Page 2 - Sahkomaailma_3-2022
P. 2

02                                                                              SÄHKÖMAAILMA | MAALISKUU 2022
                                                                                      WWW.SÄHKÖMAAILMA.FI
Sähkömaailmasta

Mobiilisovellukset
yleistyvät työmaanhoidossa

Ohjelmistotoimittajien mukaan digitaalisia työkaluja
voisi hyödyntää työmailla nykyistä paljon enemmänkin.

Mikko Arvinen                                                                         Evelia oy   FAKTA

A alto-yliopiston viime                                                                         Kännykät ovat
          vuoden lopulla val-                                                                  käytössä työmailla
          mistuneessa ”Hukka
          LVI- ja sähkötöissä”                                                                 ”Hukka LVI- ja sähkötöissä” -tutki-
          -tutkimuksessa sel-                                                                  muksen vastaajista 96,6 % kertoi
vitettiin myös digitaalisten työ-                                                                    käyttävänsä älypuhelimia työtehtä-
kalujen hyödyntämistä työmailla.                                                                     vien hoitamiseen ja valmisteluun.
Tutkimukseen osallistuneet talo-                                                                     Tabletteja käytti usein vain 13,7 %
tekniikka-alan ammattilaiset kat-                                                                    vastaajista, mutta 56,2 % ei käyt-
soivat, että ohjelmistot helpotta-                                                                    tänyt niitä lainkaan.
vat erityisesti suunnitelmien tutki-
mista työmailla ja tehostavat työ-                                                                     Kannettavia tietokoneita työ-
maiden viestintää. Kyselyn vastaa-                                                                    mailla käytti 19,7 % vastaajista.
jat suhtautuvat digitaalisten työka-                                                                   Asentajilla kannettavia tietokoneita
lujen hyödyntämiseen pääasiassa                                                                     on käytössä selvästi harvemmin
positiivisesti, mutta 14 % vastaa-                                                                    kuin työnjohdolla.
jista koki, että teknologiaa on käy-
tössä jo liikaakin.           Nykyaikaisilla mobiilisovelluksilla töiden hallinta voidaan hoitaa reaaliaikaisen tehokkaasti suoraan työmaalla.

  Haastateltavat pitivät yleisesti   voi olla kyse pitkälti tottumuksista.    Mobiili-            telee, että urakoitsijat tutustuisivat         Pajadatan Santeri Pohjola kan-
käytettäviä pikaviestintäsovel-       ”Joskus vastarintaa uuden opet-  applikaatioiden            materiaalivirran seurannan ja työ-         nustaa kaikkia tutustumaan
luksia toimivina viestintäkana-                         käytettävyys on            maatiedon hyödyntämisen tarjolla          uusien ohjelmistojen tarjoamiin
vina myös työkäytössä. Esimer-      telulle voi syntyä myös huonoista   yleensä aivan             oleviin mahdollisuuksiin.             mahdollisuuksiin.
kiksi Whatsappin käyttöön liit-     aiemmista kokemuksista, mikäli     eri tasoa kuin
tyy kuitenkin myös monia ongel-     esimerkiksi vanhan ohjelmiston     selainkäyttö-               ”Laskuttamattomat tarvikkeet            ”Esimerkiksi pidemmissä pro-
mia, kuten viestiketjujen venymi-    käyttöönotossa on epäonnistuttu.    liittymillä.             voivat tehdä ison loven yrityksen         jekteissa dokumenttien hallin-
nen helposti liian pitkiksi. Ihmis-   On kuitenkin selvää, että kirjauksien                    tulokseen. Adminetillä kaikki työ-         taan käytettävän sähköisen työ-
ten omissa puhelimissa olevat tie-    sähköistäminen tehostaa ja tarken-                      maalle menevät tarvikkeet saa-           maapäiväkirjan hyödyntäminen
dot eivät myöskään jää talteen pro-   taa toimintaa. Meidän Evelia.work                      daan kirjattua kätevästi oikealle         on erittäin suositeltavaa. Ylläpito-
jektin yhteiseen dokumentaatioon.    -mobiilisovelluksemme on kehi-                        työlle. Samalla varmistetaan kaik-         ja huoltotehtävissä kannattaa puo-
Oy Mercus Sofware Ltd:n toimitus-    tetty erityisesti työmaakäyttöön                       kien työmaalle menevien tarvik-          lestaan käyttää sähköisiä kohde-
johtaja Valeri Tiikin mukaan tämä    helpottamaan tarvikkeiden kirjaa-                      keiden laskutus ja minimoidaan           kortteja, joiden avulla kohteelle
on ratkaisevan tärkeää projektin     mista, työajan seurantaa ja viestin-                     hävikkiä. Kerran ohjelmistoon           luodaan sähköinen huoltohisto-
sujuvuuden varmistamiseksi.       tää”, Murto ja Saarikoski kertovat.                     syötettyä tietoa päästään hyödyn-         ria. Kohteen kuvien ja dokument-
                                                           tämään samalla laskutuksessa,           tien löytyminen helposti yhdestä
  ”Meidän työmaalle tarkoitettu      Pajadata oy:n myyntijohtaja                       projektin seurannassa ja kirjanpi-         paikasta palvelee sekä tilaajaa että
Broker Site Manager Mobiili -ohjel-   Santeri Pohjolan mukaan sovel-                        dossa asti”, Renko sanoo.             palveluntarjoajaa”, Pohjola sanoo.
mamme on suunniteltu toimimaan      luksen käyttöliittymän toimivuus
työnohjauksen, työaikakirjausten     on ratkaisevan tärkeää positiivisen  Tietosisältöjä tietomalleihin
ja työmaaviestinnän välineenä niin,   käyttäjäkokemuksen luomiseksi.
että kaikki sillä tehtävät kirjaukset                      Mikko Arvinen             mahdollisuuksista, kuten tarvi-            Toinen ongelma on se, että tie-
ja kommentit liitetään reaaliaikai-     ”Tutkimuksen vastaajat koki-                       ketietojen lisääminen malleihin ja         tomallien tietoja ei yleensä päivi-
sesti osaksi projektin dokumentaa-    vat työryhmien ohjauksen ja työstä   AALTO-YLIOPISTOSSA viime vuon-    mallien käyttö työvaiheiden edis-         tetä työmailla, joten suunnitelmiin
tiota”, Tiik sanoo.           keskustelun hyödylliseksi, mutta                       tymisen seurannassa, jäävät yhä          työmaalla tehdyt poikkeamat eivät
                     samaan aikaan tähän kiinteästi liit-  na tehdyssä ”Taloteknisten jär-    hyödyntämättä.                   päädy automaattisesti kohteen
  Softone oy:n toimitusjoh-      tyvällä ajan- ja tehtävienhallinnalla jestelmien rooli rakennushank-                              loppudokumentaatioon. Mercus
taja Jarmo Hiltusen mukaan työ-     oli eniten vastustusta, joten kyse   keen prosessissa” -tutkimuksessa     Congrid oy:n Sales & Customer         Softwaren toimitusjohtaja Valeri
maiden tehokkuutta olisi helppo     on mitä todennäköisimmin ohjel-    perehdyttiin tietomallinnuksen    Success Manager Tuomas Jääs-            Tiikin mukaan tietomallien käytön
parantaa keskittämällä työmaan      mistojen käytettävyysongelmasta.    hyödyntämiseen työmailla. Tut-    keläisen mukaan tietosisältöjen          vakiintumattomuus näkyy myös
viestintä yhteiseen toiminnanoh-     Tästä syystä me olemme halunneet    kimushankkeen kyselyyn vastan-    hyödyntämisessä mennään kui-            siinä, että pienet yksityiskohdat
jausjärjestelmään.            panostaa Entré-mobiilisovelluk-    neiden talotekniikka-alan asian-   tenkin jatkuvasti eteenpäin.            jäävät helposti mallintamatta.
                     semme työmääräimen ja tarkastus-    tuntijoiden mukaan tietomalleja
  ”Meillä kaikki viestit ja doku-   listojen käytettävyyteen. Ohjelmia   hyödynnetään työmailla tällä het-     ”Tietosisällön hyödyntämi-             ”Erityisen arvokkaaksi tieto-
mentit myös tallentuvat ERP-oh-     puhelimella käytettäessä mobii-    kellä pääasiassa asennuspaikkojen   nen tulee yleistymään kansallisten         mallin hyödyntäminen muuttuu
jelmistomme viestintämoduuliin,     liapplikaatioiden käytettävyys on   visuaaliseen hahmottamiseen.     tietomallinnusstandardien edis-          siinä vaiheessa, kun sen sisältö
joten tiedot löytyvät tietokannasta   yleensä aivan eri tasoa kuin selain-                     tyessä. Suurissa KVR-hankkeissa          päivittyy jatkuvasti ja malli yhdis-
myös jälkeenpäin”, Hiltunen sanoo.    käyttöliittymillä”, Pohjola sanoo.     Sen sijaat asennustapojen toteu- ja muissa urakoitsijavetoisissa          tetään kiinteistön elinkaariajatte-
                                        tettavuuden ja teknisten ratkaisu-  hankkeissa urakoitsija pääsee vai-         luun. Tällöin tietomalli on toimiva
TYÖAJANSEURANTA             TARVIKEMENEKKI             jen paikkansa pitävyyden tarkas-   kuttamaan suunnitteluun enem-           työkalu myös huolto- ja kunnos-
KOETAAN HÄIRITSEVÄKSI          TARKEMPAAN SEURANTAAN         taminen ei onnistu läheskään aina   män ja täten tietomalli voi sisältää        sapitopalveluiden eri osapuolille”,
                                        vastaajien toivomalla tarkkuudella  enemmän sen monipuoliseen hyö-           Tiik sanoo.
Reilu kolmasosa vastaajista koki     Digitaalisessa muodossa olevien    ja luotettavuuden asteella. Myös   dyntämiseen tarvittavia paramet-
digitaalisten työkalujen tuovan     tehtäväluetteloiden ja määrä- ja    suuri osa mallinnuksen muista     rejä”, Jääskeläinen sanoo.
tarpeettoman paljon häiriötekijöitä   materiaalilistausten käyttö on työ-
varsinaiseen työntekoon. Eniten     mailla vielä suhteellisen vähäistä.
näppylöitä vastaajissa aiheutti työ-   Admicom Finland oy:n markki-
ajan- ja työnhallintaan liittyvien    nointijohtaja Jenni Renko suosit-
ohjelmistojen käyttö. Turkulaisen
Evelia oy:n markkinointipäällikkö
Janette Murron ja toimitusjohtaja
Juha Saarikosken mukaan tässä
   1   2   3   4   5   6   7