Page 17 - Sahkomaailma_3-2022
P. 17

Julkaisumaailmasta                                                                  17

PERUSTIETOA ERI                                         APUVÄLINE LISÄ- JA
TIEDONSIIRTOTAVOISTA                                      MUUTOSTÖIDEN HINNOITTELUUN

Tähän Sähkötieto ry:n julkaisemaan kirjaan    Taloteknisten järjestelmien          Sähköurakan yksikköhintakustannuksia        Sähköurakan yksikkökustannuksia 2021/2
on koottu perustietoa talotekniikassa käy-    tiedonsiirto, ST-käsikirja 21         -kirja on apuväline pienehköjen lisä- ja      Sähköinfo oy
tetyistä tiedonsiirtotavoista ja niiden taus-  Sähköinfo oy, 2022, 103 sivua         muutostöiden hinnoitteluun ja erilaisten      2021, 515 sivua
toista ja periaatteista.             76 euroa (+ alv.)               kustannusarvioiden laadintaan. Se tuo kus-     kertatilaus 90,20 euroa (+ alv.)
                                                tannussäästöjä sekä urakoitsijalle että tilaa-   kestotilaus 82,20 euroa (+ alv.)
  Kirjassa esitellään topologiat, laitteet,                          jalle helpottamalla kustannusvaikutuksil-
viestien kulku ja eri teknologiat sekä yleis-                          taan pienten, mutta selvittelykustannuksil-
kaapeloinnin rooli talotekniikan toimin-                            taan suurten lisä- ja muutostöiden hallintaa.
nassa. Siinä käsitellään talotekniikan tie-
donsiirron toteutusten erityispiirteitä niin                            Kirja sisältää selkeät ”käyttösuosi-
suunnittelussa kuin asennuksessakin.                              tukset” yksikköhinnoille. Yksikköhinto-
                                                jen käyttösäännöistä sopiminen ennakolta
  Tietoverkot ja niiden avulla tapahtuva tie-                         vähentää erimielisyystilanteita tilaajan ja
donvälitys ovat nykyään olennainen osa talo-                          urakoitsijan välillä. Yksikkökustannushin-
tekniikkaa ja sen jokaista osa-aluetta LVI-tek-                         nat ovat kirjassa arvonlisäverottomia.
niikasta sähkö- ja automaatiotekniikkaan.
                                                  Kirja helpottaa eri materiaalien ja asen-
  Kirja soveltuu perustietolähteeksi sekä                           nustaparatkaisujen kustannusvertailua sekä
alan opiskelijoille että ammattilaisille.                            auttaa valitsemaan kulloinkin sopivimman
                                                ja edullisimman asennustapavaihtoehdon.

Valaisinpalot lisääntyivät                                   MIKÄ MOKA!
ja kiuaspalot vähenivät
                                                Sähkömaailma julkaisee valokuvia sähköistys-
Sähkölaitteesta tai                 Vuosina 2016 - 2020 valaisimista aiheu-  alan työkohteista löytyneistä erilaisista asen-  1
-asennuksesta alkaneita             tuneita rakennuspaloja tai -palovaaroja on   nusmokista sekä virheellisesti tehdyistä
tulipaloja oli vuonna              ollut keskimäärin noin 180 vuodessa, viime   ja jopa vaarallisista kytkennöistä. Mikäli
2021 enemmän kuin                vuonna näitä tapauksia oli noin 215. Useim-  törmäät sellaisiin, lähetä niistä kuvia selvityk-
vuonna 2020, mutta                miten viallinen loisteputkivalaisin oli mer-  sineen sekä mahdollisesti tilanne kuva korjauk-
vähemmän kuin viitenä              kitty onnettomuuden syyksi.          sen jälkeen ja yhteystietosi osoitteeseen
aiempana vuonna.                                        sahkomaailma@sahkoinfo.fi.
                           Kiukaasta alkaneita paloja oli PRON-
Pelastustoimen PRONTO-tietokannan mu-      TO-tietokantaan kirjattu viime vuonna     Tässä kaksi hyvien asennustapojen
kaan pelastuslaitoksilla oli viime vuonna    noin 90, kun luku oli edellisvuonna 110 ja   vastaista asennusta, joista on vastannut
noin 2 340 palohälytystä, joissa syttymis-    vuotta aiemmin 150.              ”A-luokan urakoitsija”.
syyksi oli kirjattu sähkö. Vuonna 2020 luku
oli 2 210. Eniten sähköpaloja aiheutti sähkö-    Muita palon syttymissyitä olivat käräh-  Kuva 1: Ryhmäkeskus on oviaukon vastak-
liesi, yhteensä 870, ja palon syynä oli lähes  täneet vastukset, vikaantunut termostaatti   kaiselta puolella ja vaikka aukossa ei ole-
kaikissa tapauksissa käyttäjän huolima-     tai kellokytkin.                kaan ovea, niin mitähän on asentajan mie-
ton toiminta. Liedestä tai uunista lähteneitä                          lessä liikkunut? Miten myöhemmin lisät-
paloja on ollut kuluneiden viiden vuoden       Alustavien tietojen mukaan sähköpa-    tävä mahdollinen ovi sulkeutuu?
aikana keskimäärin 915 vuodessa.         loissa menehtyi viime vuonna 13 henki-
                         löä yhdeksässä eri onnettomuudessa. Palon   Kuva 2: Nippuside on kyllä hyvä kiinnike jos-   2
  Valaisinpalot lisääntyivät edellisvuo-    syttymislähteeksi oli PRONTO-tietokantaan   sain, mutta ei tässä, vaan olisi tietysti voinut
sista, mutta kiuaspalojen määrä väheni.     merkitty kiuas, jakokeskus, kylmälaite, liesi laittaa muovikourun keskuksenkin viereen, kun
                         tai uuni, mikroaaltouuni ja sähköjohdot.    sellainen on oven päällekin asennettu. Nippu-
                                                siteiden päätkin näyttävät olevan katkaise-
                           Sähköpalolla tarkoitetaan tulipaloa,    matta, joten vähän keskeneräiseltä näyttää.
                         joka saa syttymisenergiansa suoraan säh-
                         köstä, esimerkiksi liedestä, kiukaasta, kyl-
                         mälaitteesta, valaisimesta tai sähköasen-
                         nuksesta.

                                                                           VOLTTISIRKUS
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22