Page 6 - Sahkomaailma_3-2022
P. 6

06                                                                       SÄHKÖMAAILMA | MAALISKUU 2022
                                                                               WWW.SÄHKÖMAAILMA.FI
Uutismaailmasta
                                                              KOLUMNI
Tietoa markkinoilta poistetuista sähkölaitteista löytyy Tukesin markkinavalvontarekisteristä.
                                                            Älyä asumiseen
Tukes poistatti markkinoilta
yli 70 vaarallista sähkölaitetta                                            Elina Ussa, toimitusjohtaja, Ficom ry

Latureissa, muuntajissa ja ledivaloissa oli viime vuonna                                Vuonna 2009 muutimme vii-
eniten sähköturvallisuuspuutteita.                                           den Kiina-vuoden jälkeen ta-
                                                            kaisin Suomeen, vanhaan
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto     FAKTA                   Tietoa markkinoilta pois-      puutaloon Helsingin Käpy-
Tukesin toteuttama sähkölait-                          tetuista sähkölaitteista löytyy     lään. Talo vaati silloin täyden
teiden valvonta painottui entistä   Sähkölaitteita              Tukesin markkinavalvontarekis-     remontin.
enemmän verkkokauppaan, josta     ei tarkasteta              teristä.
myös kuluttajat ostavat usein tuot-  ennakkoon                                      Kiinassa olimme seu-
teita. Suurin osa valvontakäyn-                         VALVONTA ON OLLUT TEHOKASTA       ranneet maan nopeaa tek-
neistä tehtiin kuitenkin edel-     Vastuu sähkölaitteiden turvallisuu-                       nologista kehitystä, jossa
leen kivijalkakauppoihin. Valvon-   desta on maahantuojalla, valmista-    Tukesin valvonta kohdistuu riski-    kaikki tuntui olevan mahdollista. Siksi ajattelimme,
takäyntien määrä lisääntyi edel-    jalla ja myyjällä. Viranomainen ei tar- perusteisesti epäilyttäviin tuottei-  että peruskorjaamme vanhan talorötiskön moderniksi
lisvuodesta ja oli yli 1 800, kun se  kasta sähkölaitteita ennakkoon, vaan   siin tai uusiin tuoteryhmiin ja tuo-  älykodiksi: lämmitys noudattaa asukkaiden elämää,
vuonna 2020 oli 1 220.         valvonta kohdistuu riskiperusteisesti  temerkkeihin.              valaistus seuraa päivärytmiä, asumismukavuus on hui-
                    jo markkinoilla oleviin tuotteisiin.                       pussaan ja kustannustehokkuus maksimoitu.
  Tukes testautti viime vuonna                          ”Hyödynnämme valvonnassa
yhteensä 364 sähkölaitetta, ja tes-   Tukesin kyselytutkimus-        eurooppalaisia markkinavalvon-       Moni älykkään asumisen visio oli vielä kymmenen
tausten perusteella 72 sähkölai-    ten mukaan suuri osa kansalai-      tatietokantoja. Teemme myös       vuotta sitten aikamoista hypetystä. Kehityksen edel-
tetta poistettiin markkinoilta.    sista luulee viranomaisten tarkas-    aktiivista yhteistyötä muiden      lytys, digitaalinen infra, oli kuitenkin jo silloin vahva.
Maahantuojat velvoitettiin kerää-   tavan kaikki tuotteet ennen kuin     EU-maiden markkinavalvonta-       Suomen koko maan kattavat, jatkuvasti kehittyvät tie-
mään niistä vakavimmin vaaralli-    ne tuodaan markkinoille. Sähkö-     viranomaisten kanssa ja osallis-    toliikenneverkot ovat erinomainen perusta kaikille
set 26 laitetta takaisin käyttäjiltä. laitteiden pakollinen ennakko-      tumme yhteisprojekteihin”, säh-     digitaalisille palveluille. Suomessa nettiä voi hyödyntää
Vuotta aiemmin testausten määrä    tarkastus päättyi kuitenkin jo yli    kötuoteturvallisuuden asiantun-     käytännössä kaikkialla – joko mobiililla tai kiinteällä
oli 346, markkinoilta poistettiin   25 vuotta sitten EU:n myötä.       tija Seppo Niemi sanoo.         laajakaistalla.
90 laitetta ja niistä takaisinvetoja
oli 19. Markkinoilta poistetuissa                          ”Valvonnan kohdentaminen        Älykodit ovat kehittyneet viime vuosina harppauk-
tuotteissa oli joko sähköiskun tai                       riskiperusteisesti on ollut teho-    sin. Eri laitteet kommunikoivat keskenään, ja monia
palon vaara.                                  kasta. Viime vuonna testatuista     kodin toimintoja voi ohjata äänellä tai etänä puheli-
                                        sähkölaitteista noin 25 prosenttia   mella. Sähkölaitteita, valaistusta, lämpötilaa, sisäilmaa
  Eniten vaarallisia ja puutteelli-                      osoittautui siinä määrin vaaralli-   ja liikkumista kodissa seuraavat etäohjattavat hälytys-
sia sähkölaitteita löytyy samoista                       siksi tai puutteellisiksi, että niiden järjestelmät tuovat kustannus- ja energiatehokkuu-
tuoteryhmistä vuodesta toiseen.                         myyntiä jouduttiin rajoittamaan
Suurimpina ryhminä ovat jatku-                         erilaisilla kieltopäätöksillä. Lie-      Kun teknologia on
vasti ledivalaisimet sekä erilaiset                       vemmin puutteellisista tuotteista    oikeasti älykästä, sitä ei
laturit ja muuntajat. Vaarallisiksi                       annetaan vastuuyrityksille huo-     tarvitse erikseen pohtia.
osoittautuneita sähkölaitteita löy-                       mautuksia, joissa yrityksiä pyyde-
tyi myös esimerkiksi lihashuolto-                        tään korjaamaan testeissä löydetyt   den lisäksi myös turvaa. Kun tietää, että astianpesuko-
vasaroista ja uppopumpuista.                          puutteet viimeistään seuraavissa    neen vesivuotosuoja katkaisee tarvittaessa virrat auto-
                                        tuotantoerissä”, Niemi selvittää.    maattisesti ja hälyttää ongelmista suoraan puhelimeen,
                                                            säästyy turhalta murehtimiselta.
Keijo Anttila on kuopiolaisen
POK Groupin uusi toimitusjohtaja                                              Kodin automatisointi lisää myös viihtyvyyttä. Eri
                                                            tilojen käytöstä ja säätilasta saadun datan perusteella
                                                            ilmanvaihto ja lämmitys voidaan optimoida. Esimer-
                                                            kiksi asunnon lämpötilaa ja valaistusta voidaan sää-
                                                            dellä sen mukaan, kuinka paljon huoneessa on ihmisiä
                                                            ja kuinka lämmintä tai valoisaa halutaan eri tilanteissa
                                                            olevan. Kun teknologia on oikeasti älykästä, sitä ei tar-
                                                            vitse erikseen pohtia.

                                                              Miten meille Käpylässä kävi? Mittavan remon-
                                                            tin keskellä talous oli tiukalla, eikä kilpailu ollut vielä
                                                            tasannut palveluiden hintoja. Älykotihaaveemme tör-
                                                            mäsi sen ajan realismiin, ja lopulta tuloksena olivat vain
                                                            automaattiset vesihanat ja liiketunnistimet valaistuk-
                                                            sessa. Jos nyt lähtisimme samaan projektiin, lopputulos
                                                            olisi huomattavasti älykkäämpi.

                                                              Hetki on nyt otollinen innovaatioille ja uusille
                                                            menestystarinoille, sillä älykotiratkaisujen kysyntä
                                                            tulee taatusti kasvamaan. Meidänkin kotonamme alkaa
                                                            kohta jo olla tarve uudistuksille.

Keijo Anttila on nimitetty kuopio-   tusjohtajana ja sitä ennen Scan-     yhtiön palveluksessa liiketoimin-
laisen POK Group oy:n uudeksi toi-   fil oyj:n johtotehtävissä sekä Suo-   nan kehityksen johdossa ja halli-
mitusjohtajaksi. Samalla Anttila    messa että ulkomailla. Hän ehti     tuksen jäsenenä. Järjestelyllä ei ole
toimii kaikkien konserniyhtiöiden   toimia vuoden E Avenue oy:n toi-     vaikutuksia yhtiön omistukseen.
toimitusjohtajana.           mitusjohtajana ennen kuin POK
                    Group osti yrityksen.            POK Group -konsernin liike-
  Aiemmin Anttila on työsken-                         vaihto oli vuonna 2021 42 miljoo-
nellyt rakennustuoteteollisuu-       Vuodesta 2009 yhtiötä luotsan-    naa euroa ja henkilöstömäärä 380.
dessa Kontiotuote oy:n toimi-     nut Teemu Vepsäläinen jatkaa
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11