Page 5 - Skoda_Magazine_2_2022
P. 5

Suunta

Kestävä sydän                                      Kestävä kehitys on ratkaisevassa     Kuva: Esko Tuomisto
                                            asemassa mm. materiaalien ja kompo-
ŠKODA AUTO on määrittänyt ympäris-                           nenttien hankinnassa. ŠKODA AUTOKuva: ŠKODA Auto
tövastuullisuuden tulevaisuusohjelmansa                         lisää kierrätettyjen ja kierrätettävien
NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030.       Kuva: ŠKODA Auto             raaka-aineiden käyttöä kiertotalouden
Strategian yhtenä merkittävänä painopis-                        periaatteiden mukaisesti.
teenä on CO2-jalanjäljen pienentäminen.
                                      Lisää
Vähemmän                                  sähköä
päästöjä
                                             ŠKODA AUTO esittelee vuoteen
 ŠKODA AUTO käyttää autojensa valmis-                          2026 mennessä kolme uutta täys-
 tuksessa yhä enemmän uusiutuvaa ener-                          sähkömallia. Tavoitteena on nostaa
 giaa. Kolme Tšekissä sijaitsevaa tehdasta                        täyssähköautojen osuus Euroo-
 ovat hiilineutraaleja tavoitteen mukaan                         pan myynnissä yli 70 prosenttiin
 vuoteen 2030 ja Intian tehtaat vuoteen                         vuoteen 2030 mennessä sekä
 2025 mennessä. Vrchlabín komponentti-                          pienentää automalliston keskimää-
 tehdas Tšekissä ylsi tähän tavoitteeseen jo                       räistä CO2-päästöä vuoteen 2020
 2020. Uusiutuvan energian käytön lisäksi                        verrattuna yli 50 prosentilla.
 panostetaan mm. jätteiden kierrätykseen,
 resurssitehokkaisiin materiaaleihin ja             Tuulen voimalla
 vihreään logistiikkaan.
                                ŠKODA AUTO on mukana tukemassa Suomeen raken-
                                nettavaa uutta tuulipuistoa. Sen laskennallinen vuotuinen
                                570 gigawattitunnin sähköntuotanto riittää noin 150 000
                                kotitaloudelle ja myös paikallisia päästöjä tuottamattomien
                                ŠKODA-täyssähköautojen lataamiseen.

                                                        ŠKODA MAGAZINE 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10