Page 3 - Sahkomaailma_3-2022
P. 3

03

Isot talotekniikkayhtiöt jättivät Venäjän

Kansainvälisten                                                                                            Andrey Glebov
investointien hiipu-
minen ja raju hinta-
kilpailu veivät
suomalaisyhtiöiltä
hapen Venäjällä jo
ennen Ukrainan
konfliktia.

Esko Lukkari

Isot suomalaiset talotek-         QS International oli sopinut, että se tekee pietarilaisen Niivs-lääketehtaan saneerauksessa ja laajennuksessa LVIS-töitä huhtikuun loppuun asti.
     niikkayhtiöt ovat myyneet
     Venäjän-liiketoimintansa.      Pää-                 Yksi syy QMG:n lähtöön oli se,   2019 noin 80 työntekijää, kun se    teessa 26.10.2020, että Arelle per-
     Myös moni suomalainen      urakoitsija              että yhtiön pääomistajaksi tullut   päätti luopua Venäjän liiketoimin-   heyhtiönä oli tärkeää löytää uusi
     rakennusyhtiö on poistunut   osasi siirtää             ruotsalainen pääomasijoitusyhtiö    nasta. Lentoon Are ei Venäjän lii-   omistaja, joka haluaa jatkaa ja
 sieltä.                 osavastuuta              Adelis oli tarkka siitä, kenelle koh- ketoimintaansa saanutkaan.       kehittää toimintaa. Siksi Venäjän
                     aliurakoitsi-             detta tehtiin ja oliko joku raken-                      yhtiö myytiin Ville Paasoselle.
   Talotekniikkayhtiöistä lähti     joille, kuten             nuttajista kenties lännen pakote-     Yritys ei QMG:n ja Caverionin
 ensin suomalaisista suurin Venä-     talotekniik-             listalla. Mahdollista exitiä suun-   tapaan lähtenyt mukaan projekti-      Paasonen valoi tuolloin uskoa sii-
 jällä eli Quattro Mikenti Group oy    kaan.                 nittelevalle pääomasijoittajalle    kohteisiin, vaan keskittyi Pietarissa hen, että yhtiö on hänen johdollaan
 (QMG) vuonna 2019. Are oy:n aika                        pakotelistan kanssa vaikeuksiin    pääosin toimisto- ja liikekiinteistö- vahva, paitsi huollossa, myös talo-
 täyttyi seuraavana vuonna ja viime    mukaan pääosa yhtiön asiakkaista   joutuminen olisi hankala asia.     jen huoltoon ja kunnossapitoon.    tekniikka-asennuksissa. Paasosen
 joulukuussa lähti Suomen suurin     oli muita kuin suomalaisyhtiöitä,                                          yhtiö sai käyttää Aren logoa Venä-
 alan yhtiö Caverion oyj.         vaikka esimerkiksi Nokian renkaat                        Aren tuolloinen toimitusjohtaja  jällä viime vuoden loppuun saakka.
                     oyj olikin yksi iso asiakas.                         Heikki Pesu kertoi yhtiön tiedot-
   QMG:n liiketoiminnan osti
 Venäjän maayhtiön pitkäaikainen       ”Yleensä ne olivat tyyppiä    CAVERION LÄHTI MYÖS PUOLASTA
 johtaja suomalainen Östen Björk-     Astra Zeneca, Mars, Ikea, jne”,
 man. Aren liiketoiminnan osti      hän luettelee.            Caverionille Itä- Euroopan eli Ve-
 myös suomalainen paikallisjoh-
 taja Ville Paasonen. Caverion myi      Esimerkiksi Are toteutti Pieta-  näjän ja Puolan talotekniikkabis-
 yhtiönsä venäläiselle Aim Cosme-     rin kuuluisan Zenit-jalkapalloa-
 tics Rus LTD:lle.            reenan asennustyöt.          nes oli tervanjuontia jo pitkään.

   Osalle suomalaisyhtiöstä Venä-      Kaikki kolme yhtiötä perus-    Esimerkiksi ennen koronapande-     QS International jatkoi
 jän talotekniikkaliiketoiminta oli    televat lähtöään Venäjältä halul-                      Venäjällä talotekniikassa
 pientä. QMG:n liikevaihto tosin     laan keskittyä Suomen ja Ruotsin   miaa huippuvuonna 2018 yhtiön
 pyöri myyntivaiheessa 20 miljoo-     markkinoihin.
 nassa eurossa. Enimmillään se oli                       Venäjän ja Puolan liiketoimin-
 vuonna 2018 yli 32 miljoonaa euroa.   TOIMINTA OLI KANNATTAVAA
                                        noista vastannut johtaja pudo-
   Caverionin Venäjän bisnes oli    Liukkosen mukaan Venäjän talotek-
 myytäessä 16,6 miljoonaa euroa. Are   niikkaliiketoiminta vei johdon aikaa tettiin konsernin johtoryhmästä.
 keräsi vuonna 2019 vain pienen vii-   paljon suhteessa sen volyymiin,
 den miljoonan euron liikevaihdon.    vaikka toiminta olikin kannattavaa.  Lisäksi Baltian maat yhdistettiin

 HINTAKILPAILU OLI KOVAA           ”Meillä on tapana käydä neljän-  Suomen maajohtajan vastuualuee-    Esko Lukkari
                     nesvuosittain työmailla ja Pietari
 Venäjällä rakentamisessa pääura-     oli tässä mielessä kaukana. Koska   seen. Se ennakoi jo Venäjä-exitiä.
 koitsijalle sälytetään vastuita inf-   toteutimme kansainvälisiä hank-
 rarakentamisesta, kouluista ja      keita, jouduimme ostamaan tava-    Puolan-yhtiönsä Caverion myi      ÖSTEN BJÖRKMANIN johtama QS      minkäinen oli Eremitaasin erään-
 päiväkodeista. Se lisäsi kustan-     raa lännestä ja se sitoi pääomaa eli                                        lainen hovihankkija, SRV rakensi
 nuksia ja pääurakoitsija osasi siir-   pääoman kiertonopeus ei vastan-    Itävallan megayhtiölle, Strabagille,  International jatkoi Venäjällä     liikekeskuksia, Lujabetonilla oli
 tää osavastuuta aliurakoitsijoille,   nut tavoitteitamme”, hän sanoo.                       QMG:n liiketoimintaa. Yhtiö ylsi    Pietarin betonimarkkinoilla 6 - 7
 kuten talotekniikkaan.                             vuoden 2018 lopussa.          viime vuonna 12 miljoonan euron    prosentin markkinaosuus, ruot-
                                                            liikevaihtoon.             salaisen NCC:n liiketoimintaa joh-
   ”Venäjällä talotekniikkaura-                        Caverion on saneerannut pro-                         dettiin Suomen yhtiöstä käsin ja
 koissa hinta on vielä tärkeämpi                                              Björkman kertoo, että yhtiö on   Hartela oli vahvasti Venäjällä.
 tekijä kuin lännessä. Talotekniik-                       jektiliiketoimintaansa ja vaihtanut  keskittynyt teollisuuden talotek-
 kayhtiöihin ei kohdistu samanlai-                                           niikkaan ja etenkin elintarvike-      Sitten Venäjä alkoi kääntyä si-
 sia kirjanpidon ulkopuolisia kus-                       sen vetäjiä. Ongelmia oli ollut pro-  teollisuuteen.             säänpäin. Rakennuslupien saami-
 tannuspaineita kuin pääurakoit-                                                               nen kesti vuosia ja lopulta lupaehdot-
 sijaan”, eräs alan vaikuttaja sanoo                      jekteissa myös Venäjällä. Yhtiöllä     Isoja talotekniikkahankkeita    kin muuttuivat. Lisäksi rakentami-
 nimettömästi korruptiosta.                                              toteuttavat nyt Venäjällä paikalli-  sen pelisäännötkin yhtiöittäin vaih-
                                        oli Venäjällä 460 työntekijää.     set yhtiöt. Venäjällä on mm. serbia-  telivat suhteiden ja voitelun mukaan.
   Yksi syy Venäjältä lähtöön on                                           laisia urakoitsijoita, joiden kanssa
 ollut läntisten teollisuus- ja liikera-                    Caverion kirjasi Venäjän liike-    ulkomaiset yhtiöt kilpailevat.       Kilpailukin kiristyi, kun aggres-
 kentamisinvestointien hiipuminen.                                                              siiviset turkkilaisyhtiöt, Itävallan
 Se on pienentänyt talotekniikan                        toiminnan lopettamisestaan luo-      ”Sellainen hyvä piirre täällä   jätti Strabag, italialaiset ja unka-
 markkinaa ja koventanut kilpailua.                                          on nyt, että rakennuttajat erotta-   rilaiset alkoivat jakaa markkinoita.
 Siinä suhteellisen pienet suoma-                        vutustappiona 10 miljoonan euron    vat pääurakan ja talotekniikkau-
 laisyhtiöt eivät ole menestyneet.                                           rakan, jolloin pääsemme neuvot-      Venäjällä korruptiota ei kiistä
                                        miinuksen vuoden 2021 viimeisen    telemaan suoraan tilaajan kanssa    kukaan, vaikka ääneen sitä eivät
   Suomalaiset talotekniikka-                                            talotekniikasta”, Björkman sanoo.   ulkomaiset toimijat sano edes
 yhtiöt eivät nojanneet Venäjällä                        neljänneksen tulokseensa.                           ovea sulkiessaan. Eihän sitä tiedä,
 suomalaisiin rakennusyhtiöihin.                                              Vielä 2000-luvun alussa ja     jos vaikka oven aukaisee joskus
 Poikkeuksena olivat ehkä huolto-                        Caverionin talousjohtajan       2010-luvulla suomalaisyhtiöiden    uudelleenkin.
 ja kunnossapitosopimukset.                                              Venäjän bisnes kukoisti. YIT teki
                                        Martti Ala-Härkösen mukaan       välillä erittäin hyvää tulosta, Lem-
   Suomalaisyhtiöillä oli enem-
 mänkin kansainvälisiä, saksa-                         yhtiön vetäytyminen Venäjältä
 laisia, turkkilaisia, unkarilaisia ja
 paikallisia asiakkaita. QMG:n toi-                       pienensi sen riskipositiota. Yritys
 mitusjohtaja Kimmo Liukkosen
                                        haluaa keskittyä Suomen ja Poh-

                                        joismaiden ohella erityisesti Sak-

                                        san ja Itävallan markkinoihin.

                                        ARE OLI PIENI YHTIÖ VENÄJÄLLÄ

                                        Are toimi Venäjällä lähinnä Pie-
                                        tarin alueella. Yhtiöllä oli vuonna
   1   2   3   4   5   6   7   8