Page 9 - Sahkomaailma_Extra_1-2022
P. 9

SÄHKÖMAAILMA | EXTRA 1/2022

     EUROOPAN              RAAKA-AINEET                                     SUUNNITTELU
     UNIONISSA
TUOTETAAN JOKA                                                                   TUOTANTO,
VUOSI NOIN NELJÄ                                                                  UUDELLEEN-
TONNIA JÄTETTÄ                                                                   VALMISTUS
HENKEÄ KOHDEN.

                                               KIERRÄTYS KIERTOTALOUS

prosenttia EU:n yhdyskuntajätteistä toi-   JÄÄNNÖSJÄTE                                              JAKELU
mitetaan edelleen kaatopaikoille. Yhä
suurempi osa yhdyskuntajätteestä (37                                   KERÄYS          KULUTUS, KÄYTTÖ,
prosenttia) kuitenkin kierrätetään tai                                              UUDELLEENKÄYTTÖ,
kompostoidaan ja 18 prosenttia poltetaan                                             KUNNOSTUS
energian ottamiseksi talteen.
                                                                           Lähde: Euroopan parlamentti
LUONNON KANTOKYKY ja rajalliset
resurssit eivät enää kestä tähänastista   Kiertotaloudessa materiaalit ja tuotteet hyödynnetään uudelleen mahdollisimman pitkälle.
toimintaa. Tuotanto- ja kulutustapoja
pitää siis muuttaa siten, että luonnonva-  laista mallia kutsutaan kiertotaloudeksi.          loudessa vahvistetaan ja meillä toteute-
rojen käytön haitalliset ympäristövai-     Kulutuksen pitää jatkossa perustua            taan poikkihallinnollinen, strateginen
kutukset voidaan minimoida maapallon                                   kiertotalouden edistämisohjelma mitta-
kantokyvyn mukaisiksi ja samalla on     omistamisen sijasta palveluiden käyttä-           reineen. Myös Euroopan vihreän kehi-
mahdollista saavuttaa kestävällä tavalla   miseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä           tyksen ohjelmassa yksi keskeinen osa-
taloudelliset ja sosiaaliset tavoitteet.   uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen.            alue on teollisuuden kannustaminen
                                                     puhtaaseen kiertotalouteen.
  Tavoitteeksi pitää asettaa uusi sulje-    Pääministeri Sanna Marinin hallitus-
tumman kierron talousmalli, jossa tuo-    ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi vah-            Hallituksen tavoitteena on nostaa
tanto ja käyttö suunnitellaan siten, että  vistaa Suomen roolia kiertotalouden             Suomi kiertotalouden kärkimaaksi vuo-
raaka-aineet kiertävät nykyistä parem-    edelläkävijänä. Hallitusohjelman mu-            teen 2025 mennessä. Tämän toteutumista
min ja pitempään. Tällöin jätettä syntyy   kaan Suomen edelläkävijyyttä kiertota-
merkittävästi nykyisiä määriä vähem-
män, ja materiaalit ja niiden arvo säilyvät
mahdollisimman pitkään kierrossa. Täl-

                                  Pekka Niemi / Kuusakoski kierrätettiin vähän yli kak-    arvioidaan ja jatkokäsittely mää-
                                               sisataa ajovoima-akkua.       ritellään sen perusteella. Kriitti-
Kuvassa olevan perinteisen polttomoottoriauton kierrätysprosessi                                 sessä tilassa olevat akustot on
alkaa nesteiden, renkaiden, akun ja katalysaattorin poistamisella.               – Sähköauton kierrätys eroaa   tärkeä tunnistaa ja siirtää pois
Sähkö- ja hydridiautojen kierrätys alkaa akuston poistamisella.                polttomoottorisesta jo heti auton  peruskäsittelyprosessista.
                                               vastaanoton yhteydessä. Perintei-
                                               sen polttomoottoriauton kierrä-   STABIILIT AKUT pyritään kier-
                                               tysprosessi alkaa nesteiden,    totalouden hengessä toimit-
                                               renkaiden, akun ja katalysaattorin tamaan uudelleen käytet-
                                               poistamisella ennen vasara-     täviksi erinäisille yhteistyö-
                                               murskaimeen päätymistä.       kumppaneille. Vaikka akku olisi
                                               Sähkö- ja hydridiautojen kier-   menettänyt liikaa kapasiteet-
                                               rätys alkaa akuston poistami-    tia autossa käytettäväksi, ei se
                                               sella, Turunen kertoo ja jatkaa:  tarkoita, etteikö sitä voisi vielä

                                                – Seuraavaksi akuston tila                   9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14