Page 5 - Sahkomaailma_3-2022
P. 5

05

Sähkömaailma kerää                                                                                                  Tero Kosunen on Assemblinin
lisää seuraajia somessa                                                                                             uusi Suomen maajohtaja

Sähkömaailma avasi                                                                                                  FIDELIX OY:N toimitusjohtaja          taja Tom Allen Senera oy:stä.
uuden keskustelu-                                                                                                                                             Kosunen jatkaa myös Fidelixin
ryhmän julkaisun                                                                                                    Tero Kosunen on nimitetty myös
Facebook-seuraajille.                                                                                               Assemblin Finland -liiketoimin-       toimitusjohtajana.
                                                                                                                    ta-alueen johtajaksi ja osaksi            ”On hienoa päästä vahvista-
Sähkömaailman Facebook-sivut                                                                                        Assemblin-konsernin johtoryh-
avattiin syyskuussa 2020. Sen jäl-                                                                                  mää 1. helmikuuta alkaen.             maan asemaamme Suomen mark-
keen sivuja on päivitetty aktiivi-                                                                                                                        kinoilla läheisessä yhteistyössä
sesti, mutta siitä huolimatta sivu-                                                                                     Assemblinin Suomen-toimin-        Assemblin oy:n toimitusjohtajan
jen seuraajamäärä ei ole kasvanut                                                                                   not koostuvat kolmesta itsenäi-       Jukka Jäppisen, Tom Allen Sene-
toivottuihin lukuihin. Tilanteen                                                                                    sestä yksiköstä: talotekniikkayri-    ran toimitusjohtajan Johan Hol-
parantamiseksi ja lehden lukijoi-                                                                                   tys Assemblin oy:stä, automaatio-     man ja kaikkien Suomen-toimin-
den aktivoimiseksi Sähkömaailma                                                                                     konserni Fidelix oy:stä ja kiinteis-  tojen noin 750 työntekijän kanssa”,
avasi maaliskuussa kaikille avoi-                                                                                   töjen energiajärjestelmien toimit-    hän toteaa.
men Facebook-ryhmän sivujen
seuraajille. Toiveena on, että ryh-                                                                                 Instalco osti Kyrön sähkön
mässä heräisi keskustelua Sähkö-
maailmassa käsiteltävistä, sähkö-       Sähkömaailman uusi Facebook-ryhmä on helppo löytää sivun                    INSTALCO AB on ostanut 100 pro-       noin 7,7 miljoonaa euroa.
alan ammattilaisia kiinnostavista       facebook.com/sahkomaailma Ryhmät-linkin kautta.                                                                       ”Kyrön sähkö on hyvin hoidettu
aiheista.                                                                                                           senttia Kyrön sähkö oy:n osak-
                                        tarvittaessa toimiva verkkotoimit-   ilma.fi/ajankohtaista) on avattu       keista. Kauppa astui voimaan 2.       ja kannattava yritys, jonka erittäin
    ”Avaamme ryhmän kaikille avoi-      taja Mikko Arvinen sanoo.            kaikkien tilattavaksi.                 helmikuuta.                           kiinnostava toiminta-alue täy-
mena, jotta mahdollisimman monet                                                                                                                          dentää hyvin tarjontaamme Suo-
sähköalan ammattilaiset löytäisivät         Facebookin lisäksi myös Sähkö-       Myös Sähkömaailmaa julkaise-           Kyrön sähkö on täyden palvelun    messa. Tämä kauppa sopii hyvin
sen. Nyt kuka tahansa voi liittyä ryh-  maailman Linkedin-sivuja (linke-     va Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto     yhtiö, joka on erikoistunut puu- ja   tavoitteeseemme laajentaa yritys-
mään ja postitella sinne periaatteessa  din.com/company/sahkomaailma)        STUL ry on panostanut viime            sahateollisuuden sekä voima- ja       kantaamme Pohjoismaissa”, Ins-
mitä tahansa keskustelunavauksia.       päivitetään säännöllisesti. Näky-    aikoina some-näkyvyyden lisää-         lämpölaitosten sähköistystöihin.      talco Finland oy:n aluejohtaja Sami
Toivottavasti keskustelu pysyy asi-     vyyden lisäämiseksi myös lehden      miseen. STULilla on kanavat Lin-       Yritys toimii pääasiassa Suomessa     Vanhamäki kertoo.
allisena, eikä ryhmään aleta postit-    aikaisemmin pelkästään tilaajille    kedinin ja Facebookin lisäksi myös     ja Ruotsissa, mutta jonkin ver-
telemaan esimerkiksi sinne kuulu-       lähetetty uutiskirje (sähkömaa-      Twitterissä ja Youtubessa.             ran myös Pohjoismaiden ulkopuo-           Kyrön sähkön neljä omistajaa
mattomia mainoksia ja työpaikkail-                                                                                  lella. Varsinais-Suomen Kyrössä       pysyvät tehtävissään ja jatkavat
moituksia”, ryhmän moderaattorina                                                                                   sijaitsevalla yrityksellä on noin 50  yrityksen johtamista.
                                                                                                                    työntekijää, ja sen liikevaihto on

Risto Asp Sähköinfoon asiantuntijaksi

SÄHKÖINFO OY:N teknisenä asian-         korkeakoulussa sähkö- ja auto-           Järvenpäässä asuvan Aspin
                                        maatiotekniikan lehtorina. Lisäksi   vapaa-ajat kuluvat kesällä gol-
tuntijana on 1.3. aloittanut Risto      hänellä on työkokemusta teollisuu-   fia pelaten ja pohjoisessa vaellel-
Asp, 58.                                den kunnossapidon eri tehtävistä.    len. Talvisin hän hiihtää ja kuntoi-
                                                                             lee muuten. Asp on aktiivinen jäsen
    Hän valmistui Lappeenrannan             Risto Aspin pääasiallisena teh-  myös Mikkelin Klubissa.
teknillisestä yliopistosta vuonna       tävänä on toimia STULin automaa-
2012 valmistustekniikan diplo-          tioryhmän sihteerinä, Sähköin-       Sähköinfon uusi tekninen asian-
mi-insinööriksi.                        fon rakennusautomaatiokoulutuk-      tuntija Risto Asp vaelteli Islannissa
                                        sen vastuuhenkilönä ja kouluttajana  vuonna 2015.
    Asp on työskennellyt toisen         sekä Sähkötieto ry:n automaatio-
asteen ammatillisessa aikuiskoulu-      ryhmän teknisenä asiantuntijana.
tuksessa lehtorina ja toimihenkilönä
sekä Kaakkois-Suomen ammatti-

Laadukkaita ja kestäviä alajakelu-                                                                                                                             Kari Parviainen
ratkaisuja vaativaan makuun                                                                                                                               Tuotehallintapäällikkö
                                                                                                                                                          kari.parviainen@utu.eu
Lattiapistorasiat neljälle liityntäpisteelle myymälä- ja aulatiloihin
                                                                                                                                                                040 825 5418
               | Asennustarvikkeet | Kaapelitiet                                                                                                            www.utugroup.com

• Tiiveysluokka IP66 mahdollistaa asennuksen märkäpestäviin lattioihin                                                                                           Tutustu meihin
• Kuormitettavuus parhaimmillaan 1000 kg asti, autolla yliajettava                                                                                              näissä kanavissa
• Rasiakansista saatavilla viisi vakioväriä ja kolme rakennevaihtoehtoa
• Asennus monipuolisesti valuun, ontelolattiaan tai valvomolattiaan
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10