Page 10 - Sahköala_Koti_2019
P. 10

ENERGIATEHOKKUUS

         Äänetöntä ja nopeasti kiihtyvää sähköautoilua. Kuopion Energian sähköauton ratissa Lauri Siltanen.

         oletusarvona on pidettävä sitä, että     Puolinopea ja nopea             taloyhtiöissä kuitenkaan vielä ole. Kuo-
         kaikki latauspisteet ovat käytössä sa-     sähköauton lataus             pion Energia on parhaillaan etsimässä
         manaikaisesti. Täyden virran on riitet-    vaativat muutoksia             taloyhtiöitä, joiden kanssa uutta lataus-
         tävä kaikille tai käytössä on oltava kuor-                        palveluratkaisua voitaisiin lähteä yhdes-
         mituksen valvonta eli älykäs latausjär-   vanhojen kiinteistöjen            sä pilotoimaan.
         jestelmä. Samaan ryhmäjohtoon voi        pääkeskuksiin ja
         kytkeä useita latauspisteitä, jos kaikil-    nousujohtoihin.              Sähköautojen latauspisteiden yleis-
         la on oma ylivirtasuoja ja vikavirtasuo-    Hidas lataaminen              tymistä taloyhtiöissä hidastaa usein
         jauksensa.                  voi onnistua ilman,             taloyhtiöiden päätöksentekoproses-
                                                      sin vaikeus. Sähköauton latauspistettä
         YKSINKERTAISIA LATAUS-            että liittymän kokoa            tarvitsee toistaiseksi ani harva, mutta
         JÄRJESTELMIÄ TALOYHTIÖILLE            ja päävaroketta             kustannuksiin saattavat joutua osallis-
                                                      tumaan kaikki osakkaat autopaikko-
         Kuopion Energia on kehittänyt erityi-     tarvitsee suurentaa.            jen hallintamuodon mukaan. Asiasta
         sesti talo- ja kiinteistöyhtiöille sopivaa                        äänestettäessä halukkuutta investoin-
         sähköautojen latausratkaisua. Tavoittee-   Myynti-insinööri Mika Petsalon       teihin ei välttämättä löydy. Päätöksen-
         na on ollut rakentaa taloyhtiölle mah-   mukaan kuopiolaiset taloyhtiöt ovat      teon helpottamiseksi latauspisteitä kan-
         dollisimman yksinkertainen ratkaisu,    sähköautojen latausasioissa vielä ”kuu-    nattaakin aluksi asentaa vain se määrä,
         jossa asukkaiden tasapuolinen kohte-    lolla.”                    joka ei vaadi vielä investointeja taloyh-
         lu toteutuu. Ratkaisu on tarkoitus to-                          tiön omaan sähköjärjestelmään.
         teuttaa taloyhtiöille palvelumallina,     – Kiinnostusta kyllä on, mutta ilmei-
         jossa Kuopion Energia leasing-vuok-     sesti todellista tarvetta latauspisteille ei  – Sähköautojen lataaminen taloyh-
         raa tarjoamansa latauslaitteet taloyh-                          tiöissä tapahtuu pääasiassa yöaikaan ja
         tiölle 5–10 vuoden puitesopimuksel-                            tästä syystä taloyhtiöihin ylivoimaises-
         la. Palvelu mahdollistaa sähköautojen                           ti sopivin latausratkaisu on yksivaihe-
         latauksen lisäksi myös tavallisten auto-                         virralla tapahtuva peruslataus. Jos no-
         lämmityspisteiden muuttamisen mobii-                           peampaa latausta kuitenkin halutaan,
         lisovelluksella tai nettiselaimella etäoh-                        kannattanee aloittaa esimerkiksi yhdellä
         jatuiksi älytolpiksi.                                   yhteiskäyttöön tulevalla 11 tai 22 kW:n
                                                      keskinopealla latauspisteellä. Latauk-

          10 SÄHKÖALA KOTI
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15