Page 6 - Sahkomaailma_1-2020
P. 6

6                                                                                                                                                   TAMMIKUU 2020

STUL-takuu on osa vastuullista toimitusketjua                                                                                                                          jakaa sähkötarvikkeiden
                                                                                                                                                 takuuriskit oikeuden-
Vastuullinen toimitusketju alkaa osaavasta,                                                                                                                           mukaisesti. Nämä
tarpeensa tiedostavasta tilaajasta ja jatkuu                                                                                                                           STUL-takuu -yritykset
hyvän suunnittelun, laadukkaiden tarvik-                                                                                                                             luottavat tuotteisiinsa:
keiden ja osaavien tekijöiden kautta riit-
täviin tarkastuksiin ja loppuasiakirjoihin.                                                                                                                           •	oy Danfoss ab
Ketju päättyy vastuulliseen urakoitsijaan                                                                                                                            •	oy Lival ab
ja ympyrä sulkeutuu tyytyväiseen tilaajaan.                                                                                                                           •	Selcast oy
Jyväskylän Sähkömessuillakin esillä oleva                                                                                                                            •	Muuntosähkö oy
STUL-takuu on tärkeä osa tällaista ketjua.                                                                                                                            •	oy Glen Dimplex
                                                                                                                                                 	 Nordic ab
STUL-takuun tarkoituksena    ryhmistä. Järjestelmään liit-   ”Vastuullisuutta toimitusketjuun saadaan STUL-takuulla. Osaatko vielä Rubikin kuution                                                                     •	Reka-kaapeli oy
on jakaa takuuajan riskit oi-  tyminen on yritykselle mak-    pelisäännöt ja saatko STUL-takuun osat kohdilleen”, Sari Rissanen kysyy. Rissanen jakaa                                                                    •	Rexel Finland oy
keudenmukaisesti valmista-    sutonta.             Jyväskylän Sähkömessuilla takuusta kertovaa Rubikin kuutiota STUL-takuun myöntäville                                                                     •	SLO oy
jan tai maahantuojan ja ura-                    yrityksille, joita on paikalla useita. Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton näkemyksiin vastuullisesta                                                               •	Onninen oy
koitsijan välillä sekä saattaa  STUL-takuu -yritysten       toimitusketjusta ja takuusta kannattaa tutustua liiton ja Sähköinfon yhteisosastolla D100.                                                                  •	Helkama Bica oy
markkinoille tuotteita, joi-   määrä on kasvussa                                                                                                                        •	Meka Pro oy
hin valmistajat ja maahan-                     lä usein tuotteiden takuu-    alalaidan linkin kautta. Logo                                                                Sähköteknisen kaupan liiton  •	Schneider Electric
tuojat itsekin luottavat.    ”STUL-takuun piiriin tulee    ajat ovat jo STUL-takuu-     on vapaasti takuuyritysten                                                                  ylläpitämään tuotekoodijär-  	 Finland oy
                 mukaan yhä useampia yri-     aikojen mukaisia”, STULin     käytettävissä markkinoin-                                                                  jestelmään www.sahkonu-    •	Prysmian Group
 Sähkö- ja teleurakoitsija-   tyksiä. Takuusta tiedotus     lakimies Sari Rissanen      nissa ja messuilla.                                                                     merot.fi. Lisätietoja takuus- 	 Finland oy
liitto STULin ylläpitämässä   on lisännyt runsaasti uu-     kertoo.                                                                                            ta saa Sari Rissaselta, puh.  •	Ensto Finland oy
STUL-takuu -järjestelmässä    sien takuuyritysten mää-                       STUL-takuun piiriin kuu-                                                                  09 547 610, sari.rissanen@   	 Smart Buildings-
on tällä hetkellä mukana 64   rää, mutta etenkin keskus-     STUL-takuun logon löy-      luvia tuotteita merkitään                                                                  stul.fi.            	liiketoimintayksikkö
sähkötarvikkeiden valmista-   laitevalmistajien toivottai-   tää liiton www.stul.fi-sivujen  myös STUL-takuun logolla                                                                                  •	OBO Bettermann oy
ja-, maahantuoja- ja tukku-   siin liittyvän siihen mu-                                                                                                                    •	oyTaketex ab
liikeyritystä. Liitto ylläpitää kaan. Laadukkaita tuotteita                                                                                                                   •	Feilo Sylvania
julkista listaa takuun anta-   tuotemarkkinoilla on var-                                                                                                                    	 Finland oy
neista yrityksistä ja takuun   masti runsaastikin. Yritys                                                                                                                   •	Grid Solutions oy
tiedoista osoitteessa www.    voi osoittaa takuuasioista                                                                                                                   •	oy Klinkmann ab
stul.fi. Mukana on asennus-   huolehtimisen kuulumal-                                                                                                                     •	Tyco Electronics
tarvikkeita kaikista tarvike-  la STUL-takuuseen, sil-                                                                                                                     	 Finland oy, Energy
                                                                                                                                                 	Products
Lankapuhelinverkko siirtyi historiaan                                                                                                Miljoonan myydyn                      •	ABB oy
                                                                                                                   lämpöpumpun raja rikkoutui                 •	Ahlsell oy
Telia Finland oyj lakkautti viime vuoden lopussa Suomen suuriruhtinas-                                                                                                              •	EL-Parts oy
kunnan Postihallituksen vuonna 1884 perustaman lankapuhelinverkon.                                                                                                                •	oy Airam Electric ab
                                                                                                                                                 •	PNRTechnical Solutions
Suomen ensimmäiset, yk-     set noin 6 000 liittymää sul-   osuus Suomen puheliiken-                                                               Mikko ArvinenSuomen lämpöpump-                      	 Finland oy
sityisten yrittäjien rakenta-  jettiin syksyn aikana. Telian   teestä oli 3 %.          Pertti A. Mäkinen                                                        puyhdistys SULPUn ti-                    •	Etherma Skandinavia oy
mat, puhelinlinjat avattiin   mukaan vanhentuneesta tek-                                                                                     lastoinnin mukaan Suo-    SULPUn toiminnanjohta-     •	Tele-Fonika Kable S.A.
vuonna 1877 Helsinkiin.     nologiasta luopuminen sujui    Lankapuheluiden päätyt-                                                                     messa on myyty miljoona   ja Jussi Hirvosen mukaan    •	oy Merilux ab
Maan ensimmäinen puhe-      ongelmitta. Vajaa puolet vii-   tyä Telia jatkaa lankapuhe-                                                                    lämpöpumppua.        Suomessa on myyty jo mil-   •	oy Hedtec ab
linlaitos perustettiin Tur-   meisistä lankapuhelinliitty-   linverkon keskusten, keskit-                                                                                  joona lämpöpumppua.      •	Pistesarjat oy
kuun vuonna 1881. Vuon-     mien haltijoista jatkoi van-   timien ja muiden laitteiden                                                                    SULPUn toiminnanjoh-                    •	Kauppahuone Harju oy
na 1884 Suomen suuriruh-     han lankapuhelinnumeron      purkamista. Lankapuhelin-                                                                     taja Jussi Hirvosen mu-   mastomuutoskeskustelun     •	Eiskon sähkö oy
tinaskunnan Postihallitus    käyttöä Telian toimittamil-    palveluiden päättyminen ei                                                                    kaan lämpöpumppuja on    myötä. Lämpöpumput       •	Proton Lighting
avasi ensimmäiset kauko-     la pöytä-GSM-puhelimilla,     koske kupariyhteyksillä toi-                                                                   myyty Suomessa 1980-lu-   ovat merkittävässä roolis-   	 Suomi oy
puhelinyhteydet Helsingin    mutta kaikki eivät kaivanneet   mivia laajakaistaliittymiä, jo-                                                                  vun alusta lähtien, mutta  sa lämmityksen sähköistä-   •	Suomen kaapelitiet oy
ja Porvoon sekä Turun ja     tilalle uusia, korvaavia liitty- ten kaikkia puhelinpylväitä ei                                                                  toden teolla kauppa lähti  misessä, uusiutuvan ener-   •	Hella Lighting Finland oy
Naantalin välille.        miä. Telian mukaan vuoden     ryhdytä vielä kaatamaan.                                                                     käyntiin 1990-luvun puo-   gian käytössä, hukkaläm-    •	BL-palontorjunta oy
                 2019 alussa lankapuheluiden                                                                                     livälissä.          pöjen talteenotoissa, läm-   •	Ebeco oy
 Valtion monopoliksi kau-                           MIKKO ARVINEN                                                                                   mön varastoinnissa sekä    •	Aura Light oy
kopuhelinliikenteen hoi-                                                                                                       ”Lämpöpumppumyyn-      kulutuksen ohjausjärjes-    •	LR-palvelu oy
to siirtyi vuonna 1919, kun                                                                                                     ti jatkoi vahvaa kasvua   telmissä ja jäähdytyksessä”,  •	 EKE-yhtiöt,
valtion monopolilaki kau-                                                                                                      2000-luvulla. Lämpöpum-   Hirvonen sanoo.        	Kotiautomaatio
kopuhelin- ja sähkösano-                                                                                                       puissa mentiin kymme-                    •	Norwesco AB
maliikenteen hoidosta vah-                                                                                                      nien tuhansien kappalei-   ”Varovaisetkin visiot     •	Reimax Group
vistettiin lennätinlaiksi. Sen                                                                                                    den vuosimyyntiin, kun    näyttävät vuodelle 2030 yli  •	oy Nylund-Group ab
jälkeen valtio lunasti puhe-                                                                                                     omakotitalorakentajat al-  20 TWh vuodessa lämpö-     •	NKT Cables AB
linlaitoksilta useita niiden                                                                                                     koivat luopua öljyläm-    pumpuilla tuotettua läm-    •	Ledisol oy
rakentamia kaukopuhelin-                                                                                                       mityksestä ja uudet pois-  mitysenergiaa, mikä mer-    •	Elhouse Group /
johtoja ja jatkoi uusien verk-                                                                                                    toilma- ja ilmavesiläm-   kitsee lämpöpumpputuo-     	 Sähkötaloasennus oy
kojen rakentamista.                                                                                                         pöpumpputyypit tuotiin    tantokapasiteetin ja in-    •	Suomi-sähkö oy
                                                                                                                   markkinoille. Myös isom-   vestointien kaksinkertais-   •	Cancera oy
 Kaukopuheluiden välittä-                                                                                                      piin kohteisiin alkoi tulla tamista seuraavalla vuo-    •	Ledimo oy
minen säilyi valtion mono-                                                                                                      lämpöpumppuja”, Hirvo-    sikymmenellä. Lämpö-      •	Coolics oy
polina aina vuoteen 1992                                                                                                       nen kertoo.         pumppujärjestelmiä tul-    •	Pajap oy
saakka, jolloin telekilpai-                                                                                                                    laan myymään 2020-lu-     •	Saas-instrumentti oy
lu vapautettiin. Telian edel-                                                                                                     SULPUn laskelmien mu-    vulla miljoona kappaletta   •	Ledistys oy
täjäyritysten haltuun valta-                                                                                                     kaan lämpöpumppuihin     10 miljardilla eurolla”, Hir- •	SteraTechnologies oy
kunnallinen puhelinverk-                                                                                                       on investoitu Suomessa jo  vonen visioi.         •	Greenled oy
ko päätyi vuonna 1994, kun                                                                                                      noin viisi miljardia euroa.                 •	Lightson oy
Posti- ja telelaitos yhtiöitet-                                                                                                   Lämpöpumpuilla tuote-                    •	M-Light oy
tiin ja Telecom Finland oy                                                                                                      taan vuosittain yli 10 TWh                 •	TT Cables Nordic UAB
(Tele) perustettiin.                                                                                                         lämpöä eli 15 % Suomen                   •	Elektrovalo oy
                                                                                                                   lämmityksestä, ja sääste-                  •	Glamox oy
Kaikkia puhelinpylväitä     Lankapuhelinpalveluiden päättyminen ei koske kupariyhteyk-                                                                     tään samalla lämmitys-                   •	Nestor Cables oy
ei vielä voi kaataa       sillä toimivia laajakaistaliittymiä, joten kaikkia puhelinpylväitä                                                                 kustannusten ohella noin                  •	Team Mark Lighting oy
                 ei ryhdytä vielä kaatamaan.                                                                                     kaksi miljoonaa tonnia                   •	Greenlux Finland oy
Telian lankapuhelinpalvelut                                                                                                     hiilidioksidipäästöjä.                   •	Intercontrol oy
ajettiin suunnitellusti alas.
Lankapuhelinverkon viimei-                                                                                                      ”Lopullinen hovikelpoi-                    LISÄÄ TIETOA
                                                                                                                   suus lämpöpumppualal-
                                                                                                                   le tuli voimistuneen il-                      STUL-takuusta,
                                                                                                                                                     takuuehdot

                                                                                                                                                   kokonaisuudessaan
                                                                                                                                                    ja yrityskohtaiset
                                                                                                                                                   erityisehdot löytyvät
                                                                                                                                                    STULin sivuilta:
                                                                                                                                                  www.stul.fi/fi/toiminta/
                                                                                                                                                 toimintaperiaatteet/stul-takuu
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11