Page 7 - Sahkomaailma_3-2022
P. 7

07

                           Anselmi Immosen luotsaaman Produal                        STUL-takuu jakaa sähkötarvikkeiden
                           oy:n omistaja mahdollistaa kasvun ja mo-                     takuuriskit oikeudenmukaisesti.
                           tivoitunut henkilöstö edelläkävijän roolin                    Nämä STUL-takuu -yritykset
                           nykyteknologian hyödyntämisessä. Yritys                     luottavat tuotteisiinsa:
                           on STULin jäsenjärjestö Rakennusauto-
Vesa Vainio                      maatioliikkeiden liitto RALL ry:n jäsen.                     • 	oy Danfoss ab         • 	Kauppahuone Harju oy
                                                                    • 	oy Lival ab          • 	Eisko oy
       Langattomuus on täyttä totta                                               • 	Selcast oy           • 	Proton Lighting Suomi oy
       myös automaatioratkaisuissa                                                • 	Muuntosähkö oy         • 	Suomen kaapelitiet oy
                                                                    • 	oy Glen Dimplex        • 	BL-palontorjunta oy
       Kotkalainen rakennusautomaation valmistaja Produal oy tukee                                                 • 	Ebeco oy
       urakoitsijoiden työtä laajalla tuotesortimentilla sekä kehittymällä                             Nordic ab            • 	Aura Light oy
       ja uudistumalla.                                                     • 	Reka-kaapeli oy        • 	LR-palvelu oy
                                                                    • 	Rexel Finland oy        • 	EKE-yhtiöt, Kotiautomaatio
       Vesa Vainio                 YRITYS                puussa eli tukea automaatioura-     • 	SLO oy             • 	Norwesco AB
                                               koitsijoita laadukkailla tuotteilla,   • 	Onninen oy           • 	Reimax Group
       Kun Anselmi Immonen aloitti       Produal oy               hyvällä saatavuudella sekä kehitty-   • 	Helkama Bica oy        • 	oy Nylund-Group ab
       Produal oy:n toimitusjohtajana                          mällä ja uudistumalla. Testaamme     • 	Meka Pro oy          • 	NKT Cables AB
       vuonna 2018, hänen tehtävänsä      Perustettu: 1987 suomalaisin      jokaisen tuotteen ja niillä on viiden  • 	Schneider Electric       • 	Ledisol oy
       oli siivittää yritys kasvuun. Sen    yrittäjävoimin             vuoden takuu.”              	 Finland oy           • 	Elhouse Group /
       hän on tehnyt, muutaman vuoden      Ensimmäiset tuotteet:                              • 	Prysmian Group         	 Sähkötaloasennus oy
       20 miljoonassa eurossa pysytellyt    lämpötilamittaukset ja jäätymis-      Suuri valikoima, yli 1 000 tuo-   	 Finland oy           • 	Cancera oy
       Produal Groupin liikevaihto oli 33    vaaratermostaatit            tetta, ja pieni tuotekohtainen val-   • 	Ensto Building Systems oy   • 	Ledimo oy
       miljoonaa euroa vuonna 2021.       Tuotteet: LVIS- ja rakennusauto-    mistusmäärä on haaste, mutta har-    • 	OBO Bettermann oy       • 	Coolics oy
                           maation mittaus- ja säätötuotteet    kittu sellainen. Rakennusautomaa-    • 	Feilo Sylvania         • 	Pajap oy
         Kasvun taustalta löytyy myös     Omistaja: Investment AB Latour,     tion elinkaari on tyypillisesti 15 - 20 	 Finland oy           • 	Saas-instrumentti oy
       harkittuja yritysostoja, joista omalla  Ruotsi                 vuotta, ja aika on uuden teknolo-    • 	Grid Solutions oy       • 	Ledistys oy
       brändillä Muuramessa toimiva HK     Toimipaikat: Kotka, Vantaa, Muurame   gian myötä lyhenemään päin.       • 	oy Klinkmann ab        • 	Stera Technologies oy
       Instruments oy osui strategisesti    Tytäryhtiöt: Ruotsi, Tanska, Puola,                       • 	Tyco Electronics        • 	Greenled oy
       nappiin. Hyvä vientiverkosto yhdis-   Ranska, Espanja, Italia, Englanti      ”Kun on mukana uudis- ja kor-    	 Finland oy,           • 	Lightson oy
       tettynä Produalin tuotesortiment-    Henkilöstö: 170             jausrakentamisessa eri sukupol-     	 Energy Products         • 	M-Light oy
       tiin on avannut uusia markkinoita.    Liikevaihto: 33 miljoonaa euroa     vien tuotteilla, valikoima muodos-    • 	ABB oy             • 	TT Cables Nordic UAB
                           Viennin osuus: yli 80 prosenttia    tuu väistämättä laajaksi.”        • 	Ahlsell oy           • 	Elektrovalo oy
         Immonen kiittää kasvun mah-                                              • 	EL-Parts oy          • 	Glamox oy
       dollistamisesta nykyistä omistajaa,   sekä tuottavat dataa edelleen jalos-    Päästövähennystavoitteet, vihreä   • 	oy Airam Electric ab      • 	Nestor Cables oy
       ruotsalaista Investment AB Latouria.   tettavaksi. Immonen korostaa, että   siirtymä, digitalisaatio ja kaupun-   • 	nVent Finland oy/       • 	Team Mark Lighting oy
                           pelkkä tieto ei tee autuaaksi, vaan   gistuminen ovat megatrendejä, jotka   	 nVent Flow Control AG      • 	Greenlux Finland oy
         ”Latourissa yhdistyvät pörssiyh-   sen soveltaminen rakennusauto-     ohjaavat myös rakennusautomaation    	 (ent. PNR Technical Solutions	 • 	Intercontrol oy
       tiön ja pääomasijoittajan hyvät puolet. maatiossa hyödynnettäväksi.       kehitystä. Euroopan unionin sää-     	 Finland oy ja ent. Tyco     • 	Kamic Installation AB
       Omistaja haluaa investoida kasvuun                        tämä regulaatio tuo oman sävynsä     	 Thermal Controls Finland oy)  • 	Performance in Lighting oy
       ja kehitykseen, ei myydä meitä. Kuu-     ”Käytämme termiä sulautettu     energiatehokkuuden tavoitteluun.     • 	Etherma Skandinavia oy     • 	oy Kaha ab
       lumme viiden yrityksen ryhmään,     softa, jonka tuottaminen monimut-                        • 	Tele-Fonika Kable S.A.     • 	Greon oy
       joka keskittyy rakennusten ja infra-   kaisessa ympäristössä erilaisilla    PAIKALLISUUDEN HENGESSÄ         • 	oy Merilux ab         • 	POK Group oy
       struktuurien energiatehokkuuteen.”    protokollilla edellyttää laajaa osaa-                      • 	oy Hedtec ab
                           mista. Haluamme olla edelläkävi-    Produalin tuotantoa on Kotkassa ja    • 	Pistesarjat oy
         Investoinnit suuntautuvat vah-    jöitä muun muassa langattomuu-     Jyväskylässä, tuotekehitystä myös
       vasti tuotekehitykseen, jonka osuus   dessa sekä Modbus- ja Bacnet-pro-    Vantaalla. Läheinen yhteys suun-     Lisää tietoa
       liikevaihdosta on seitsemän pro-     tokollissa.”              nittelun ja tuotannon välillä tukee
       senttia. Tuotekehitys tapahtuu                          tehokasta toimintaa. Osaavaa työ-    STUL-takuusta, takuuehdot kokonaisuudessaan
       Suomesta käsin, yhdessä kansain-       Tuotteet päätyvät koteihin, kou-  voimaa on ollut ainakin toistai-     ja yrityskohtaiset erityisehdot löytyvät
       välisen myynnin ja tuotehallinnan    luihin, hotelleihin, toimistoihin,   seksi kohtuullisesti tarjolla.      STULin sivuilta:
       kanssa. Viime vuosien iso panostus    liikekeskuksiin eli erilaisiin ja eri-                      www.stul.fi/fi/toiminta/toimintaperiaatteet/stul-takuu
       on kohdistunut langattomuuteen.     kokoisiin kiinteistöihin pääosin      Tytäryhtiöitä toimii seitsemässä
                           Eurooppaan, mutta myös muualle     Euroopan maassa. Immonen muis-
         ”Lanseerasimme 2019 Produal     maailmaan. Immonen tähdentää,      tuttaa, että paikallisuus on arvo
       Proxima-tuotesarjan, jossa maksi-    että heidän roolinsa on suunnitella   kaikkialla, mikä korostuu tytä-
       missaan 100 anturia kommunikoi      ja valmistaa tuotteita.         ryhtiöiden toiminnassa. Toinen iso
       keskenään Mesh-verkossa. Langaton                        arvo on yhteinen Produal-henki.
       tekniikka toimii nykyään luotetta-      ”Strategiamme on pysyä leipä-
       vasti myös rakennusautomaatiossa.”                          ”Koemme olevamme kaikki
                                               samaa yritystä sijainnista riippu-
       TIUKASTI KIINNI LEIPÄPUUSSA                           matta. Haluamme työelämän ole-
                                               van merkityksellistä ja panos-
       Produalin valmistamat tuotteet                          tamme työoloihin, kuten ergono-
       mittaavat ja säätävät LVIS-suureita                       miaan ja valaistukseen.”
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12