Page 4 - Sahkomaailma_1-2020
P. 4

4 TAMMIKUU 2020

LSK sai ensimmäisenä TT-sertifikaatin

Ensimmäinen TT- eli talotekniikkasertifikaatti on myönnetty lahtelaisen
LSK-konsernin talotekniikkayhtiöille. Yhtiöt vastaanottivat sertifikaatin
tammikuun alussa Helsingissä.

LSK-konsernin talotekniik-    niikkareferenssit, joissa to- lotekniikkakokonaisuuksien     LSK-konsernin talotekniikkaliiketoiminnasta vastaava johtaja Erkki Laitala (vas.), myyntipäällikkö
kaliiketoiminnasta vastaava   teutus ja lopputulos ovat to- osuus kasvaa. Yhteistyö lu-     Mika Petäjänmaa ja LVIA-toimialan asennuspäällikkö Panu Kytö vastaanottivat tammikuun alussa
johtaja Erkki Laitala kertoo,  teutuneet asiakkaan toivei-  jittuu ja toiminta uusien pro-   ensimmäisen talotekniikkasertifikaatin, jonka heille ojensivat Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy:n
että hankintalaki mahdollis-   den mukaisesti. Ensisijainen  jektien myötä on yhä tehok-     toimitusjohtaja Olli Vitikka ja pääarvioija Arto Kari.
taa julkisissa hankinnoissa   tavoitteemme onkin kuvatun   kaampaa. Voimme keskittyä
asiakkaan valitsemaan sopi-   ja sertifioidun TT-toimin-   asiakkaan bisneksen ja liike-
vimman urakoitsijan, jon-    nanohjauksen avulla sitout-  toiminnan tuntemiseen pa-
ka valintaa ei ratkaise enää   taa henkilöstömme tehok-    remmin ja tavoitteemme on
vain halvin hinta, vaan myös   kaaseen ja yhtenäiseen toi-  jopa ylittää asiakkaan odo-
hankkeen hyvä toteutus ja    mintaan ja tuottaa asiakkail- tukset”, hän lisää.
lopputulos.           lemme parempaa lisäarvoa”,
                 Laitala selvittää.       Sertifikaatti auttaa myös
 ”Näin ollen talotekniikka-                   uusasiakashankinnassa
sertifikaatilla on tärkeä mer-  ”TT-sertifikaatin avulla
kitys urakkakilpailun voitta-  vaikutamme näin myös kan-   Tärkeää on Erkki Laitalan
misessa erityisesti julkisissa  nattavuuteemme ja kilpai-   mukaan myös se, että yri-
hankkeissa”, Laitala peruste-  lukykymme paranee. Saam-    tyksen toimintaprosessi on
lee yrityksen päätöstä sertifi- me asiakkaalta myös tule-   nyt kuvattu ja rekrytoitaessa
kaatin hankkimiseen.       vaisuudessa projekteja ja ta- uusia henkilöitä heidän on

 Hänen mukaansa on jär-      Talotekniikkasertifikaatilla on                  helpompi sisäistää yrityksen  merkitystä vaativissa isois-   ryhmissä suurin osa talotek-
kevää olla yksi kaikki toimi-  tärkeä merkitys urakkakilpailun                  toiminta.            sa hankkeissa, kuten Data    niikkaliiketoiminnan toimi-
alueet kattava sertifikaatti,                                                    Centerit, sairaalat, isot lii-  henkilöistä sekä osa asentaji-
sillä konsernin yhtiöt LSK      voittamisessa erityisesti                    ”Talotekniikkasertifikaa-   kerakennukset, koulut, jne.   en kärkimiehistä.
Electrics oy ja LSK-talotek-     julkisissa hankkeissa.                    tilla osoitamme asiakkail-   Hyöty korostuu ja jämäköit-
niikka oy toteuttavat kaik-                                     lemme, miten toimimme ja    tää erityisesti talotekniikka-  Laitala muistuttaa, että tär-
kia LVIAS-palveluja ja koko-                – Erkki Laitala –            minkälaisen lopputuloksen    kokonaisuuksien hallintaa.    keä osa on myös koko henki-
naisratkaisuja.                                           asiakas saa. LSK:n sisäinen   Laskutöiden toteutus on nyt   löstön koulutus, jotta se saa-
                                                  ja LSK:n eri yritysten välinen myös huomattavasti suju-     daan toimimaan ohjeistuk-
 ”Tärkeämpi merkitys toi-                                      toiminta on tehokasta ja asi-  vampaa”, Laitala sanoo.     sen mukaisesti. ”Käsikirja ei
minnassamme on kuitenkin                                      akas saa talotekniikkasertifi-                  ole pysyvä, vaan toiminnan-
hyvät aikaisemmat talotek-                                     kaatin mukaisen yhtenäisen   Valmis laadintapohja       ohjausta myös kehitetään jat-
                                                  LVISA-toteutuksen ja loppu-   helpotti toteutusta       kuvasti ja kolmas revisio on
Sertifikaatin saa kokonaisuutena                                  tuloksen.”                            jo menossa.”
tai erillisinä osa-alueina                                                     ”LSK:lla laatujärjestelmäku-
                                                   Laitala kertoo, että joissa-  vauksia on tehty jo vuodesta   LSK-konsernin liiketoi-
TT- eli talotekniikkasertifikaatti voidaan    maksu. Seti pitää rekisteriä niistä yrityksistä, kin julkisissa hankinnoissa   2001 lähtien, mutta ne ovat   minnot ovat talotekniikka ja
myöntää kokonaisuutena talotekniikka-       joilla on voimassa oleva talotekniikkasertifi-  sertifioidusta laatujärjestel- tuntuneet kovin työläiltä.    teollisuustekniikka ja niissä
yritykselle tai erillisinä osa-alueina sähkö-,  kaatti osoitteessa setipro.seti.fi.        mästä urakoitsija on saanut   Setin TT-sertifikaatti tuntui  työskentelee yhteensä noin
LVI-, turva- ja automaatiourakoitsijoille.                             jo lisäpisteitä tarjousvertai- sopivan meidänlaisellemme    300 ammattilaista.
                          Talotekniikkasertifikaatin tarkoituksena    lussa ja ulkopuolisen tahon   yritykselle parhaiten ja Setin
 Sertifikaattia hakevan yrityksen on täy-    on korvata aiemmin olleet laatujärjestel-     tekemä arviointi ja sertifi-  valmis laadintapohja helpot-   ”Viime tilivuonna liike-
tettävä vaatimukset, jotka on hyväksynyt     mät. ISO 9000 -standardisarjan laatujär-     kaatti auttaa varsinkin uus-  ti sen laadintaa. Isompi työ   vaihtomme oli 54 miljoonaa
Henkilö- ja yritysarviointi Seti oy:n talotek-  jestelmä on alun perin kehitetty valmis-     asiakashankinnassa.       olikin saada useiden eri yri-  euroa. Pääkonttorimme on
niikkasertifiointilautakunta, joka koostuu    tavan teollisuuden tarpeisiin takaamaan                      tysten ja toimialojen erilaiset Lahdessa ja toimimme koko
alan eri järjestöjen edustajista.         sen, että kaikki valmistettavat tuotteet ovat   LSK:n talotekniikkaliike-   toimintatavat yhtenäisiksi”,   Suomen alueella. Toimipaik-
                         tasalaatuisia. Siten kyseinen järjestelmä     toiminnan yhtiöt tekevät    Erkki Laitala kertoo.      kamme sijaitsevat Helsingis-
 Seti toimittaa sertifioidulle yritykselle ser- sopii huonosti urakointiin ja sen vuoksi     kartoitus-, hankesuunnitte-                   sä, Lahdessa, Kotkassa, Rii-
tifikaatin, josta ilmenee sen laajuus ja voi-   vain harva urakoitsija on rakentanut kysei-    lu-, asennus-, kunnossapito-   Toista vuotta kestäneen toi-  himäellä, Mäntsälässä ja Sei-
massaoloaika. Sertifikaatista veloitetaan     sen järjestelmän omaan käyttöönsä.        ja huoltotöitä kiinteistöjen  minnanohjauskäsikirjan laa-   näjoella”, Laitala kertoo.
hyväksymismaksu ja vuosittainen uusinta-                              kaikissa elinkaaren vaiheissa. dinnassa ja toimintojen yh-
                                                                  tenäistämisessä oli mukana             ARI UUSITALO
                                                   ”Mutta erityisesti sertifioi- oman toimen ohella eri työ-                Teksti ja kuva
                                                  dulla talotekniikkatoimin-
                                                  nan ohjausjärjestelmällä on

Korotetun paloluokan                                                        Mielenrauhaa
                                                                          KAIKKIIN ASENNUKSIIN
UUTUUKSIA
                                                                       Varma valinta sinulle
                                                                         ja asiakkaallesi

                                                                       Kun haluat olla varma helppokäyttöisyydestä
                                                                        ja paloturvallisuudesta, on valintasi Reka ja

                                                                                C-luokan kaapeli.
                                                                            Tutustu uutuuksiin tarkemmin

                                                                                verkkosivuillamme!

                                                                           reka.fi/mielenrauha
   1   2   3   4   5   6   7   8   9