Page 8 - Sahkomaailma_Extra_1-2022
P. 8

Kiertotalous                                             SÄHKÖMAAILMA | EXTRA 1/2022

Sähköalan laitteiden ja komponenttien uudelleenkäytössä on muistettava kiinnittää erityistä huomiota myös sähköturvallisuuteen.

K iertotalouden keskeisenä ta-           kaaren aikana. Elinkaaren täytyttyä      Euroopan unionissa tuotetaan joka
          voitteena on säästää luon-   tuote on heitetty pois jätteenä. Noin kol- vuosi noin neljä tonnia jätettä henkeä
          nonvaroja ja hyödyntää mate-  mannes käytetyistä luonnonvaroista on    kohden. Jokainen EU:n kansalainen
          riaalit tehokkaasti ja kestä-  muuttunut jätteeksi ja päästöiksi.     heittää pois vuosittain keskimäärin 520
          västi. Tämä vaatii uudenlaista                       kiloa kotitalousjätettä, minkä odotetaan
 ajattelua suunnittelussa, valmistuksessa ja      Joidenkin arvioiden mukaan ihmis-    edelleen nousevan.
 rakentamisessa.                  kunta käyttää nykyisin jopa 50 prosent-
                          tia enemmän luonnonvaroja kuin maa-      Euroopan ympäristökeskuksen mukaan
  Perinteisesti luonnosta saatavia raa-      pallo pystyy uusiutuvasti tuottamaan.    suurimmat jätevirrat Euroopassa saavat
 ka-aineita ja muita resursseja on käy-       Tulevaisuudessa monista luonnonva-     alkunsa rakentamisesta ja purkutöistä
 tetty ainoastaan kerran tuotteen elin-       roista tulee siis olemaan niukkuutta.    sekä valmistustoiminnasta. Peräti 45

SÄHKÖAUTOJEN AKUSTOJEN KIERRÄTYS                                   TEKSTI: SANTERI HUHTALA

SÄHKÖAUTOJEN AKUSTOJEN                       tamalla tavoitteekseen 700 000  SÄHKÖ- JA HYBRIDIAUTOJEN voi-
KIERRÄTTÄMINEN YLEISTYY                      sähkö- ja plugin-hybridiautoa   makkaasti kasvava osuus auto-
                                  sekä 130 000 kaasuautoa teil-   kannassamme tarkoittaa, että
Sähköautojen ja lataushybri-  Euroopan unioni asetti tavoit-   lemme vuoteen 2030 mennessä.   myös niiden kierrättämisen
dien yleistyessä täytyy myös  teekseen saattaa liikenteeseen                    täytyy yleistyä. Sähkö- ja hybridi-
autojen kierrätyksessä huo-  30 miljoonaa nollapäästöistä     Ensirekisteröityjen nollapääs- autojen kierrätys ei kuiten-
mioida uudenlaiset haasteet.  autoa vuoteen 2030 mennessä.    töisten autojen osuus on tasai-  kaan ole aivan yhtä yksinker-
Akustosta käyttövoimansa    Tavoitteeseen päästäkseen      sesti noin kaksinkertaistunut   taista, kuin perinteisten poltto-
saavien autojen kierrätykseen onkin unionissa ensirekisteröity  vuosittain. Vielä viisi vuotta  moottoristen. Suomessa Kuusa-
ollaan kuitenkin Suomessa   sähköautoja kiihtyvällä tahdilla.  sitten meillä ensirekisteröitiin koski oy aloitti sähköautojen
valmiita.           Myös meillä Suomessa hallitus    223 täyssähköautoa, kun vuon-   kierrätysoperaattorina 2019.
                osallistui ilmastotalkoisiin aset- na 2020 lukema oli jo 4 244.
                                  Lisäksi ladattavien hybridien    Kuusakoski oy:n palvelu-
                                  kokonaismäärä teillämme on    päällikkö Ari Turunen kertoo,
                                  jo nyt yli 45 000 kappaletta.   että vuonna 2020 Suomessa

8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13