Page 8 - Sahköala_Koti_2019
P. 8

ENERGIATEHOKKUUS

         Kuopion Energian uusin julkinen latauspiste on Kuopion Toriparkissa, kertovat Lauri Siltanen ja Mika Petsalo.

         T äyssähköautojen ja ladattavien       Jos kaikille halutaan nopea lataus,   Tulevaisuudessa latausjärjestelmät tulisi
              hybridien määrä kasvaa Suo-   vaaditaan vanhojen kiinteistöjen pää-   suunnitella niin, että sähköautojen lataus
              messa. Hallituksen tavoitteena  keskuksiin ja nousukeskuksiin muu-    tapahtuu ohjatusti niin, että kiinteistön
              on, että Suomen teillä liikkui- toksia.                  tehohuippu ei merkittävästi kasva. Tä-
         si vuoteen 2030 mennessä 250 000                           hän asiakasta ohjaavat myös verkkoyh-
         sähkökäyttöistä ajoneuvoa, joten la-    DIREKTIIVI VAATII             tiöiden tehomaksut.
         tauspisteiden määrän pitää kasvaa mo-   VARAUTUMISTA SÄHKÖAUTOIHIN
         ninkertaiseksi.                                    – Verkkoyhtiön tavoitteena on myy-
                               Uusien kiinteistöjen sähkönjakelun mi-  dä asiakkaan tarpeisiin riittävä liittymä,
          Toistaiseksi latauspisteitä on eniten  toitustehoihin on odotettavissa kasvua,  ei ylimitoitettua, koska tällä on suora
         kauppojen ja yritysten pysäköintialu-   koska pian astuu voimaan EU-direk-    vaikutus asiakasta syöttävän sähköver-
         eilla ja niihin rakennetaan koko ajan   tiivi, joka edellyttää varautumista säh- kon mitoitukseen ja rakentamiskustan-
         lisää. Sen sijaan asunto-osakeyhtiöis-   köautoihin uusissa ja laajasti korjatta- nuksiin, Siltanen korostaa.
         sä ja omakotitaloissa latausmahdolli-   vissa, yli kymmenen pysäköintipaikan
         suuksia on vasta harvakseltaan. Yleisiä  asuinrakennuksissa. Niissä jokaiselle   TEHOMITOITUS
         latauspisteitä rakennetaan pikku hiljaa  pysäköintipaikalle tulee asentaa putki-  MIETITTÄVÄ TARKKAAN
         myös valtateiden varsille.         tus sähkökaapelointia varten. Direktii-
                               viehdotus vaikuttaa myös muihin kuin   Julkisissa latauspisteissä Type 2 eli Men-
          Kun taloyhtiö ryhtyy miettimään     asuinkiinteistöihin, joihin on tehtävä  nekes-pistoke on ollut pakollinen mar-
         sähköautojen latauspisteiden rakenta-   vähintään yksi latauspiste ja putkitus  raskuusta 2017 lukien. Type 2 mahdol-
         mista, ensimmäinen selvitettävä asia on  vähintään joka viidenteen pysäköinti-   listaa sähköauton peruslatauksen sekä
         kiinteistön sähköverkon teho.       ruutuun.                 yksivaiheisesti että kolmivaihevirralla;
                                                    latausteho on 3,6–22 kilowattia. Pis-
          – Pääosin hitaita latauspisteitä voi-   Kuopion Sähköverkko oy:ssä on ha-    toketyypin etuna on lataustehon moni-
         daan perustaa ilman, että liittymän ko-  vaittu, että sähkösuunnitelmissa sähkö-  puolinen hallittavuus esimerkiksi kuor-
         koa ja päävaroketta tarvitsee suurentaa,  autojen tehontarve on usein mitoitettu  mitusvaihteluiden mukaan.
         kertoo verkkopäällikkö Lauri Siltanen   irrallisena, mikä on johtanut pääsu-
         jakeluverkkoyhtiö Kuopion Sähköverk-    lakkeen tehon kasvattamiseen suoraan    Peruslatauksen lisäksi sähköauton la-
         ko oy:stä. Yhtiö on Kuopion Energian    suunnitellulla maksimilatausteholla.   tauksessa voidaan käyttää pika- tai hi-
         tytäryhtiö.                                     daslatausta. Pikalatauksessa käytetään

          8 SÄHKÖALA KOTI
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13