Page 21 - Sahkomaailma_3-2022
P. 21

21

URAKIERROSTA                                                                   Lehtikuva oy

Bravida Finland                                                                               Julkaisija
                                                                                 Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto
Tero Perkiömäki on nimitetty Automaatio-
yksikön huoltopäälliköksi Hyvinkäälle ja                                                                   STUL ry
Sirja Puustelli viestinnän asiantuntijaksi                                                                 www.stul.fi
Helsinkiin.
                                                                                      Kustantaja
Caverion                     EL-TRAN-konsortion laatima tiekartta sisältää yli sata suositusta, joiden avulla Suomea                  Sähköinfo oy
                         voidaan ohjata kohti ilmastoneutraalia ja resurssitehokasta sähköenergiajärjestelmää.                 www.sahkoinfo.fi
DI, LuK Karoliina Joensuu on nimitetty
Teollisuusdivisioonassa liiketoimintaryhmä    EL-TRAN-hanke tuotti tiekartan                                               TOIMITUS
Energian liiketoimintajohtajaksi 1.3.alkaen   Suomen energiajärjestelmään
Vilho Salovaaran jäätyä eläkkeelle.                                                                   Päätoimittaja
                         MITEN SUOMESTA saadaan ilmastoneutraali      HANKE                                 Kai Puustinen
Gebwell                                                                               kai.puustinen@stul.fi
                         vuoteen 2035 mennessä? Miten saamme       EL-TRAN
Energiatekniikan DI Juho Ylönen on aloit-    lisättyä uusiutuvan energian tuotantoa tar-                                     Toimituspäällikkö
tanut 24.1. lämpöpumpputuotteiden tuo-      peeksi? Millä keinoin pääsemme eroon lii-    •	 Hankkeessa tutkittiin vuosina 2015 -                  Ari Uusitalo
tepäällikkönä. Ylösellä on laaja kokemus     kenteen ja lämmityksen päästöistä? Entä      2021 Suomen siirtymää ilmastoneut-
energia-alan tehtävistä, mm. myynnistä,     millainen rooli kuluttajilla on tulevaisuuden   raaliin sähköenergiajärjestelmään.               ari.uusitalo@sahkoinfo.fi
tuotekehityksestä ja projektitehtävistä.     sähköjärjestelmässä?
                                                 •	 Monitieteinen tutkimushanke toteutet-                 Toimittaja
  Jari Tarkiainen on nimitetty tuotekehi-     EL-TRAN-konsortio kokosi yhteen vas-      tiin Tampereen yliopiston johdolla. Hank-               Mikko Arvinen
tyspäälliköksi ja hän keskittyy yhä enem-    tauksia muun muassa näihin kysymyksiin.      keessa olivat mukana myös Itä-Suo-              mikko.arvinen@sahkoinfo.fi
män lämpöpumppujen tuotekehitykseen.       Konsortio tutki ilmastonmuutoksen takia      men yliopisto, Turun yliopisto ja Tampe-
                         välttämätöntä energiamurrosta yhdistäen      reen ammattikorkeakoulu sekä VTT.                 Ulkoasu ja taitto
Rejlers Finland                 insinööri-, yhteiskunta- ja oikeustieteellisiä                                     Anne Dannemann
                         sekä tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmia.   •	 Runsaan kuuden miljoonan euron hankkeen          anne.dannemann@sahkoinfo.fi
Asko Laune on nimitetty Rakentamisen toi-                              rahoitti Suomen Akatemian yhteydessä toi-
mialajohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.      Tutkimustulosten pohjalta kirjoitet-      miva Strategisen tutkimuksen neuvosto.                Yhteystiedot
Laune aloittaa tehtävässään huhtikuun      tiin koko energiajärjestelmää koskeva toi-                                         09 547 610
alussa. Hän on toiminut Vahanen-talotek-     mintasuunnitelma eli tiekartta. Sen avulla   rakennusten sähköistämiseen, älyverkkojen
niikka oy:n toimitusjohtajana vuodesta 2013.   Suomi pääsee etenemään kohti ilmastoneut-    kehittämiseksi ja tarvittavan kansainvälisen          sahkomaailma@sahkoinfo.fi
                         raalia sähköjärjestelmää. Tiekartassa luon-   yhteistyön tukemiseksi sekä energiasiirty-           Harakantie 18 B, 02650 Espoo
Schneider Electric Finland            nehditaan energiasiirtymän tulevaisuutta ja   män tuomien vientimahdollisuuksien hyö-
                         annetaan konkreettisia toimintasuosituksia   dyntämiseksi teknologian, infrastruktuu-               PL 55, 02601 Espoo
Uudeksi Power Systems Suomen yksikön       suomalaisen yhteiskunnan toimijoille, kuten   rien ja konseptien avulla.                     www.sähkömaailma.fi
myyntijohtajaksi on valittu sähköteknii-     ministeriöille, järjestöille ja yrityksille.
kan insinööri Jussi-Pekka Pouttu. Pouttu                                                                 Tilaukset ja
tulee toimimaan myös osana Suomen johto-       Tiekartassa suositellaan ratkaisuja                                      osoitteenmuutokset
ryhmää. Pouttu seuraa tehtävässään Mikko     muun muassa uusiutuvan sähköntuotan-                                        tilaukset@sahkoinfo.fi
Ketoa, joka syksyllä 2021 siirtyi Suomen säh-  non lisäyksen jatkamiseksi, näin synty-
könjakelu- ja sähköasennuskalusteiden lii-    vien resurssien käyttämiseksi liikenteen ja                                      www.sahkoinfo.fi
ketoimintajohtajaksi Schneider Electricillä.
                                                                                     Tilaushinnat
Voimatel                                                                             Kestotilaus 99,00 € (+ alv.)
                                                                                (sisältää Sähkömaailma Extran
Sähköverkkojen liiketoimintajohtaja Jari                                                              ja lehtien verkkoversiot)
Uutinen siirtyi uusiin haasteisiin yhtiön                                                             Irtonumero 9,90 € (+ alv.)
palveluksesta. Sähköverkkojen liiketoi-
mintojen uudeksi vetäjäksi on nimitetty 3.1.                                                              Ilmoitusmyynti
alkaen yrityksen sisältä Jussi Antikainen.                                                                Johannes Finne
                                                                                     p. 040 922 0973
20 VUOTTA SITTEN                                         SÄHKÖMAAILMA | MAALISKUU 2002
                                                                                 johannes.finne@sahkoinfo.fi
Sähköasennusalaa uhkasi maanlaajuinen lakko
                                                                                    Ilmestyminen
Vuoden 2002 maaliskuun Sähkömaailma kertoi, että sähköasennusalaa                muualla maassa nimettyjä kohteita koske-                 12 numeroa,
uhkaava lakko ei vielä ollut laajentunut koko maahan.                      van lakkonsa alkamaan 21.3. Rakennusliiton
                                                 ennakkoon antaman ilmoituksen mukaan                 joista kesä-heinäkuu
Sähköalojen ammattiliiton lakko oli käyn-    nusliitto olivat hyväksyneet. Työnantaja-    mahdollinen lakko olisi kohdistunut noin               on kaksoisnumero.
nistynyt 7.3. pääkaupunkiseudulla ja muualla   puolen hyväksyntä oli ollut ehdollinen siten,  900 putkiasennus- ja putkieristysalan työn-
maassa yhdeksässä erikseen nimetyssä koh-    että se oli ilmoittanut hyväksyvänsä ehdo-   tekijään.                             ISSN 0781-8556 (painettu)
teessa. Sähköliiton ennakkoon antaman      tuksen, mikäli kumpikin työntekijäpuolta                                   ISSN 2736-9870 (verkkojulkaisu)
ilmoituksen mukaan lakko oli käsittänyt     edustava järjestö sen myös olisi hyväksynyt.    Sähköliitto oli jättänyt 7.3. valtakunnal-
noin 2 500 sähköasentajaa.            Koska näin ei ollut käynyt, työnantajatkin   lista lakkoa kokevan varoituksen, jonka pii-               38. vuosikerta
                         olivat joutuneet hylkäämään esityksen.     riin liiton ennakkoon antaman ilmoituk-
  Lakko oli alkanut, kun Sähköliitto oli 6.3.                         sen mukaan olisi kuulunut noin 10 500 säh-               Painopaikka
hylännyt valtakunnansovittelijan sovin-       Rakennusliitto oli ilmoittanut siirtävänsä köasentajaa. Varoituksen mukaan valtakun-                Punamusta oy
toesityksen, jonka työnantajapuoli ja Raken-   mahdollisen pääkaupunkiseutua ja erikseen    nallinen lakko olisi alkanut 22.3.
                                                                                    Sähkömaailma on
STULin jäsenjärjestöt                                                                       Aikakausmedia ry:n jäsen.

                                                                                     Sähköinfo oy:n
                                                                                asiakasrekisteritietoja voidaan

                                                                                   käyttää ja luovuttaa
                                                                                suoramarkkinointitarkoituksiin.

•	 AVITA – audiovisuaalinen toimiala ry,     •	 Suomen antenni- ja teleurakoitsija-     	 SULPU ry, sulpu.fi
	avita.org                    	 liitto ry, (SANT), sant.fi          •	 Suomen valomainosliitto ry,
•	 Avoin automaatio ry,             •	 Suomen hissiyhdistys ry, (SUHY),       	 suomenvalomainosliitto.fi
	 avoinautomaatio.fi               	 hissiyhdistys.fi               •	 Sähkölaitteistojen kunnossa-
•	 KNX Finland ry, knx.fi            •	 Suomen kodinkonehuoltojen liitto ry,     	 pitoyhdistys SÄKPY ry, sakpy.fi
•	 Kunnossapitoyhdistys Promaint ry,       	 (SKHL), skhl.fi                •	 Sähkölämmitysfoorumi ry,
	promaint.net                  •	 Suomen kylmäliikkeiden liitto ry,      	 lamminkoti.fi
•	 Rakennusautomaatioliikkeiden         	 (SKLL), skll.fi                •	 Turva-alan yrittäjät ry,
	 liitto ry, (RALL), rall.fi           •	 Suomen lämpöpumppuyhdistys          	 turva-alanyrittajat.fi
   16   17   18   19   20   21   22   23   24