Page 5 - Sahkomaailma_1-2020
P. 5

TAMMIKUU 2020                                                                                         5

STULin yhteistoimintajäsenen kannattaa aktivoitua

”Moni yhteistoimintajäsen voisi saada enemmän hyötyä ja                                                                               Ari Uusitalo
katetta jäsenmaksulleen. Tässä on paljon eroja jäsenten kesken”,
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin toimitusjohtaja Kai Puustinen
sanoo. Puustisen mukaan jäsenyritysten ei kannata jäädä pelkiksi
kannatusjäseniksi.

STULilla on 188 yhteistoi-     ajatuksia heidän kanssaan.    senille todella iso etu ja pal-  Toimitusjohtaja Kai Puustinen kiteyttää STULin tarjonnan: ”Tieto, koulutus, kontaktit.”
mintajäsentä kolmessa eri      ”Sponsorointi ja esimerkik-   velee monipuolisesti sekä
ryhmässä. Pienin ryhmä                       toimittajan että asiakkaiden   Naukkarinen pitää STULin         kirjallisuuden tuottaja.”     ”Sähköurakoitsijapäivät on
ovat sähkölaitetarkastajat,    si matkojen isäntänä toimi-   tarpeita.”            jäsenyyttä tärkeänä koko säh-       ”Arvostan tätä kaikkea ko-    tärkeä näkymispaikka ja ti-
joita on 28. Suunnittelutoi-    minen ovat tapa saada nä-                     köalan edistämisen kannalta.                        laisuus kohdata alan ihmisiä,
mistoja on 46. Suurimman      kyvyyttä, mutta myös tilai-    Vaikka digitalisaatio muut-                        vasti. Sähköistys on kriitti-   ja siellä olemme olleet muka-
ryhmän muodostavat 114       suus kuunnella asiakkaita,    taa myös sähkömaailmaa,      ”Tärkeä syy kuulua liittoon       nen asia nyky-yhteiskunnas-    na joka vuosi.”
teollisuuden, tukkukaupan     hyödyntää kontaktiverkkoa    Paturi ei usko sen vähentä-    on mahdollisuus vaikuttaa         sa. Kokemuksen jakaminen
ja tietotekniikan yritystä,    ja tuoda sisältöä kokouksiin”,  vän ihmisten keskinäisen     koko alan kehitykseen. STUL        ja vertaistuki ovat tärkeitä.”   Räsänen muistuttaa myös
joukossa kaikki merkittävät    Puustinen sanoo.         työn tarvetta.          osallistuu alan standardien                         keväisestä ”Hyvinvointia
laitetoimittajat.                                           ja lainsäädännön kehittämi-        Valaisintekniikkaan erikois-   sähköllä” -seminaarista.
                  Liiton kautta yritykset voi-   ”Ihmisiä tarvitaan selittä-   seen. Se pitää huolta infor-       tuneen Fagerhult oy:n myyn-
 Puustinen patistelee yhteis-   vat olla vaikuttamassa siihen,  mään, miten asioiden halu-    maation leviämisestä, edistää       tipäälliköt Olli Kaukinen ja    ”Myös erilaiset teemamatkat
toimintajäseniä miettimään,    mihin suuntaan alan tutki-    taan toimivan.”          alan toimijoiden verkostoitu-       Ville Räsänen pitävät tärkeä-   ovat olleet hyviä ja antoisia.”
miten liitto voisi auttaa heitä  mus ja koulutus kehittyvät.                    mista ja kontaktien syntymis-       nä STULin vuosittaisia tapah-
nykyistä paremmin.                         Yrityksiltä säästyy        tä ja on alan suurin ammatti-       tumia, joissa on tilaisuus tava-            RAILI LEINO
                  ”Tätä työtä teemme yh-     asiakaskäyntejä                               ta asiakkaita ja kollegoita.
 Jäseneduista kannattaa      dessä kumppanijärjestöjen
hyödyntää ainakin koulutus-    kanssa, joiden jäseniä yhteis-  Vantaalaisen Robert Bosch                   Raili Leino
ta. Puustinen huhuilee var-    toimintajäsenemme ovat.”     oy:n Turvatekniikan toimi-
sinkin tukkukauppaa akti-                      alajohtaja Pekka Lakkonen     Reka-kaapeli oy:n myyn-          ”STUL avaa meille todella paljon ovia   ”Liitto tarjoaa yhteis-
voitumaan.             ”Yhteinen keskustelu on     ja myyntipäällikkö Markku     tijohtaja Pekka Naukkari-         ja mahdollistaa kohtaamisia”, Robert   toimintajäsenillekin
                  edunvalvonnassa tärkeätä. Jos  Rantanen pitävät STUL-yh-     nen uskoo, että liiton jär-        Bosch oy:n Turvatekniikan myyntipääl-   vaikutuskanavia ja eri-
 ”On kaikille eduksi, että uu-   pystymme muodostamaan      teistyötä hedelmällisenä.     jestämien ammatillisten          likkö Markku Rantanen ja toimialajohtaja laisia palveluita”, Meka
sin tieto on kaikkien osapuol-   yhteisiä näkemyksiä, olemme                    kurssien merkitys vain          Pekka Lakkonen tuumaavat.         Pro oy:n toimitusjohtaja
ten hallussa samaan aikaan.”    toimijoina vahvempia.”      ”Yhteistoimintajäsenyys     kasvaa tulevaisuudessa.                               Jorma Paturi sanoo.
                                  mahdollistaa pääsyn kom-
 Yhteistoimintajäsen saa lii-    Isoja lähitulevaisuuden     munikoimaan STULin kans-
ton koulutuksista 30 - 40     mullistuksia ovat muun mu-    sa suoraan. On mukava
prosentin ja kirjoista 25 pro-   assa ammatillisen koulutuk-   mennä hyvin järjestettyihin
sentin alennuksen.         sen uudistus.          tapahtumiin, joissa on help-
                                  po verkottua. Ne ovat luon-
Yritykset pääsevät         Ihmisten tapaaminen       tevia tilaisuuksia keskustella
vaikuttamaan alaan         on kaikkein tärkeintä      suoraan asiakkaitten kanssa”,
                                  Rantanen toteaa.
Liitto on neuvotellut alen-    Oululainen sähkökaapelitei-
nuksia matkustaja- ja matka-    den valmistaja Meka Pro oy    Erityisesti Sähköurakoit-
tavaravakuutuksista ja perin-   on ollut STULin yhteistoimin-  sijapäivillä yritys voi esitellä
täpalveluista. Yhteistoimin-    tajäsen 1990-luvun alusta.    tarjontaansa kerralla isom-
tajäsenet saavat edulliseen                     mallekin yleisölle.
jäsenhintaan Sähköinfo oy:n     ”Tarvitaan vuorovaikutus-
verkkotuotepaketit, kuten     tilaisuuksia, järjestöjä ja yh-  ”Myös STULin alueyhdis-
esimerkiksi Superlisenssin.    teistoimintaa. STULin tehtä-   tysten yhteyshenkilöt ovat
                  vä on kasvattaa ja jakaa säh-  aktiivisia ja ottavat mielel-
 Jäsenillä on ilmainen paikka   köalan tietoa, parantaa jäsen-  lään toimittajia tapahtumiin
Sähköurakoitsijapäivien tuo-    tensä ammattitaitoa ja tuoda   mukaan. Vaikkapa Pirkan-
teuutuusnäyttelyyn, ja heidän   tavarantoimittajille palautetta maan tai Pohjanmaan toimi-
ulottuvillaan ovat Sähkömaa-    siitä, miten he voivat parantaa joille järjestetty palaveri voi
ilma-lehti, nettisivustot, kirjat omaa toimintaansa”, toimitus-  säästää monta asiakaskäyn-
ja muut julkaisut.         johtaja Jorma Paturi sanoo.   timatkaa.”

 Iso mahdollisuus ovat alue-    Paturi arvostaa muun mu-    Tärkeä näkymis- ja
toiminta ja ulkomailla jär-    assa STUL-takuuta, joka on    vaikuttamispaikka
jestetyt kesäkokoukset, jois-   tavarantoimittajien liiton jä-
sa on tilaisuus tavata kerral-   senille tarjoama tuotetakuu-   Hyvinkääläisen Reka-kaape-
la paljon asiakkaita ja vaihtaa  järjestelmä.           li oy:n myyntijohtaja Pekka

                  ”Se on urakoitsijaliiton jä-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10