Page 4 - Sahkomaailma_3-2022
P. 4

04                                                                     SÄHKÖMAAILMA | MAALISKUU 2022
                                                                             WWW.SÄHKÖMAAILMA.FI
Uutismaailmasta
                                                            PÄÄKIRJOITUS
     30%
                                                          Uusi järjestys
                                                48%         Eurooppaan

17%                                                         Kai Puustinen

                    1% 4%                                    Historiaa kirjoitetaan joka päivä, mutta
                                                                     näinä päivinä sitä kirjoitetaan erityi-
schuko/CEE	 3,7 kW	          7,4 kW	           11 kW	   22 kW                           sen isoin kirjaimin. Venäjän mielipuoli-
                                                                     nen hyökkäys Ukrainaan on lopettanut
Hidas- ja peruslatauspisteiden myyntiosuudet teholuokittain 2021.           Lähde: STK ry                   maan laajentumispolitiikan hyssyttelyn.
                                                           Silmät ovat auenneet ja Euroopan turvallisuustilanne on
Kiinteistöihin myytiin 32 000                                            muuttunut.
latauslaitetta vuonna 2021
                                                             Suomi on jälleen kerran niiden maiden joukossa, joi-
Viime vuonna Suomessa myytiin 32 121 sähköautojen                                  den toimia seurataan erityisen tarkasti. Pääpaino on
latauslaitetta. Niissä oli yhteensä 43 365 latauspistettä.                              tietenkin raukkamaisen hyökkäyksen kohteena ole-
                                                           vassa Ukrainassa, mutta myös tulevaisuutta mietitään.
Varsin tasaisena jatkunut myynti     FAKTA                olla valmiita vielä investoimaan.   Eurooppa yhtenäistyy ja millä tavalla Suomi siinä koko-
kasvoi vuoden viimeisellä neljän-                                          naisuudessa sijoittuu puolustusmekanismeihin, on vielä
neksellä 21 prosenttia edellisestä   Hidas- ja perus-            ”On tärkeää, että latauspis-      auki. Suunta on hyvin selvä, lopputulos epätarkka.
neljänneksestä latauspisteiden     lataus yleisimmät
määrällä mitattuna.                              teitä saadaan nopeasti lisää eri-     Taloudellisesti kaikki tämä tulee tarkoittamaan Suo-
                    Hidaslatauksella tarkoitetaan                         melle ja koko Euroopalle tiukentuvia aikoja. Tähän asti
  Myydyistä latauslaitteista oli   lataustapaa 2, mode 2. Siinä lataus-  tyisesti taloyhtiöiden ja työpaik-   tehdyt suunnitelmat menevät monilta osin uusiksi. Eri-
hidaslatauspisteitä 20 758, perus-   laite saa latausvirran joko schu-                       tyisesti energiapolitiikka on sekä vihersiirtymätoimien
latauspisteitä 22 338 ja tehola-    ko-pistorasiasta eli kotitalous-    kojen pysäköintialueille. Yhtei-    kiihdytyksien että muutosten kohteena. Olemme muu-
tauspisteitä 269.           pistorasiasta tai kolmivaihei-                        hun Eurooppaan nähden kohtuullisen hyvissä asemissa,
                    sesta CEE-pistorasiasta eli voi-    senä tavoitteenamme on kasvat-     mutta emme vielä valmiita.
  Kun teholatauspisteet jätetään   mavirtarasiasta. Latausvirta on
huomiotta, 30 prosenttia viime     yleensä rajattu kahdeksaan ampee-   taa päästöttömien kilometrien       Kaikkea muuttuvaa emme vielä tiedä, mutta koko
vuonna myydyistä latauspisteistä    riin, jolloin teho jää alle 2 kW.                       Eurooppa, Suomi mukaan luettuna on nyt yhtenäisempi
oli peruslatauspisteitä, jotka yltä-                     osuutta Suomen liikenteessä”,     kuin koskaan. USA:n entinen ulkoministeri Condoleezza
vät 22 kW maksimitehoon. Myy-      Peruslataus on lataustapa 3,                        Rice sanoi vuonna 2011, että Eurooppa ei tule kehitty-
dyistä 22 prosenttia oli alempite-   mode 3. Se on suositeltavin säh-    Sähköteknisen kaupan liitto ry:n    mään kulttuuristen ja kielellisten eroavaisuuksiensa
hoisia 11 - 3,7 kW peruslatauspis-   köauton lataustapa taloyhtiöi-                        vuoksi Yhdysvaltojen ja Kiinan kaltaiseksi taloudelli-
teitä. Lähes puolet eli loput 48 pro- den ja yritysten pysäköinti-      (STK) toimitusjohtaja Sallamaari    seksi ja poliittiseksi supervallaksi ainakaan vuosikym-
senttia latauspistemyynnistä oli    alueille sekä pysäköintihalleihin.                      meneen.
schuko- tai CEE-pistorasialiitän-                       Muhonen sanoo.
näisiä hidaslatauspisteitä.       Peruslatauksen maksimiteho                            Tähän asti tehdyt
                    on suurimmillaan 22 kW, mutta     ”Päätöksentekijän dilemma on     suunnitelmat menevät
  Viime vuonna myytyjen hidas-    peruslatauspisteen voi toteut-                        monilta osin uusiksi.
ja peruslatauspisteiden maksimi-    taa myös alemmilla maksimite-     latausteho, johon ei haluta panos-
lataustehojen jakauma antaa sel-    hoilla kuten 11 kW, 7,4 kW ja 3,7 kW.                       Helmikuun lopulla 2022 Rice totesi, että tilanne
keän kuvan tilanteesta. Nyt halu-                       taa tarpeettoman paljon juuri     muuttui Putinin ansiosta. Ensimmäistä kertaa Euroo-
taan asentaa mahdollisimman                                             palla on tahto ja yhtenäinen voima. Tämä voi olla uusi
paljon latauslaitteita. Nopeaan                        tämän hetken tilanteessa, mutta    alku, jota Eurooppa tarvitsi. On vain valitettavaa, että
peruslataukseen ja sen vaatimiin                                           sitä varten jättimäisen inhimillisen kärsimyksen pitää
kiinteistön sähköjärjestelmän                         joka ei saisi jäädä liian pieneksi   toteutua.
muutoksiin ei kaikissa tapauksissa
                                       viiden vuoden kuluttua. Myyn-       Suomi tekee takuulla oman osuutensa muutoksesta,
                                                           mutta alkujärkytyksen jälkeen ja kasvaneen maanpuo-
                                       titilastomme kertoo nyt lähtöti-    lustusinnostuksen nosteessa on ymmärrettävä talou-
                                                           delliset realiteetit. Joudumme monessa kohtaa kiristä-
                                       lanteen viime vuodelta, ja jäämme   mään vyötä, koska on pakko.

                                       mielenkiinnolla seuraamaan        Miten tämä kaikki vaikuttaa rakentamisen mark-
                                                           kinaan jää nähtäväksi, mutta jos arvata pitäisi, Ukrai-
                                       tehojakauman kehitystä.”        nan jälleenrakentaminen tulee olemaan iso ponnistus
                                                           Euroopan laajuisesti ja sillä tulee olemaan heijastusvai-
                                       STK kerää myyntitiedot tilas-     kutuksia meihinkin, vaikkapa työvoiman saatavuuden
                                                           osalta. Tästäkin kuitenkin tulemme selviämään, tär-
                                       toonsa 15 valmistajayritykseltä    keintä on loppujen lopuksi vapaus.

                                       Suomessa. Koska kiinteistöihin,

                                       kuten taloyhtiöihin ja yrityksiin,

                                       valitaan vain harvoin teholataus-

                                       laite, STK:n tilasto seuraa tulevai-

                                       suudessa vain hidas- ja perusla-

                                       tauslaitteiden myynnin kehitystä.

QMG ostaa kylmätekniikkaa Turusta

TALOTEKNIIKKAKONSERNI QMG       neering toteuttavat kylmätekniik-   työntekijöinä ja Alanne ja Lehtinen
                    kaa muun muassa teollisuuden ja    yhtiöiden vetäjinä.
laajentaa palveluitaan Varsi-     julkisen sektorin vaativiin tiloihin.
nais-Suomessa kylmätekniikan                           QMG muodosti kesällä 2021 poh-
suunnittelulla ja urakoinnilla, kun    Vuonna 2021 Alti-Systemsin lii-  joismaisen talotekniikkakonsernin
se ostaa turkulaiset Alti-Systems   kevaihto oli 1,5 miljoonaa euroa ja  ruotsalaisen Sandbäckensin kans-
oy:n ja Ref-Engineering oy:n.     Ref Engineeringin 70 000 euroa.    sa. Konsernilla on jo 140 suoma-
                    Yhtiöt työllistävät yhteensä 10    laista ja 70 ruotsalaista henkilös-
  Timo Alanteen omistama ura-    ammattilaista. Yrityskaupoilla ei   töomistajaa. Myös Timo Alanne ja
kointiyritys Alti-Systems ja Alan-   ole vaikutuksia henkilöstön ase-    Miska Lehtinen tulevat uuden poh-
teen sekä Miska Lehtisen omista-    maan. Kaikki jatkavat vanhoina     joismaisen konsernin osakkaiksi.
ma suunnittelutoimisto Ref-Engi-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9