistamalla projek-    vyille, joten seinille ei heijastu yh- man järjestyksen valvonta vaati
                   torilla, joiden yhteenlaskettu te- tään pikseliä”, Mattila kertoi.     joka ilta 50 hengen työpanoksen,             LSK-konsernin talotekniikkaliiketoi-
 Helsingin tapahtumasäätiön     ho oli huimat 30 000 wattia.                        joten teosten pidempiaikaises-             minnasta vastaava johtaja Erkki Laitala
järjestämän festivaalin valotaide-                    Teokset saivat virtansa Helenin    ta esittämisestä olisi aiheutunut           kertoo, että hankintalaki mahdollistaa
teosten suunnitteluun osallistui   Lux Helsingin teknisestä toteu-  tapahtumasähkökeskuksista ja      runsaasti lisää kuluja.                julkisissa hankinnoissa asiakkaan valit-
taiteilijoita kahdeksasta maasta:  tuksesta edellisvuosien tapaan   kiinteistöjen sähköverkoista. Yh-                               semaan sopivimman urakoitsijan, jonka
Hollannista, Itävallasta, Liettuas- vastanneen Sun Effects oy:n tek-  teensä Lux Helsinkiin tuotiin noin             MIKKO ARVINEN            valintaa ei ratkaise enää vain halvin hin-
                                     tuhat erilaista valonlähdettä, 60                               ta, vaan myös hankkeen hyvä toteutus
                                                                                    ja lopputulos.
Verkostourakointi on kannattavuuskriisissä                                    Sivu 13
                                                                                     ”Näin ollen talotekniikkasertifikaatilla
Diplomi-insinööri Aappo       kustannustehokkuus kannat-                                      Riikka Kalmi         on tärkeä merkitys urakkakilpailun voit-
Kontun tuotantotalouden       tavuuden saavuttamiseksi on                                                    tamisessa erityisesti julkisissa hankkeis-
väitöskirjatutkimuksen mu-      ratkaisevaa.            Valor Partners oy:n Senior Advisor Aappo Kontu kehitti verkonra-                sa”, Laitala perustelee yrityksen päätöstä
kaan sähkö- ja televerkko-                        kennusyrityksille pysyvän kilpailuedun liiketoimintamallin.                  sertifikaatin hankkimiseen.
alan teolliset palveluyrityk-     ”Palveluyritysten asiakas-
set ovat ajautuneet kannatta-    tuntemus on pintapuolista –                                                                     Sivu 11
vuuskriisiin.            arvoketjuja ei tunneta. Tämä
                   oli myös toisinpäin, asiakas                                                    Suurteholatausasemat tulivat
 Kontu havaitsi tutkimuk-      ei tunne palveluyhtiön pro-                                                    myös Suomen markkinoille
sessaan, että palveluyhtiöi-     sesseja. Mikään palveluyri-
den investoinnit palvelujen ja    tys ei systemaattisesti kartoi-                                                  Suomi liittyi eurooppalaiseen suurtehola-
omien tuotteiden kehittämi-     ta omaa tarvittavaa kriittistä                                                   tausasemien Ionity-verkostoon, kun Ioni-
seen ovat täysin mitättömät     osaamista eikä ylläpidä niitä.                                                   ty ja K-ryhmä avasivat uudet suurtehola-
ja tarjottavissa palveluissa     Koska kynnys tulla alalle on                                                    tausasemat loka-marraskuussa Lahteen,
erottautumista kilpailijoista    matala, kilpailijoita on tullut                                                  Hämeenlinnaan ja Paimioon. Suurtehola-
ei tapahdu. Tutkimuksen pal-     lisää ja osaajia siirtyy helpos-                                                  tausasemilla sähköautoja voi ladata teori-
veluyritykset ovat puhtaas-     ti yritykseltä toiselle”, Kontu                                                  assa jopa 350 kW teholla.
sa hintakilpailussa, eli tällöin   kertoo.
   1   2   3   4   5   6   7   8