Page 3 - Sahköala_Koti_2019
P. 3

Sähköistys                              PÄÄKIRJOITUS

sisustuselementtinä            Suomessa on aika
                      varautua sähköautoihin
       OLLI-HEIKKI KYLLÖNEN,
              päätoimittaja Sähköautojen tulosta on puhuttu pitkään, mutta harva taitaa olla val-
                      miina – eivät ainakaan taloyhtiöt. Realia Isännöinti selvitti juuri IRO
Kaunis ja viihtyisä koti on meistä     Researchin avulla, että tutkituista taloyhtiöistä vain 12 prosentissa on
useimpien tavoitteena uutta asun-     edes keskusteltu sähköautojen latausmahdollisuuden järjestämisestä.
toa hankittaessa tai vanhaa remon-
toitaessa. Muistamme kiinnittää       Ongelma ei koske vain vanhoja taloyhtiöitä. Juttelin juuri seminaari-
runsaasti huomiota ja käyttää ai-     tauolla erään sähköalan vaikuttajan kanssa ja hän kertoi laskeskelleen-
kaa arkkitehtonisiin ratkaisuihin     sa, että heidän uuden, rakenteilla olevan, taloyhtiönsä lataustolpissa
ja pintamateriaaleihin. Sähköistyk-    Teslan lataaminen kestäisi kaksi vuorokautta. Harvalla on Teslaa, mutta
sen roolista sen sijaan muistamme     keskikokoisenkin auton ”tankin täyttäminen” veisi 11 tuntia eli lähes
usein vain energiatehokkuuden,       puoli vuorokautta. Ja näin siis on urbaanilla alueella pääkaupunkiseu-
toimivuuden ja pistorasioiden si-     dulla. Sähköautojen latausinfrastruktuuriin ei joko osata varautua tai jos
joittelun – jos niitäkään.         osataan, se saatetaan mitoittaa väärin ja alakanttiin.

 Moderni valaistus hyvin to-        Sähköautojen määrä on Suomessa vielä vähäinen, mutta muutoksen
teutettuna on kuitenkin kenties      nopeus voi yllättää. Edellä mainitun tutkimuksen mukaan joka kolmas
vaikuttavin yksittäinen sisustus-     suomalainen pohtii täyssähkö- tai hybridiauton ostamista viiden vuo-
ratkaisu. Tilanteen mukainen va-      den aikana. Ruotsissa ja Tanskassa myös poliitikot ovat hereillä. Ruotsin
laistuksen kohdistuksen, voimak-      uusi hallitus linjaa Tanskan perässä toimenpideohjelmassaan, että maa
kuuden ja värilämpötilan säätö       kieltää uusien bensiini- ja dieselautojen myynnin vuoden 2030 jälkeen.
korostaa muun sisustuksen hy-
viä puolia, luo oikeaa tunnelmaa       Pelkillä sähköautoilla ei maailmaa pelasteta. Vanhan ajan autoja pa-
ja vaikuttaa läsnäolijoiden vireys-    rempia niistä kuitenkin saadaan muutamilla reunaehdoilla: sähköautosta
tilaan aivan ratkaisevasti. Sähkö-     tulee huomattavasti ympäristöystävällisempi vaihtoehto, jos sen niele-
kalusteet ja -laitteet oikein valittu-   mä sähkö on sekä valmistus- että käyttövaiheessa tuotettu uusiutuvilla
na – niiden muotoilu, värivalin-      tai vähintään päästöttömillä energiantuotantotavoilla. Mikromuoveja
nat ja sijoittelu – ovat niin ikään    irtoaa sähköauton pyöristä mereen siinä missä muistakin autoista. Sik-
keskeisiä viihtyvyyttä parantavia     si myös joukkoliikenteen kiivastuva sähköistystahti on merkittävä ym-
sisustuselementtejä.            päristön kannalta.

 Sisustuksellisesti tyylikkään       Yksi oleellinen seikka sähköautojen ympäristökuormituksessa on myös
sähköistyksen lisäkustannus ko-      niiden vaatima akkuteknologia. Energiateollisuus ry:n asiantuntija esit-
ko asunnon tai remontin hinnassa      teli alkuvuodesta Adaton tutkimusseminaarissa lukuja, joiden mukaan
on varsin pieni. Tärkeää on, että     autolla on ajettava 26 000–35 000 kilometriä, jotta akun valmistuksen
se muistetaan jo suunnitteluvai-      päästöt tulevat kuitatuiksi. Matka ei ole kovin pitkä, varsinkin kun se
heessa ottaa huomioon. Ammat-       lyhenee, jos kyseessä on hiili-
tilaisen käyttäminen apuna on       neutraali tuotanto. Huomiota
suositeltavaa, koska vain harval-     on kiinnitettävä etenkin akku-
la meistä on riittävästi tietoa jat-    jen kierrätettävyyteen. Litium-
kuvasti kehittyvän teknologian       ioniakkujen kierrätys on maail-
ja laajenevan tarjonnan kaikista      manlaajuisesti vielä vähäistä ja
mahdollisuuksista.             energiatiheyden tavoittelu han-
                      kaloittaa sitä entisestään. Siksi
                      täytyy pyrkiä esimerkiksi siihen,
                      että akun käyttöikä on mahdol-
                      lisimman pitkä.

                       Sähköautojen latauksesta,
                      joukkoliikenteen sähköistymi-
                      sestä sekä älykkään sähköverkon
                      tuomista mahdollisuuksista on
                      jokaisesta omat juttunsa seu-
                      raavilla sivuilla – hyppää kyytiin!

                                                            MARIA HEINOLA,
                                                             toimituspäällikkö

                                                    SÄHKÖALA KOTI 3
   1   2   3   4   5   6   7   8