Page 9 - Sahköala_Koti_2019
P. 9

Sähköautojen lataukseen tarkoitettu-     Taloyhtiöt voivat hakea                        i
jen Type 2 -pistokkeiden käyttö yleis-    latauspisteille hankintatukea
tyy taloyhtiöissä.
                       Taloyhtiöt ovat voineet hakea Asumisen rahoitus- ja kehittämiskes-
auton ulkopuolista tasavirtalaturia, kun   kus ARA:n avustusta sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen
taas hidaslataus tapahtuu kotitalouspis-   elokuusta 2018 alkaen. Avustuksiin on varattu valtion talousarviossa
torasiasta käyttäen auton mukana toi-    yhteensä 1,5 miljoonan euron määrärahat. Tuki on tarkoitettu vain
mitettavaa kotilataukseen tarkoitettua    olemassa olevien kiinteistöjen latausinfran parantamiseen, eikä sitä
kaapelia.                  myönnetä uudiskohteille.

 Latausaika riippuu akun kapasiteetis-    Avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien
ta, varaustasosta ja lataustehosta. Tyy-   yleistymistä ja sähköautokannan kasvua kansallisen ilmasto- ja ener-
pillisellä ladattava autolla sadan kilo-   giastrategian tavoitteiden mukaisesti. Avustus on 35 prosenttia to-
metrin toimintasäteen lataukseen 50     teutuneista kustannuksista, kuitenkin enintään 90 000 euroa. Edelly-
kilowatin pikalatauksella kuluu aikaa    tyksenä avustukselle on, että yhteisö rakentaa latauspisteen vähin-
noin puoli tuntia, mutta 2 kilowatin     tään viidelle autopaikalle.
hidaslatauksella noin 11 tuntia.
                        Avustusta voi saada tarvekartoitukseen ja hankesuunnitteluun,
 Hidaslatauksessa Schuko-pistokkeel-    sähköpääkeskukseen tarvittaviin muutostöihin, putkituksiin ja kaa-
la latauskaapelin ohjauskotelo rajoit-    pelointeihin sekä maanrakennustöihin. Latauslaitteet voivat sisältyä
taa virran yleensä 6–10 ampeeriin ja     tuen piiriin vain, jos ne ovat tuen saajan omistuksessa.
maksimilatausteho jää 2,3 kilowattiin.
Nyt sähköauton käyttäjistä suurin osa
käyttää hidasta latausta, koska sen ra-
kentaminen ja käyttö on perus- ja pika-
lataukseen nähden huomattavasti edul-
lisempaa.

 Latauspisteiden kehitystyö vaatii vie-
lä yhdenmukaistamista, koska tällä het-
kellä on erilaisia lataustapoja ja -pistok-
keita. Kun alalle tulee lisää valmistajia,
menetelmät harmonisoituvat. Ammat-
tilaisten joka toinen vuosi järjestettä-
vässä tapahtumassa, Jyväskylän sähkö-
messuilla, oli kolme vuotta sitten vain

 Sähköauton latausta
harkitsevan taloyhtiön

   ensimmäinen
  selvitettävä asia

   on kiinteistön
 sähköverkon teho.

viisi valmistajaa, viime keväänä heitä
oli jo 15.

 Latauspisteiden rakentaminen ei
vaadi viranomaislupia, mutta sähkö-
urakoitsijan pitää tehdä käyttöönot-
totarkastus ja toimittaa siitä pöytäkir-
ja sähköyhtiölle. Tehoa mitoitettaessa

                                       SÄHKÖALA KOTI 9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14