Page 3 - Sahkomaailma_Extra_1-2022
P. 3

SÄHKÖMAAILMA | EXTRA 1/2022                  Pääkirjoitus

Kiertotalous kannattaa

ESA TIAINEN, PÄÄTOIMITTAJA

V antaalla sijaitseva jätevoimala polttaa                PARAS TAE KIERRÄTYKSEN
          vuodessa 374 000 tonnia kotitalouk-         VARMISTAMISELLE ON
          sien sekajätettä. Tästä roskasta voimala TEHDÄ SIITÄ HYVÄÄ LIIKETOIMINTAA.
          tuottaa vuodessa noin puolet koko Van-
          taan tarvitsemasta kaukolämmöstä ja     Aurinkopaneelien kierrätys on osa kiertotaloutta
noin 30 prosenttia kaupungin vuotuisesta sähköntar-      jo nyt, mutta varsinkin 20-30 vuoden kuluttua kier-
peesta. Jätteestä saatava sähköteho on 35 MW ja kau-     rätyksen tarve moninkertaistuu. Aurinkopaneelit ja
kolämpöteho 110 MW. Meneillään olevan laajennuksen      niihin liittyvät komponentit tulisi hyödyntää mah-
valmistuttua tänä vuonna myös kaupan ja teollisuuden     dollisimman kustannustehokkaasti. Tähän tarvitaan
jätteitä saadaan energian tuottamiseen.            lisää investointeja ja yhteistyötä valmistajien, kier-
                               rätyspalvelujen tarjoajien ja aurinkovoimaloita käyt-
  Sähköajoneuvojen määrän nopea kasvu on tuonut       tävien tahojen kesken. Vaikka EU:n sähkö- ja elektro-
tarvetta miettiä, miten esimerkiksi autojen akut       niikkalaiteromudirektiivi (WEEE-direktiivi) velvoit-
hyödynnetään, kun ne eivät enää ole ajoneuvokäyt-       taa aurinkopaneelien valmistajat hoitamaan tuotta-
töön soveltuvia. Yksi vaihtoehto on akuston siirtä-      javastuun mukaiset kierrätysvelvoitteet, paras tae
minen ja muuntaminen kiinteistön sähkövarastoksi,       kierrätyksen varmistamiselle on tehdä siitä hyvää
jolloin sen elinkaari pitenee.                liiketoimintaa.

  Perinteisistä jätteenkeräysyhtiöistä on tulossa osa      On hyvä tiedostaa, että myös kiertotalouden on-
kiertotalouden ammattilaisketjua. Lisääntyvät vel-      nistumisessa lainsäädännön ja liiketoiminnan ohella
voitteet jätteiden lajittelusta tehostavat materiaalien    suurin vaikutus lienee yksilön valinnoilla. ◼
uusiokäyttöä. Toiselle jätteeksi muuttunut materi-
aali on toiselle raaka-ainetta. Edellä mainitut esi-
merkit kuvaavat kiertotalouden yhä kasvavaa roolia,
jossa myös sähköala on vahvasti mukana.

  Kaikkia Euroopassa sähkö- ja elektroniikkalait-
teita maahantuovia tai valmistavia yrityksiä sitoo
tuottajavastuulainsäädäntö. Se tarkoittaa, että yri-
tysten eli tuottajien on huolehdittava laitteista myös
sitten, kun niistä aika jättää. Suurin osa kierrätyk-
seen menevistä laitteista on joko niin vanhoja, rikki-
näisiä tai muuten elinkaarensa päässä, että ne
yleensä murskataan ja hyödynnetään uudelleen
materiaaleina. Materiaaleista jopa 99 prosenttia
käytetään uudelleen teollisuuden raaka-aineina.

  Kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö
IRENA on arvioinut, että vuoteen 2030 mennessä
aurinkopaneelien maailmanlaajuisen jätteen määrä
on yhteensä 1,7–8 miljoonaa tonnia. Vertailun vuoksi
todettakoon, että vuonna 2018 Suomessa kerättiin
3,4 miljoona tonnia yhdyskuntajätteitä.

                                                           3
   1   2   3   4   5   6   7   8