Page 9 - Sahkomaailma_1-2020
P. 9

TAMMIKUU 2020                                                                                                       9

Sähköisen talotekniikan                                                                SÄHKÖMAAILMASTA
stipendi Laura Remekselle
                                                                            Uutisia myös netissä: www.sähköala.fi

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön sähköisen talotekniikan yliopistostipendi                                    Tukes patistaa käytön johtajia ryhdistäytymään
on myönnetty diplomi-insinööri Laura Remeksen Aalto-yliopiston Sähkötekniikan
korkeakoululle tekemälle diplomityölle ”Älykkään talotekniikan ja ihmiskeskeisen                                    Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin ylitarkastaja Timo
valaistuksen hyödyt ja niiden todentaminen”.                                                      Iholinin mukaan viraston on ryhdyttävä valvomaan käytön
                                                                            johtajien toimintaa entistä tiiviimmin, sillä sähkölaitteistojen
Remes tutki työssään ihmiskeskeistä va-                                                 Ari Uusitalo varmennus- ja määräaikaistarkastuksissa on ilmennyt luvat-
laistusta ja sen aikaansaamien hyötyjen to-                                                      toman paljon asennuksiin liittyviä puutteita.
dentamista. Diplomityön osana hän osal-
listui ihmiskeskeisen valaistuksen vaiku-                                                        Vuonna 2018 tarkastajat ja laitokset tekivät 5 673 varmennus-
tusta ihmisen vireystasoon selvittäneen                                                        tarkastusta ja 3 476 määräaikaistarkastusta. Uusintaan määrät-
pilottitutkimuksen tekoon. Tutkimukses-                                                        tiin 34 varmennustarkastusta ja 60 määräaikaistarkastusta.
sa testattiin, kokivatko koehenkilöt valon
spektriin lisätyn sinisen, 465 nanometrin,                                                        Varmennustarkastuskohteissa noin neljännes havaituista
aallonpituuspiikin virkistävämmäksi kuin                                                        puutteista koski huomattavia käyttöönottotarkastuksen teke-
tasaisen valokäyrän.                                                                  miseen liittyviä puutteita. Lisäksi asennuksista ja niiden do-
                                                                            kumentoinnista löytyi huomattavia puutteita ja jopa virheitä.
 Tässä tutkimuksessa asiasta ei saatu vie-                                                       Asennusvirheet liittyivät esimerkiksi vikavirtasuojaukseen ja
lä täyttä tieteellistä varmuutta, mutta sti-                                                      potentiaalintasauksien kattavuuteen.
pendin myöntöperusteluiden mukaan Re-
meksen diplomityö sisältää arvokasta tut-                                                        Määräaikaistarkastuksissa tyypillisimpiä puutteita olivat
kimustietoa aiheesta ja tarjoaa hyvän poh-                                                       puutteelliset kosketussuojaukset, rikkoutuneet laitteet ja me-
jan aiheen jatkotutkimukselle.                                                             kaanisten suojauksien ja palokatkojen puuttuminen.

 Sähköalan koulutus- ja tutkimussääti-      Laura Remes vastaanotti sähköisen talotekniikan yliopistostipendin mar-                Telilän sähkötyö laajensi Satakuntaan
ön jakama 2 000 euron arvoinen stipendi     raskuussa Schneider Electric Finlandin pääkonttorilla Espoossa pidetyssä
myönnetään Ensto oy:n ja Schneider Elec-     tilaisuudessa. Stipendin luovuttivat Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön              Telilän sähkötyö oy on laajentanut toimintaansa Satakun-
tric Finland oy:n perustamasta sähköisen     asiamies Inka-Liisa Ahokas, Schneider Electric Finlandin toimitusjohtaja Jani             taan ostettuaan Huittisissa toimivan Sähköliike E.J. Lehdon
talotekniikan nimikkorahastosta.         Vahvanen, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin Senior Advisor Olli-Heikki              koko osakekannan. Kaupan myötä Sähköliike E.J. Lehdon
                         Kyllönen ja työn ohjaajana toiminut professori Jaakko Ketomäki.                    koko 17-henkinen henkilöstö siirtyi vanhoina työntekijöinä
                 MIKKO ARVINEN                                                    Telilän sähkötyön palvelukseen ja Esa Lehto jatkoi yrityk-
                                                                            sen palveluksessa.Toiminta Huittisissa jatkuu Sähköliike E.J.
Sähköala palkitsi opinnäytetöitä                                                            Lehdon nimellä.

                                                                             Yrityskauppa vahvistaa erityisesti Telilän sähkötyön teolli-
                                                                            suuden toimialuetta.

                                                                             Vuonna 1991 perustetun Sähköliike E. J. Lehdon tekemät
                                                                            työt kattavat maatalouden ja teollisuuden sähkö- ja automaa-
                                                                            tioasennukset.

                                                                             Telilän sähkötyö on vuonna 1956 perustettu sähköurakointi-
                                                                            liike, jonka päätoimipiste on Sastamalassa. Vuonna 2019 Teli-
                                                                            lä-konsernin liikevaihto oli noin 13,5 miljoonaa euroa. Yritys-
                                                                            oston jälkeenTelilän sähkötyö työllistää Sastamalassa, Huitti-
                                                                            sissa ja Lohjalla noin 100 sähköalan ammattilaista.

Sähköalan koulutus- ja tutkimussäätiön stipendit vuoden 2019 hyvistä opinnäytetöistä                                  Mika Hokkanen LVI-TUn toimitusjohtajaksi
jaettiin joulukuussa Metropolia-ammattikorkeakoulussa opiskelleille Roni Itämäelle,
Eemeli Hyvöselle ja Alexandra Maltuschille. Kaikkien stipendien arvo on 1 000 euroa.                                  Mika Hokkanen on nimitetty LVI-tekniset urakoitsijat LVI-TU
                                                                            ry:n toimitusjohtajaksi.
Roni Itämäen opinnäytetyö, ”Moot-
toriohjaus prosessiteollisuudessa”,                                                           Varatuomari Hokkanen, 51, otti vetovastuun LVI-asennusalal-
liittyi sähkö- ja automaatiotekniikan                                                         la toimivien yritysten toimiala- ja työnantajajärjestöstä entisen
koulutusohjelman opintoihin.                                                              toimitusjohtajan, Jari Syrjälän, jäätyä eläkkeelle 1.1.2020. Hok-
                                                                            kanen siirtyi toimeen Suomen bensiinikauppiaitten ja liikenne-
 Työssä on käsitelty moottorikäyt-                                                           palvelualojen liitto SBL ry:n toimitusjohtajan tehtävästä.
töihin liittyviä vaatimuksia, niiden
lähtökohtaisia periaatteita ja merkit-                                                          Aiemmin Hokkanen on työskennellyt Rakennusteollisuus
tävänä työn osana on käsitelty erityi-                                                         RT ry:ssä lakimiehenä hoitaen muun muassa työmarkkina-
sesti prosessiteollisuuden mootto-                                                           asioiden edunvalvontaa sekä työehtosopimusneuvotteluja.
riohjausjärjestelmiä. Insinöörityön
toimeksiantajana on ollut Sweco In-   Vuoden 2019 Hyvä opinnäytetyö -stipendit saivat Metropolia-ammattikorkea-                   Sähköinen ilma-alus tulevaisuuden liikenteeseen
dustry oy, jonka käyttöön työstä oli  koulussa opiskelleet Roni Itämäki, Alexandra Maltusch ja Eemeli Hyvönen.
tavoitteena saada suunnittelun tuek-                                                          Uberin ja Hyundai Motor Companyn tavoitteena on kehit-
si materiaalia.             suunnitteluohjeistuksen laadinta.      Opinnäytetyön arvosteluperuste-                  tää Uber Air Taxi -kulkuneuvoja ilmateitse tapahtuvaa tule-
                     Arvosteluperustelujen mukaan työn     luissa todetaan, että teksti on selkeää              vaisuuden yhteiskäyttöliikennettä varten. Sitä varten Hyun-
 Stipendin myöntämisperustelujen                          ja helppolukuista ja työ sisältää pal-               dai on työskennellyt Uber Elevaten kanssa rakentaakseen
mukaan työn rakenne on muotou-     aihe liittyy koulutusohjelman keskei-    jon hyviä kuvia ja taulukoita.                   S-A1-nimeä kantavan henkilökohtaisen ilma-aluksen eli PA-
tunut hyvin aiheeseen perehdyttä-    siin aiheisiin, ja on siten hyvin valittu.                                   Vin (Personal Air Vehicle).
väksi kokonaisuudeksi, joka toimii   Nyt työ toimii myöhemmin laaditta-      Työssä on otettu huomioon paljon
pohjatietona siihen, millaisia moot-  van suunnitteluohjeistuksen lähdetie-    erilaisia sekä itse tekniseen lopputule-               Sähkökäyttöinen, pystysuoraan nouseva ja laskeva kulku-
torinohjauksia on ja millaisia niiden  todokumenttina, eli selvittää ohjeis-    maan että myös koko hankkeen elin-                 neuvo on suunniteltu jopa 290 km/h matkalentonopeuteen,
keskeisimmät käyttökohteet ja -ta-   tuksessa tarvittavia tietoja ja niiden   kaaren aikaiseen kustannusrakentee-                noin 300 - 600 metrin lentokorkeuteen ja jopa 100 kilometrin
vat ovat. Työn suurin osuus keskittyy  taustoja. Työn tuloksena ei kuiten-     seen vaikuttavia asioita unohtamatta                pituisille matkoille.
Profibus- ja Profinet-automaatiojär-  kaan laadita tai valmistu itse suun-    sähköasennusstandardien vaatimuk-
jestelmiin, jotka ovat yleisesti käy-  nitteluohjetta. Taustatyö on kuitenkin   sia. Tietoa on haettu eri lähteistä hy-               Laitteessa on useita eri puolille runkoa sijoitettuja pieniä
tössä Suomessa.             tehty perusteellisesti ja huolellisesti.  vin monipuolisesti ja sitä on muodos-               roottoreita ja potkureita yksittäisen vikaantumisen aiheutta-
                                          tunut projektin myötä lisää.                    man riskin pienentämiseksi. Lisäksi usean pienen roottorin
 Työssä on kiitettävästi onnistuttu   Urheilualueen valaistuksen                                           käyttö vähentää melua verrattuna isoilla roottoreilla varus-
kokoamaan eri lähteiden tärkeimpiä   energiatehokkaasta suunnittelusta      Kaiken kaikkiaan hieno päättötyö                 tettuihin polttomoottorikäyttöisiin helikoptereihin.
asioita yksiin kansiin.                               on hyvä esimerkki vastaavia ulko-
                    Alexandra Maltuschin lopputyö,       valaistuksia suunnitteleville ja antaa                Ruuhka-aikoina lataamiseen riittää 5 - 7 minuuttia.
Suunnitteluohjeistusta         ”Urheilukenttä- ja liikunta-alueiden    hyvän pohjan mahdolliselle suunnit-                 Aluksi aluksessa on lentäjä, mutta myöhemmin laite kehi-
yrityksen käyttöön           ulkovalaistuksen energiataloudelli-     teluohjeelle.                           tetään lentämään itsenäisesti. Matkustamossa on neljä is-
                    nen mitoitus”, on mielenkiintoinen                                       tuinta matkustajille ja riittävästi tilaa matkatavaroille.
Eemeli Hyvönen teki opinnäyte-     ja kattava malliesimerkki urheilualu-                  ARI UUSITALO              Uber on ilmoittanut tähtäävänsä esittelylentojen järjestä-
työnsä, ”Keski- ja pienjänniteverkon  een valaistuksen suunnittelusta.                         Teksti ja kuva        miseen vuoden 2020 aikana ja Elevate-hankkeen saamiseksi
suunnitteluohjeen laatiminen”, säh-                                                          kaupalliseen käyttöön vuonna 2023.
kötekniikan koulutusohjelman opin-
toihin liittyen.

 Opinnäytteen tarkoituksena on ol-
lut saattaa alulle Helen-sähköverk-
ko oy:n keski- ja pienjänniteverkon
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14