Page 16 - Sahkomaailma_3-2022
P. 16

16                                                                           SÄHKÖMAAILMA | MAALISKUU 2022
                                                                                   WWW.SÄHKÖMAAILMA.FI
Opiskelumaailmasta

Laivateollisuus on monipuolinen
työkenttä sähköalan opiskelijoille

Raision seudun kou-                                                                  Kimmo Keinästö   FAKTA
lutuskuntayhtymän
(Raseko) laivateolli-                                                                         Puolet jatkaa
suuden palvelukseen                                                                          opintojaan
kouluttamat sähkö-
asentajat työllistyvät                                                                         Raision seudun koulutuskuntayh-
hyvin ja monipuoli-                                                                          tymä (Raseko) kouluttaa sähkö- ja
sesti.                                                                                 automaatioasentajia. Rasekosta val-
                                                                                    mistuu 30 - 38 opiskelijaa vuodessa.
Riikka Hollo                                                                              Jopa 50 % opiskelijoista jatkaa opin-
                                                                                    tojaan ammattikorkeakoulussa.
Rasekon sähkö- ja automaatio-
asentajan koulutuksen ydin on                                                                      Rakenteilla olevassa laivassa säh-
käytännön harjoittelussa. Ensim-                                                                    kötyöt kestävät suunnittelusta val-
mäisenä opiskeluvuonna keskity-                                                                    miiseen laivaan noin kaksi vuotta.
tään perusasioihin koulun oppi-                                                                    Intensiivisin sähköasennustyö
misympäristöissä, mutta toisesta                                                                    kestää telakkaolosuhteissa noin
vuodesta lähtien opiskelijat pääse-                                                                  8 - 9 kk. Työ on pitkälti klo 7 - 16
vät vaihteleviin työkohteisiin.                                                                    työtä, mutta projektiluontoisesti
                                                                                    päivät voivat olla pidempiäkin.
  Perussähkötekniikka on poh-
jana laivateollisuudenkin töihin                                                                    Valmistun huhti-toukokuussa
ja konkreettinen käytännön työ
tuo syvyyttä opiskeluun. Perus-    Raision seudun koulutuskuntayhtymässä (Raseko) opiskelijat pääsevät kiinnostavien harjoittelupaikkojen myötä           2022, käyn armeijan ja sen jälkeen
tutkinnossa ei ole suoraan tutkin-  monipuolisiin sähköalan töihin jo opiskeluaikana. Aaron Pietilä kannustaa rohkeasti hakeutumaan sähköalalle.
non osaa laivasähköasennuksista,                                                                    jatkan työntekoa. Myös ulkomailla
joten koulutus- ja oppisopimusjak-
sot ovat välttämättömiä osaamisen                                                                   työskentely on tulevaisuudessa
hankinnan kannalta. Oppilaitosten
ja yritysten välinen yhteistyö onkin                                                                  yksi vaihtoehto,” Tenoranta sanoo.
avain sähköalalla työllistymiseen.
                                       Tenorannan mukaan tekemi-     – kesällä 2022 – ja aikoo jatkaa           Rasekon lehtori Kimmo Kei-
KÄYTÄNNÖN TYÖSSÄ                             sellä oppii parhaiten, ja samaa    opintoja sen jälkeen.
OPPII PARHAITEN               Monipuoli-          mieltä on vastavalmistunut opis-                               nästö iloitsee oppilaitoksen ja yri-
                   set sähköalan            kelija Aaron Pietilä.           ”Tavoitteenani on sähköinsi-
”Olen saanut helposti harjoittelu-  työpaikat avaa-                              nöörin tutkinto. Sähköala on hyvin          tysten välisestä, sujuvasta yhteis-
paikkoja ja kesätöitä alalta. Ensim- vat väylää tule-            ”Olen ollut nyt vuoden päivät   monipuolinen ja kiinnostava ala ja
mäisenä vuonna opiskelimme      vaisuuden              työelämässä. Sain ensin kesätyö-    palkkauskin on kunnossa. Tässä            työstä. Hänestä on erityisen tärkeää,
perusasiat ja seuraavat kaksi     työelämään.             paikan oppisopimuksella ja sen     työssä saa käyttää aivoja ja käden-
vuotta olenkin ollut jo töissä ja                     myötä vakituisen työn ja tällä het-  taitoja, mikä sopii minulle.”             että nuoret opiskelijat kasvatetaan
oppinut työn ohessa. Rasekossa on                     kellä teen laivan sähköjä. Aloitin
hyvä porukka ja luokkahenki, laa-                     sviittien tekemisellä. Ensin raken-  HAAVEISSA SÄHKÖALAN                  työelämään työharjoittelujen avulla.
dukas opetus ja pääsee tekemään                      nettiin kaapeliradat ja sitten vedot, TYÖT ULKOMAILLA
asioita käytännössä. Jatkan opis-                     katto, seinät ja kalusteet. Raken-                              ”Tarjolla on erilaisia koulutus-
kelua sähköalalla edelleen, mutta                     teilla olevassa laivassa työskentely  Sähköalalla työtehtävät ovat hyvin
käyn armeijan välillä”, kolman-                      on kuin oma miniyhteiskuntansa     vaihtelevia ja laivateollisuudessa          ja oppisopimuspaikkoja urakoin-
nen vuoden opiskelija Samu Teno-                     ja työyhteisö on hyvin kansain-    myös ulkomailla työskentely on
ranta kertoo.                               välinen. Englannilla pärjää hyvin.   mahdollista. Samu Tenorantakin            nissa, teollisuudessa ja kunnos-
                                     Sähköala on mielenkiintoinen ja    odotti innolla, että 18 vuoden raja-
                                     kiehtova – rohkeasti vain opiske-   pyykki täyttyisi, että hän pääsisi          sapidossa. Jopa 50 % opiskelijoista
                                     lemaan”, Pietilä sanoo.        telakalle sähkötöihin.
                                                                                    työllistyy harjoittelujen myötä.
                                       Myös Pietilä suuntaa armeijaan     ”Laivasähkötyöt ovat juuri sitä,
                                                         mitä haluan tällä hetkellä tehdä.           Tärkeintä oman työuran kannalta

                                                                                    olisikin kokeilla mahdollisimman

                                                                                    erilaisia alan työpaikkoja ja kartut-

                                                                                    taa kokemusta. Työnantaja saa jopa

                                                                                    huippuosaamista suoraan koulusta,

                                                                                    kun vain osaa käsitellä ja kannustaa

                                                                                    nuoria. Oma-aloitteisuus, onnistu-

                                                                                    miset ja yhteishenki ovat kaiken a ja

                                                                                    o”, Keinästö summaa.

TAMK selvittää sähkölämmitysosaamista

                              Mikko Arvinen TAMPEREEN ammattikorkeakou-      opettaja Pirkko Harsia selvittää.           vaikuttavat eri ratkaisujen kan-
                                                           Hän kertoo, että hankkeen             nattavuuteen.
Sähkölämmitteisten talojen perusparannusvaiheessa tehdään         lussa (TAMK) on vuoden alussa
myös lämmitystapaan liittyviä muutoksia.                 alkanut Sähkötekniikan ja ener-    taustana on meneillään oleva suuri            ”Nämä aiheuttavat tarpeita
                                     giatehokkuuden edistämiskeskus     energiamurros ja sen myötä myös            uusille ohjausratkaisuille, uudis-
                                     STEKin puoliksi rahoittama 37 000   lämmityksen laajamittainen säh-            tuspalveluille ja kokonaisratkai-
                                     euron hanke, jossa tavoitteena on   köistyminen.                     suille, joihin sähköalalla tulisi olla
                                     selvittää sähkölämmitykseen liit-                              valmiutta ja osaamista”, Harsia
                                     tyvän osaamisen tilanne ja kou-      Sähkölämmitys on ollut ylei-           sanoo.
                                     lutustarpeet. Lisäksi tehdään kat-   sin lämmitystapa pientaloissa ja
                                     saus tarjolla olevista lämmityksen   niitä on toteutettu erityisesti 1980           Tampereen ammattikorkea-
                                     ohjausratkaisuista ja niiden kehi-   - 1990-luvuilla. Nämä rakennukset           koulun Sähköisen talotekniikan
                                     tystarpeista.             ovat tulossa perusparannusvai-            ryhmä on tehnyt useita raken-
                                                         heeseen, jossa tehdään myös läm-           nusten lämmitystapavalintoihin
                                       ”Maaliskuun loppuun kestävän    mitystapaan liittyviä muutoksia.           liittyviä hankkeita. Esimerkiksi
                                     hankkeen tavoitteena on paran-     Samaan aikaan lisääntyvät säh-            SÄTE-opas-hankkeessa on tar-
                                     taa sähkölämmitykseen liitty-     köauton lataustarpeet ja omatuo-           kasteltu sähkötehojen hallintaa.
                                     vää osaamista ja tuoda esiin niitä   tanto aurinkopaneelein.                SÄTE-hankkeen aineisto on saa-
                                     näkökulmia, joilla sähkölämmi-                                tavilla osoitteesta https://projects.
                                     tys edelleen on hyvä ratkaisu tule-    Sähkön näköpiirissä olevat hin-          tuni.fi/sate/julkaisut/.
                                     vaisuudenkin rakennuksissa”, yli-   noittelumuutokset ja erityisesti
                                                         tehopohjainen siirtohinnoittelu
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21