Page 6 - Sahkomaailma_Extra_1-2021
P. 6

Pääkirjoitus                           SÄHKÖMAAILMA | EXTRA 1/2021

  Ponnistetaan pidemmälle ja
  sukelletaan syvemmälle

  ESA TIAINEN, PÄÄTOIMITTAJA

  E dessäsi on ensimmäinen Sähkömaailma                  HIILINEUTRAALIUTEEN
           Extra -julkaisu. Liikkeelle ei kuitenkaan       PYRITTÄESSÄ SÄHKÖALA
           lähdetä täysin tyhjästä, sillä lehden edel- TARJOAA RATKAISUJA USEAAN
           täjät (Sähköurakoitsija 1958–1991) ja Säh-  HAASTEESEEN.
           köala (1991–2020) antavat vahvan pohjan
  uuden lehden käynnistämiselle. Vuoden 1958 ensim-       ovat olennaisesti muuttuneet vuodesta 1958. Tänä päi-
  mäisen Sähköurakoitsija-lehden pääkirjoituksessa       vänä tietoa on huomattavasti enemmän ja se on hel-
  todettiin muun muassa seuraavaa: ”Lehden tarkoi-       posti alalla työskentelevien saatavilla. Konkreettisen
  tuksena on toisaalta toimia yhdyssiteenä sekä neu-      työskentelyä ohjaavan tiedon lisäksi tarvitsemme
  vonta- ja tiedonantovälineenä oman ammattikun-        näkemystä ja keskustelua laajemmista asiakokonai-
  nan jäsenille pitääkseen nämä nopeasti tapahtuvan       suuksista ja niihin liittyvistä sidonnaisuuksista.
  niin teknillisen ja kaupallisen kuin liikkeenjohdol-
  lisen ja työmarkkinakysymyksissä tapahtuvan kehi-        Sähkömaailma Extran tavoitteena on vastata tähän
  tyksen tasalla” sekä ”lehden avustajina toivotaan       tarpeeseen. Tarjolla on vielä aiempaa syväluotaa-
  nähtävän sähköalan parhaat asiantuntijat”. Pitkälti      vampia kirjoituksia sähköalan eri osa-alueista mah-
  samoja tavoitteita asetetaan myös tälle lehdelle.       dollisimman asiantuntevasti ja kattavasti; tässä
                                 kyseisessä lehdessä muun muassa sähköautojen
    Tuolloin yli 60 vuotta sitten oltiin koko valtakun-    lataamisesta ja latausjärjestelmän oikean mitoituk-
  nan sähköistyksen kynnyksellä. Myös tällä hetkellä      sen haastavuudesta. Mukana on myös Sähköalasta
  sähköala on monella tapaa aallonharjalla. Hiilineut-     tuttuja ja lukijatutkimuksessa toivottuja palstoja,
  raaliuteen pyrittäessä sähköala tarjoaa ratkaisuja      kuten projektijuttu, teknisiä uutuuksia ja asennus-
  useaan haasteeseen. Liikenteessä ollaan siirtymässä      määräysten tulkintaa. Toivotan antoisia lukuhetkiä
  vähäpäästöisiin tai päästöttömiin menetelmiin,        tämän ja seuraavien lehtien parissa! ◼
  samoin sähköntuotannossa. Energiatehokkaisiin
  ratkaisuihin ja sähköntuotannon ja -kulutuksen
  optimointiin siirryttäessä tarvitaan älykkäitä
  ohjaustapoja, joissa sähkö on vahvasti mukana.
  Myös kiertotaloudessa sähköalalla on paljon annet-
  tavaa ja alalla on keskeinen rooli tulevaisuuden rat-
  kaisujen mahdollistajana.

    Uudet asiat tuovat aina näkyvyyttä ja kiinnostusta
  alaa kohtaan, varsinkin jos ne edistävät yleisesti
  hyväksyttyjen tavoitteiden saavuttamista. Kuitenkin
  on hyvä muistaa, että uusien asioiden taustalla on
  paljon syvällistä perustietoa sähköön liittyvistä
  ilmiöistä ja lainalaisuuksista, jotka on tunnettava
  ennen kuin uusia ratkaisuja voidaan kehittää. Eikä
  myöskään unohdeta sähkö- ja paloturvallisuutta,
  koska ne tulevat vastaan myös kaikessa uudessa –
  ovat kyseessä sitten aurinkosähköasennukset, säh-
  köajoneuvojen lataus, sähkövarastot tai PoE-asen-
  nukset.

    Tarjolla olevan tiedon määrä sekä sen hakeminen

6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11