Page 7 - Sahkomaailma_1-2020
P. 7

TAMMIKUU 2020                                                                        7

Sähkötekniikan tukkumyynti laski hieman viime vuonna

Sähköteknisten tuotteiden    ta seuraavilla neljänneksil-  Tämä tarjoaa sähköistysalal-  set ratkaisut eivät siihen riitä,
tukkumyynnin arvo vuon-     lä myynti oli pienempi kuin   le merkittävän roolin yhteis- vaan meidän tulee tuoda nii-
na 2019 laski 1,1 prosenttia  edellisvuoden vastaavina    kunnan hyvinvoinnin mah-    den tuottamia hyötyjä esiin
edelliseen vuoteen verrattu-  kausina. Vuoden viimeisellä   dollistajana”, Sähköteknisen  aktiivisesti ja ymmärrettäväs-
na. Myynnin arvo oli 1 010   neljänneksellä myynti supis-  kaupan liiton puheenjohtaja  ti. Näin päättäjät ja kuluttajat
miljoonaa euroa, kun se oli   tui kolme prosenttia.      ja Onninen oy:n toimitusjoh-  voivat tehdä kestävän kehi-
vuotta aiemmin 1 021 mil-                    taja Martti Forss sanoo.    tyksen mukaisia ratkaisuja”,
joonaa euroa.          ”Rakentamisen huippuvuo-                   Forss muistuttaa.
                det ovat tällä erää ohi, mutta  ”Olemme toimialana avain-
 Vuoden 2019 ensimmäinen    yhteiskunnan sähköistämi-    asemassa luomassa parempaa
neljännes osoitti kasvua, mut- nen jatkuu lisäten vauhtiaan.  tulevaisuutta. Yksin tekni-

VAPAUTETAAN                                                                         Valaistussuunnittelun
   VALO.                                                                         koulutus käynnistyy

                                                                               Pohjoisen pimeistä olosuh-
                                                                               teista huolimatta Suomessa ei
                                                                               ole toistaiseksi voinut opiskel-
                                                                               la arkkitehtuuri- ja kaupunki-
                                                                               valaistuksen suunnittelijaksi.
                                                                               Ensimmäinen koulutuksen
                                                                               pilottijakso järjestetään ke-
                                                                               väällä ja täydessä laajuudes-
                                                                               saan alan täydennyskoulutus
                                                                               alkaa Oulussa ja Kuopiossa
                                                                               syksyllä.

                                                                               Syyskuun alussa käynnisty-
                                                                               nyt, kolmivuotinen ”Osaa va-
                                                                               lo – valaistusosaaminen poh-
                                                                               joisen vetovoimana” -hanke
                                                                               pyrkii omalta osaltaan korjaa-
                                                                               maan puutetta. Hankkeen yh-
                                                                               tenä päätavoitteena on kehittää
                                                                               ja käynnistää valaistussuunnit-
                                                                               telun täydennyskoulutus Ou-
                                                                               lun yliopistossa ja Savonia-am-
                                                                               mattikorkeakoulussa.

                                                                               Hankkeessa suunniteltavassa
                                                                               valaistuskoulutuksessa, jonka
                                                                               laajuus on 60 opintopistettä,
                                                                               syvennytään sekä ulko- että si-
                                                                               sävalaistuksen suunnitteluun.

                                                                               Opinnot sopivat kaikille, jot-
                                                                               ka tarvitsevat työssään valais-
                                                                               tussuunnittelun ammattitaitoa
                                                                               tai haluavat laajentaa ja päivit-
                                                                               tää osaamistaan, esimerkiksi
                                                                               rakennetun ympäristön suun-
                                                                               nittelun parissa työskentelevil-
                                                                               le tai luovilla aloilla toimiville.

             Airamin langaton valonohjaus vapauttaa sinut ylimääräisistä piuhoista                  airam.fi          SETI hakee uutta
              ja tekee sinusta hetkessä valaistusnörtin. Sinä vapautat asiakkaasi
                käyttämään valoja joustavasti ja muokkaamaan tiloja helposti.                        03/01/2020 9.47 pääarvioijaa
                  Kimuranttien kohteiden konkari löytyy Sähkömessuilta.
                   Valaistusasiantuntijamme palvelevat sinua kaikissa                                   Henkilö- ja yritysarviointi
                      ammattivalaistusasioissa osastolla B 407.                                    SETI oy hakee uutta pää-
                    Tule tutustumaan ja kokeilemaan. Se vapauttaa.                                    arvioijaa sähkö-, hissi- ja
                                                                               telealan pätevyyksien ar-
   Airam valaisee myös työpäiväsi.                                                             viointiin sekä vapaaeh-
                                                                               toisten yrityssertifiointien
Sahkomaailma_1_2020.indd 1                                                                  kehittämiseen.

                                                                                Espoon Leppävaarassa
                                                                               toimiva Henkilö- ja yritys-
                                                                               arviointi SETI Oy on Tur-
                                                                               vallisuus- ja kemikaalivi-
                                                                               rasto TUKESin nimeämä
                                                                               puolueeton ja riippuma-
                                                                               ton sähköturvallisuuslaki-
                                                                               en mukaisten sähköpäte-
                                                                               vyystodistusten arvioija.

                                                                                Toiveemme on, että voit
                                                                               aloittaa SETI:n pääarvioi-
                                                                               jana huhtikuun 2020 ai-
                                                                               kana. Hakuaika tehtävään
                                                                               päättyy 10.2.2020.

                                                                               Li	sätietoja	: www.seti.fi
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12