Page 10 - Sahkomaailma_Extra_1-2022
P. 10

Kiertotalous                                           SÄHKÖMAAILMA | EXTRA 1/2022

JÄTTEIDEN JÄRJESTYS            tavoitellaan viiden eri painopisteen      da jätteiden niin kutsutun etusijajärjes-
                      kautta. Näitä ovat kestävä ruokajärjes-    tyksen noudattaminen rakennus- ja pur-
Rakennus- ja purkuhankkeissa        telmä, metsäperäiset kierrot, tekniset     kuhankkeissa.
ns. etusijajärjestys on seuraava:     kierrot, liikkuminen ja logistiikka sekä
                      yhteiset toimenpiteet.              Kiertotaloudessa kyse on kuitenkin suu-
•	Ensisijaisesti on vähennettävä synty-                          remmasta, perustavanlaatuisesta muutok-
 vän jätteen määrää ja haitallisuutta.    Tavoitteena on, että kiertotaloudesta    sesta: siitä miten yhteiskunta toimii. Kyse ei
                      tulisi talouden tukijalka. Kiertotalouden   ole vain kierrätyksestä, vaan myös raa-
•	Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen  katsotaan parantavan yritysten kannat-     ka-aineiden tuotannosta, materiaalien pro-
 haltijan on ensisijaisesti valmisteltava tavuutta ja kilpailukykyä. Uusien inno-    sessoinnista, tuotteiden valmistuksesta,
 jäte uudelleenkäyttöä varten.       vaatioiden ja liiketoimintamallien toi-    jakelusta, kaupasta ja kuluttamisestakin.
                      votaan vauhdittavan vientiä ja kansain-
•	Jos uudelleenkäyttö ei ole        välistymismahdollisuuksia.            Kyse on siitä, että materiaalien ja
 mahdollista, jäte on kierrätettävä.                           tavaroiden koko kiertokulusta tehdään
                       Kiertotalous parantaa resurssitehok-    suunnitelma, jonka lähtökohtana on
•	Jos kierrätys ei ole mahdollista,    kuutta ja tukee ekologista kestävyyttä.    arvon mahdollisimman tehokas kierto ja
 jätteen haltijan on hyödynnettävä     Tämän lisäksi kiertotalouden avulla      sen yhteydessä jätteen synnyn ehkäisy.
 jäte muulla tavoin, mukaan lukien     edistetään siirtymistä palvelu- ja jaka-
 hyödyntäminen energiana.         mistalouteen ja parannetaan yhteistyötä      ”Perinteisen” kierrätyksen tavoite on
                      eri alojen välillä.              siis suppeampi, eli jätteen mahdollisim-
•	Jos hyödyntäminen ei ole mahdol-                            man suuri hyödyntäminen raaka-ai-
 lista, jäte on loppukäsiteltävä.     KIERRÄTYKSESSÄ ja kiertotaloudessa       neena tai energiana, kun taas kiertota-
                      on eroavaisuuksia. Kestävä kehitys ja     lous keskittyy laajemmin myös laittei-
                      valmistusteknologioiden ekologisuus on     den huoltoon, uudelleenkäyttöön ja
                      perinteisesti usein yhdistetty pääasiassa   uudelleenvalmistamiseen.
                      materiaalien tehokkaaseen käyttöön ja
                      kierrätykseen.                 MAAPALLON LUONNONVAROISTA noin
                                             50 prosenttia, ja jalostamattomasta ener-
                       EU:n jätedirektiivin mukaan kaikessa    giasta noin 40 prosenttia, käytetään raken-
                      toiminnassa on pyrittävä noudattamaan     nuksissa ja rakentamisessa. Rakennussek-
                      jätehierarkiaa, mikä tarkoittaa jätehuollon  tori tuottaa maailmanlaajuisesti noin 35
                      toiminnan viidestä vaiheesta koostuvaa     prosenttia kasvihuonekaasupäästöistä ja 30
                      tärkeysjärjestystä. Tässä tärkeimpänä ja    prosenttia jätteestä. Lisäksi rakentamisen
                      ensimmäisenä vaiheena on jätteen synnyn    aiheuttama maankäyttö sekä raaka-ainei-
                      ehkäisy, ja vasta sen jälkeen tulevat materi- den kulutus vaikuttavat merkittävästi sekä
                      aalien uudelleenkäyttö ja kierrätys. Toisin  luontoon että ilmastoon.
                      sanottuna paras jäte on syntymätön jäte.
                                               Rakennetun ympäristön näkökul-
                       Jätelainsäädännön mukaisesti raken-     masta kiertotalous voisi tarkoittaa raa-
                      nushankkeeseen ryhtyvän ja sen, jonka     ka-aineiden ja materiaalien sekä ener-
                      toiminnasta jätettä syntyy, tulee huomioi-   gian kierron järkiperäistämistä. Raken-

SÄHKÖAUTOJEN AKUSTOJEN KIERRÄTYS

hyödyntää muissa käyttötar-     jat löytävät kuitenkin tietoa akku-        VAIKKA   teollisuus muuttaisi ajattelu-
koituksissa, kuten teollisuu-    jen sijainnista ja turvallisesta pur-       AKKU OLISI mallia sellaiseen suuntaan, joka
dessa energian varastointiin.    kamisesta, kertoo Turunen.       MENETTÄNYT LIIKAA   mahdollistaisi tuotteen parem-
                                      KAPASITEETTIA AUTOSSA man kierrätettävyyden. Aina,
 – Kuusakoskelle saapuvista     Riippumatta kierrätettävästä     KÄYTETTÄVÄKSI, SITÄ  jos jätteen kierrätys suunnitel-
sähköautoista osa on kolariau-   koneesta tai laitteesta Turunen    VOI VIELÄ HYÖDYNTÄÄ  laan alkupäässä hyvin, se hel-
toja, sillä Suomessa sähköauto-   toivoo enemmän vuoropuhelua      ESIMERKIKSI TEOLLI-  pottaa toimintaa loppupäässä.
kanta on vielä nuori, eikä autojen kierrätysorganisaatioden        SUUDESSA ENERGIAN
luonnollinen käyttöikä ole vielä  kesken. Näin saataisiin parem-     VARASTOINTIIN.      Euroopan unionin arvion
lopussa. Liikenteessä romut-    min kaikkien tietoon, mitä kier-               mukaan vuoteen 2050 mennessä
tuneen sähköauton kierrättä-    rätettävä asia sisältää, varsin-               litiumin tarve on noussut kuu-
minen on monimutkaista, sillä    kin jos se sisältää vaaralliseksi               sikymmenkertaiseksi. Sähkö-
akusto saattaa olla vaurioitu-   luokiteltavia komponentteja.                 autojen yleistyessä joudumme-
nut. Kansainvälisestä IDIS-jär-                                  kin pohtimaan kestäviä ratkai-
jestelmästä kierrätysalan toimi-   – Olisi ensiarvoisen tärkeää,                suja myös litiumin tuotantoon.
                  että tuotteen valmistava

10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15