Page 8 - Sahkomaailma_1-2020
P. 8

8 TAMMIKUU 2020

STUL tukee jäsenistönsä markkinointia kevään
rakennusmessuilla

Sähköurakoitsija pääsee hyödyntämään STULin markkinointitukea
osallistuessaan kevään rakennusmessuille. Löydä sähkömies
-osastolle osallistuminen kuuluu liiton jäsenetuihin ja on maksutonta.

Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto  Messuosasto on ilmeeltään    viilauksia lukuun ottamatta       Vuoden 2019 messukiertueen
STUL yhteistyökumppanei-     Löydä sähkömies -toimin-     vuodelta 2019 tuttu. Mikä-        päätti Omakoti-messut Van-
neen tukee jäsentensä mark-   tamallin mukainen ja osas-    li ehdotuksia messumateri-        taan Myyrmäessä.
kinointia vuosittain huo-    tolla ovat jälleen yhteistyö-   aalista tai osaston ulkoasus-
mattavalla summalla. Tuki    kumppaneina mukana Glen      ta vielä löytyy, otamme niitä
on merkittävä ja se kannat-   Dimplex Nordic oy, Nvent     mielellämme vastaan. Vielä-
taa hyödyntää messuosallis-   Finland oy, Pleijd oy, Schnei-  kin siis pystyy vaikuttamaan.
tumisena. Messuajankohdat    der Electric Finland oy ja
onkin hyvä laittaa muistiin   SGS Fimko oy.           Messuosastot rakentaa ja
jo nyt ja ilmoittautua mu-                     varustaa jälleen monivuoti-
kaan vaikka heti.         STUL markkinoi messuja      nen yhteistyökumppanimme
                 ja Löydä sähkömies -osas-     Foxtail oy.
Messukiertue ulottuu       toa messujen alla ja aikana
seitsemään paikkakuntaan     laajalti paikallisilla radioka-        JOHANNES FINNE
                 navilla. Radiospoteilla hou-               Teksti ja kuvat
Löydä sähkömies -messu-     kutellaan ihmisiä messuille,
kiertue järjestetään nyt 15.   tuodaan esille Löydä sähkö-    Vuoden 2020 messut:
kerran ja messuilla STULin    mies -brändiä ja lisätään ku-
jäsenyritykset markkinoivat   luttajien sähkötietoutta.     Asta	                  Tampere	 31.1. - 2.2.
taas osaamistaan ja tuot-                     Rakenna & sisusta 	
teitaan. Vuoden 2020 Löy-    Messuosastoon ehtii        Rakenna ja asu 	             Turku	 7. - 9.2.
dä sähkömies -messukier-     vielä vaikuttamaan        Jyväskylän rakennusmessut	
tue järjestetään tänä vuonna                    Raksa 	                 Kuopio	 22. - 23.2.
seitsemällä paikkakunnalla    Löydä sähkömies -messu-      Pytinkimessut	
ja kiertue alkaa tuttuun ta-   kiertueelta saatuihin palaut-   Omakoti-messut 	             Jyväskylä 	 6. - 8.3.
paan Tampereelta tammi-     teisiin ja toiveisiin on pyritty
kuun lopussa järjestettäviltä  vastaamaan mahdollisuuksi-                         Lahti	 13. - 15.3.
Asta-messuilta. Muut mes-    en mukaan ja osastoa on yri-
supaikkakunnat ja ajankoh-    tetty kehittää toiveiden suun-                       Seinäjoki	 28. - 29.3.
dat on mainittu ohessa.     taan. Suuria muutoksia ei ole
                 tehty, vaan osasto on pieniä                        Vantaa	 23. - 25.10.    Kotiautomaatioratkaisut kiinnostivat messuyleisöä Vantaalla ja
                                                                    Schneiderin osastolla riitti kiirettä koko viikonlopun ajan.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13