Page 13 - Sahkomaailma_3-2022
P. 13

13

REDISET tutkii tulevaisuuden energiajärjestelmien uhkia

Energian jakelujärjestelmien digi-                       HANKE                                                  Shutterstock
talisoituminen tuo mukanaan aivan
uudentyyppisiä haavoittuvuuksia.                      REDISET

Voisiko hakkeri katkaista sähköt    Hankkeessa aiotaan tehdä myös jär-  • Pohjoismainen 1,6 miljoonan
sadoiltatuhansilta tai sääherkkä                      euron hanke
uusiutuva energia romauttaa häi-    jestelmäsimulaatioita energiajär-  • Vaasan yliopiston osuus
riötilanteessa kantaverkon ympäri                      yli 0,5 miljoonaa euroa
Suomea? Pohjoismainen REDI-      jestelmän joustavuuskriteerien   • Tutkii, miten digitaaliseen ener-
SET-konsortio (resilient digital sus-                    giavarmuuteen ja kestävyy-
tainable energy transition) aikoo   kehittämiseksi.           teen liittyviä riskejä voidaan ana-
kehittää kuvauksia tulevaisuuden                      lysoida, tunnistaa ja lieventää
energiajärjestelmistä sekä niihin   KYBERTURVAA SÄHKÖVERKKOIHIN     sosioteknisestä näkökulmasta.    Maaliskuussa alkanut REDISET-hanke tutkii muun muassa kyberturvalli-
liittyvistä uhkaskenaarioista.                       • Tarkastelee, miten tulevaisuu-   suusteknologiaa ja tulevaisuuden energiaverkkoja.
                    Hankkeessa Vaasan yliopisto on    den tekniikat otetaan parhaiten
  Maaliskuussa alkaneessa REDI-   keskittynyt etenkin kyberturvalli-  käyttöön yhteiskunnassa ja sen
SET-hankkeessa tutkitaan sitä,     suusteknologiaan ja tulevaisuuden  kriittisessä infrastruktuurissa.
miten digitaaliseen energiavarmuu-   energiaverkkojen tutkimukseen.
teen ja kestävyyteen liittyviä ris-  Esimerkiksi Smart Grid -teknolo-                     Sen avulla voidaan luoda ymmär-  Nordgrid-ohjelmasta. Vaasan yli-
kejä voidaan analysoida, tunnistaa   giat ja -elementit, sähköjärjestel-                    rystä toimintaketjun monimuo-   opiston osuus Business Finlandin
ja lieventää sosioteknisestä näkö-   män suojaus- ja viestintäratkaisut,                    toisuudesta. Turvallisuuden näkö- kautta on runsaat puoli miljoonaa
kulmasta. Hankkeessa tarkastel-    satelliittidata ja GSP-verkkokoodit                    kulmasta tämä energiajärjestel-  euroa.
laan, miten tulevaisuuden tekniikat  ovat tärkeitä, kun halutaan kehit-                    mien kompleksisuus asettaa uusia
otetaan parhaiten käyttöön yhteis-   tää kyberfyysisesti kestäviä kom-                     haasteita eri sektoreiden yhteis-   Konsortioon kuuluvat myös
kunnassa ja sen kriittisessä infra-  ponentteja tulevaisuuden sähkö-                      työtarpeille”, hankkeen projekti- ruotsalaiset KTH Royal Institute
struktuurissa, samalla kun teknolo-  verkkoihin.                                päällikkö Petra Berg sanoo.    of Technology, Svenska Kraftnät,
gia kehittyy nopeasti muun muassa                                                          norjalaiset Norwegian Defence
tekoälyn, esineiden Internetin       Yliopisto osallistuu hankkee-                       Pohjoismainen REDISET-kon-   Research Establishment FFI, Stat-
ja kvanttiteknologioiden kautta.    seen myös energiakäyttäytymisen,                     sortio on saanut hankkeeseen    tnet ja Norjan Smartgrid-keskus
                    liiketoimintamallien ja siirtymä-                     1,6 miljoonan euron rahoituksen  sekä suomalainen Gambit-yhtiö.
                    johtamisen näkökulmasta.

                      ”Projektissa on ennakoiva
                    lähestymistapa riskienhallintaan.
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18