Page 10 - Sahkomaailma_Extra_1-2021
P. 10

Sähköautoilu                                          SÄHKÖMAAILMA | EXTRA 1/2021

                                                  Eri lataustavoissa puhutaan myös
                                                hidaslatauksesta (2), peruslatauksesta
                                                (3) ja teholatauksesta (4) kuvastaen
                                                niiden mahdollistamaa teholuokkaa.
                                                Hidaslatauksella lataustehot ovat kar-
                                                keasti 1,4 kW–3,7 kW, sillä siinä käyte-
                                                tään yleensä tavanomaiseen suko-pis-
                                                torasiaan liitettäviä latausjohtoja ja täl-
                                                löin suositellaankin enintään 8 ampee-
                                                rin latausvirtaa eli noin 1,7 kW tehoa
                                                muun muassa paloturvallisuuden takia.

Latausratkaisuista IGL-Technologies oy:llä vastaava Antti Hiekkanen toteaa, että        SÄHKÖAUTOJEN LATAUS samanaikai-
latausjärjestelmissä olisi hyvä käyttää vähintään 2 kW mitoitusta per ladattava auto.      sesti kuormittaa jakelua täydellä teholla,
                                                jos käytössä ei ole kuormituksen val-
K ylmänä talvipäivänä ben-            tojen latauksessa on pääasiassa kolmea    vontaa eli älyä, joka ohjaa latauksia tar-
          sa-aseman pistoolia kädes-  eri lataustapaa, tavallaan neljäkin, mutta  vittaessa eli viimeistään silloin, kun
          sään pidellessä miettii, mi- ensimmäinen – lataustapa 1 – on tarkoi-    sähkönjakelu on ylikuormittumassa.
          ten näppärää onkaan tan-   tettu lähinnä keveiden sähköajoneuvo-
          kata auto kotipihassa. Saan  jen, kuten sähkömopojen, lataamiseen.      Puhutaan siis älykkäistä latausjärjes-
 hybridini laitettua ohi kävellessä lataus-                           telmistä. Standardi ei rajaa kuormituk-
 piuhaan. Kytkemiseen ja irrottamiseen        Lataustavat 2, 3 ja 4 ovat ensisijaisesti sen valvonnassa mitään erityistä toteu-
 kuluu kymmenkunta sekuntia päivässä       suuremmille sähköajoneuvoille. Tavoilla    tustapaa: mikä tahansa käy, kunhan yli-
 eli 7x10 sekuntia viikossa, eikä tankille    2 ja 3 latausasemat ohjaavat auton      kuormitussuojat eivät laukea ja haittaa
 tarvitse ajella erikseen.            sisäistä laturia ja syöttävät sille nor-   siten kaikkien sähkönkäyttöä. Valvonta
                         maalia vaihtosähköä. Lataustavalla 4     voidaan toteuttaa ohjelmallisesti, virta-
  Jotta päästään näin pitkälle, täytyy     vaihtosähkö muunnetaan jo latausase-     vahdeilla ja -releillä, reaaliaikaisella
 perehtyä lataustapoihin ja latausjärjes-     massa tasasähköksi ja syötetään suo-     sähkönmittauksella tai sitten kaikkien
 telmän oikeaan mitoitukseen. Sähköau-      raan auton akustoon.             näiden yhdistelmänä.

                                                  Huomionarvoista on, että useilla val-
                                                mistajilla niin sanotun perusmallin
                                                latausasemat alkavat sisältää jo valmiu-
                                                den älykkään latausjärjestelmän toteut-
                                                tamiseen, koska sitä tarvitaan ennem-
                                                min tai myöhemmin. Yleensä tällainen
                                                varaus saadaan käyttöön lisäämällä
                                                keskuslaitteet ja tietoliikenneyhteydet.

LATAUKSEN HISTORIA                                                          TEKSTI: VESA LINJA-AHO

LATAUKSEN HISTORIA LYHYESTI                       Detroit Electricin lataus oli 1900-luvun alussa nykyistä               Yhdysvaltain kongressin kirjasto
                                    vaivalloisempaa. Anderson Electric Car Company teki autoa
Nopeasta latauksesta ei voinut    VUODEN 1960 Henney Kilo-     vuosina 1907–1939, ja sitä valmistettiin 13 000 kappaletta.
edes haaveilla 1800-luvun lopun    watt -sähköautossa oli jo inte-
ja 1900-luvun alun sähköautois-    groitu laturi – tuohon aikaankin
sa, joissa oli painavat lyijyakut.  seleenitasasuuntaajalla varus-
Latauslaite oli erillinen ja koostui tettu – ja lataaminen tapah-
käytännössä muuntajasta ja      tui kotitalouspistorasiasta.
elohopeatasasuuntaajasta.       Mutta miksi meillä on nykyään
                   tyypin 1 ja 2 latauspistokyt-
                   kimiä vaihtosähkölatauk-
                   seen ja CHAdeMO- ja CCS-pis-
                   tokytkimet teholataukseen?

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15