Page 3 - MRKTNG 4 2022
P. 3

Pääkirjoitus

Vähäpukeiset
messutytöt

VASTUULLISUUSVAATIMUKSIA tulee markki-                       RLeimikmkain-Mkiaria
      noinnin ja viestinnän tekijöille useasta eri
      suunnasta. Vastuullisuutta peräänkuulu-                                  TOIMITUSJOHTAJA
      tetaan luonnollisesti myös tiimien sisällä.                                Marketing Finland
Tänä syksynä olen joutunut harjoittamaan kriittistä
itsereflektiota uuden Vastuullisen markkinoinnin ja       Se miten toimimme, kenen kanssa teemme töitä ja
viestinnän sertifikaattiohjelmamme aikana.          millaisia kuvia tai sanoja käytämme markkinointi-
                               viestinnässä ei ole yhdentekevää. Niillä rakennetaan
  Kuinka monta kertaa olenkaan asettanut kohtuut-     tulevaisuuden arvoja ja ihanteita, jotka tekevät maa-
tomia aikatauluja mainostoimistoille ja omalle tiimil-    ilmasta paremman. Meillä markkinoinnin ja viestin-
leni. Olen tilannut liikelahjoja kysymättä valmistajan
tietoja, käsitellyt huolettomasti henkilödataa ja osta-   •nän tekijöillä on valtaa, käytetään sitä oikein.
nut digimainontaa miettimättä kanavan eettisyyttä tai
kampanjan viemää serveritilaa.                Markkinointibarometri 2023

  Tai entäpä messuille buukkaamani vähäpukeiset      Tuoreen Markkinointibarometrin tulokset ovat
messutytöt ja tanssiryhmät. On pakko myöntää, että      heikentyviin talouden näkymiin nähden varsin maltillisia:
vielä 2000-luvun puolivälissä suosin esimerkiksi       markkinointipanostuksiaan on vähentämässä vain 12 %
mallien valinnoissa enemmän stereotypioita kuin       vastaajista. Budjettien kasvattajia on 33 %, ja yli puolet
diversit­ eettiä. Se on seurausta siitä, että edustan val-  vastaajista aikoo pitää panostukset samalla tasolla.
koista hyvätuloista heteronaista. Itse asiassa en tunne   Oppi siitä, että myös matalasuhdanteessa kannattaa
Suomesta kovinkaan montaa jotain vähemmistöryh-       markkinointiin panostaa, on tämän perusteella
mää edustavaa markkinoinnin tai viestinnän suunnit-     omaksuttu. Katso lisää kyselyn tuloksia sivulla 19.
telijaa. Eri toimijoiden diversiteetti helpottaisi suunnit-
telemaan markkinointiviestintää eri kulmasta.

ALOITTAESSANI Marketing Finlandissa eli silloisessa
Mainostajien Liitossa vuonna 2017 aloin vasta tie-
dostamaan käytöstäni ja ymmärtämään miksi diver-
siteetti on hyväksi sekä yritykselleni että yhteiskun-
nalle. Asian tiedostaminen on toivottavasti näkynyt
myöhemmin myös Marketing Finlandin tekemisessä.

  Vastuullisuudessa on niin monta kulmaa, että kaik-
kiin niihin on vaikea tarttua kerralla. Siksi Marketing
Finlandin vastuullisen markkinoinnin ja viestinnän
sertifikaatti keskittyy esittelemään niitä vastuullisuu-
den kulmia, joihin markkinoinnin ja viestinnän kautta
voidaan vaikuttaa, tai joihin liittyy vastuullisuuden
sudenkuoppia. Asia, josta voimme vastuullisuuden
saralla olla varmoja, on se, että markkinointi on tehokas
tapa vaikuttaa ihmisten asenteisiin ja käyttäytymiseen.

                               MRKTNG 3
   1   2   3   4   5   6   7   8