Page 5 - Skoda_Magazine_1_2023
P. 5

Kuva: Škoda Auto

                 Suunta
Vihreää
sähköä

Vuodesta 2030 alkaen Škodan tehtailla Tšekissä ja Intiassa
autot valmistetaan päästöneutraalisti. Vrchlabín tehdas Tšekissä
on tässä suhteessa edelläkävijä, sillä se on ollut CO2-neutraali jo
vuodesta 2020.

  Škoda Auto on kestävän kehityksen vahva edistäjä koko
arvoketjussa. Škoda on esimerkiksi sitoutunut käyttämään
vihreää sähköä. Mladá Boleslavin tehtaalla sähköautojen
ajo-akut valmistetaan lähellä autotuotantoa, mikä lyhentää
kuljetusmatkoja. Akkujen siirtämiseen käytetään sähkötrukkia.

Kierrätettyjä              Asiantuntija-                                          4-5
materiaaleja               tukea
                     tavoitteisiin               Vastuullisuus
Škoda on sitoutunut tuotteidensa                          näkyviin
vastuullisuuteen. Enyaq iV -täyssäh-   Škoda Auto tukee vastuullisuustoi-
kökatumaasturissa käytetään jopa     mikuntaa kunnianhimoisten ympä-      Škoda Suomi tuo vastuullisuuteen liitty-
13 kg akkukoteloista ja puskureista   ristövastuullisuuden tavoitteidensa    vää tietoa tänä vuonna entistä vahvem-
kierrätettyä muovia. Korin metalliosien toteuttamiseksi. Toimikunnan viisi    min esiin Škoda Magazine -lehdessä sekä
teräksestä 40 % on kierrätettyä ja    kansainvälisesti kokenutta jäsentä    skoda.fi- ja skodamagazine.fi -sivustoilla.
alumiiniosien materiaalista jopa 60 %.  tuovat uutta vauhtia ja ehdotuksia    Tässä lehdessä starttaa kolmen vastuul-
Sivuikkunoiden materiaalista 20 % on   nykyisiin ja tuleviin kestävää kehitystä lisuusjutun sarja, jossa kerrotaan Škodan
kierrätyslasia. Istuinverhoilun mate-  parantaviin toimenpiteisiin. Toimikunta  strategiasta, ympäristön huomioonot-
riaalista 60 % on PET-juomapulloista   edistää myös autonvalmistajan ja sen   tamisesta koko auton elinkaaressa, tuo-
saatua kierrätysmuovia.         sidosryhmien välistä vuoropuhelua.    tannosta ja materiaaleista sekä hiilineut-
                                          raalineutraaliuden tavoitteista. Lue lisää
                                 Magazine 1/2023  s. 36-39.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10