Page 18 - Sahkomaailma_3-2022
P. 18

18                                                       Lähetä ilmaiseksi julkaistavia tuoteuutuuksia osoitteeseen:
                                                 sahkomaailma@sahkoinfo.fi ja liitä 800 - 1 000 merkkiä sisältävä teksti ja
Tuotemaailmasta
                                                   kuvat (resoluutio vähintään 250 dpi) mukaan omina liitetiedostoinaan.

B2-PALOLUOKAN ASENNUSKAAPELI                                   USB-PISTORASIA YHDISTÄÄ LATAUKSEN JA KÄYTÖN

NKT:n uusilla HXJ Xtra MMJ-HF -kaape-         Kaapelista on saatavissa useita eri versi- Tämä USB-pistorasia mahdollistaa saman-      likameraa tai muuta akkukäyttöistä laitetta
leilla on korkea B2ca-paloluokitus, eli ne    oita. Johtimen halkaisija on kaapelityypistä  aikaisen sähkölaitteen käytön ja kahden      samaan aikaan.
ovat halogeenittomia, vähän savua muo-      riippuen 1,4 - 1,8 mm ja johtimien määrä 3 -  akkukäyttöisen laitteen lataamisen tuoden
dostavia (savunmuodostusluokitus s1a) ja     5. Nimellisjännite on 500 volttia. Kaapeli on  näin kaiken tarvittavan yhteen.            Latausvirta on enintään 2 400 mA, kun
nippupolton kestäviä standardin EN 13501-6    saatavissa ainoastaan valkoisena.                                 yksi liitin on käytössä ja 1 200 mA per liitin,
mukaisesti.                                              Uppoasennettavassa pistorasiassa on      kun molemmat liittimet ovat käytössä.
                         Lisätietoja: NKT AB, www.nkt.fi         liittimet kahdelle johdolle kutakin koske-
  Kaapelit sopivat sekä pinta- että uppo-                            tinta kohden. Liittimet on hyväksytty ML-     Lisätietoja: ABB oy, Domestic Sales, 010 2211
asennuksiin erittäin vaativissa asennus-                             ja MK-johtimille. Pistorasiaan on integroitu
kohteissa. Kaapeleita voi käyttää myös                              2 x USB A -latauslaite 5 V / 2,4 A, ja se sisäl-
alemman paloluokan C kohteissa esimer-                              tää oikosulku- ja ylikuormitussuojauksen.
kiksi hätäpoistumisteiden ja lääkintäti-                             USB-latausaseman avulla voidaan ladata
lojen kaapeloinnissa alle 1 kV -asennuk-                             myös suurempia laitteita.
sissa. Kaapeli soveltuu myös ulkokäyttöön
ja NKT:n Qaddy-kaapelikelan kanssa käy-                                Kahden USB-virtaliittimen ansiosta voi-
tettäväksi.                                            daan ladata kahta matkapuhelinta, digitaa-

UUSIA MOOTTORIKÄYNNISTIMIÄ                                    MOOTTORINSUOJAKATKAISIJOITA JA -KONTAKTOREITA

Schneider Electric on laajentanut moottori-    yli- tai alijännitteen tunnistuksella voidaan  Energianhallintayhtiö Eaton laajentaa       aikaa ja työtä säästyy huomattavasti, kun lii-
käynnistimien tuotevalikoimaansa uudella     toteuttaa ennakoivaa huoltoa.          arvostettua moottorinsuojakatkaisijoi-      täntöjä ei tarvitse ruuvailla auki ja kiinni.
Tesys Giga -mallilla. Sarjan uudet älykkäät                            den ja -kontaktorien valikoimaa. PKZM0-
digitaaliset käynnistimet ovat helppokäyttöi-   Lisätietoja: Schneider Electric, Ronny Josgård ja PKE-moottorinsuojakatkaisimet sekä       Lisätietoja: Eaton Power Quality oy
siä, turvallisia ja varmoja ratkaisuja sähkökes- +46 70 209 24 98, ronny.josgard@se.com     DILM- ja DILA-kontaktorit tulevat saata-     www.eaton.com
kusvalmistajille, järjestelmäintegraattoreille,                          ville helppokäyttöisillä push-in-liittimillä
laitevalmistajille ja kiinteistöpäälliköille.                           varustettuina.

  Käynnistimien modulaarinen rakenne                                Moottorinsuojakatkaisijoiden säätöalue
helpottaa varaosa-asennuksia.                                   on 0,1 - 32 A ja kontaktoreiden nimellisvir-
                                                 rat ovat 4 - 38 A.
  Moottorikäynnistimien kompakti koko
säästää tilaa jopa 40 prosenttia, minkä                                Push-in-liitäntä mahdollistaa vaivattoman
ansiosta kojekaapin tilan voi käyttää opti-                            asennuksen: holkkipäisen kaapelin voi työn-
maalisesti. Käynnistimen itsediagnostiikka                            tää liittimeen helposti ilman työkaluja vaativia
parantaa laitteiston elinikää ja toimivuutta:                           kiristyksiä. Perinteisiin ruuviliittimiin nähden
kosketuspintojen diagnostiikalla ja kelan

SÄHKÖINFO KOULUTUKSET

KÄYTÖN JOHTAJAN JA
SÄHKÖTÖIDEN JOHTAJAN
PÄIVÄT 17.5. JA 18.5.

VANTAA 17.5.  |  VANTAA 18.5.

NORMAALIHINTA   640,00 € + ALV 24 %               TUTUSTU
STULIN JÄSENHINTA 440,00 € + ALV 24 %              OHJELMIIN JA
                                 ILMOITTAUDU
KEVÄÄN AJANKOHTAISPÄIVIEN
ohjelmat on julkaistu. Käytön johtajan päivässä on esillä mm.   MUKAAN!
relesuojaus keskijänniteverkossa, akustojen paloturvallisuus
ja paloilmoitinlaitteistojen kunnossapito. Sähkötöiden johtajan  kauppa.sahkoinfo.fi
päivässä on aiheina mm. SFS 6000 -uudistus, sähkövarastot     tilaukset@sahkoinfo.fi
kiinteistössä ja talotekniikan tietoturva.
                                    09 5476 1422
TULE PAIKAN PÄÄLLE VERKOSTOITUMAAN
JA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI TAI OSALLISTU ETÄNÄ!
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23