Page 14 - Sahkomaailma_3-2022
P. 14

14                                                                          SÄHKÖMAAILMA | MAALISKUU 2022
                                                                                  WWW.SÄHKÖMAAILMA.FI
Ammattilaismaailmasta

   Viideltä maatilalta sadasta löytyy jokin kriittinen
ongelma eli välitön tulipalon ja sähköiskun vaara.

Kunnossapito tuo esiin
toistuvat asennusvirheet

Huonoimmillaan sähköpuolen kunnossapito on vikojen perässä
juoksemista, jossa oppii tunnistamaan tyypilliset asennusvirheet.

 Matti Valli                     YRITYS                     Tällainen, kymmen vuoden välein tehtävä      pienemmässä päässä halleja palaa ja käräh-
                                                  pistokoeluonteinen tarkastus, on kutenkin     tää. Kun tarkastuksia tehdään, niin mer-
P aikallis-sähkö oy:n Kuopion alue-        Paikallis-sähkö oy                vaarallinen harhakuva", Veijo Malinen mää-    kintöjä säännöllisestä kunnossapitotoimin-
       päällikkö Veijo Malinen on kun-                            rittelee.                     nasta ei löydy", hän kertaa kokemuksiaan.
       nossapidon asiantuntija, joka par- Liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa.
       haillaan viimeistelee opintova-   Työntekijöitä on noin 130.              Mikäli puutteet ja ongelma halutaan        Malinen kaipaa lainsääsäädäntöön
paalla ultraäänimittauksia koskevaa insi-     Päätoimipiste on Kajaanissa.           korjata, niin kunnossapidon täytyy Mali-     perustuvaa suunnitelmallisuutta kunnos-
nöörityötään.                   Toimintaa on kuudella muullakin          sen mukaan olla säännöllistä. Hyvä muutos     sapidon suunnitteluun, että joku ammatti-
                         Pohjois-Suomen paikkakunnalla.          parempaan suuntaan oli se, että määräai-     lainen katsoisi laitteiston, mitä siellä pitäisi
   Hän vastaa Kuopion alueen sähköura-     Osa Quattro Mikenti -konsernia, jonka       kaistarkastusten lakimääräinen määräaika     tehdä ja että tehty työ dokumentoitaisiin.
koinnista, yhtiön ennakoivasta huoltotoi-     liikevaihto on yli 200 miljoonaa euroa      lyheni 15 vuodesta kymmeneen vuoteen,
minnasta valtakunnallisesti sekä automaa-     ja joka työllistää yli 1 000 henkeä.       vaikka tarkastukset eivät huoltoa ja kunnos-     "Lakisääteisissä tarkastuksissa yksi tär-
tioliiketoiminnasta, joka yhtiöllä on Poh-                             sapitoa korvaakaan.                keä pointti tulisi olla huollon ja kunnos-
jois-Suomen alueella.               KUKA?                                                sapidon toimivuus. Nyt on ajauduttu ajat-
                                                    Vaatimus laitteistojen kunnossapidosta    telumalliin, että tarkastustoiminta kor-
   Ammattiopintojen jälkeen Malinen aloitti   Veijo Malinen                   on kirjattu sähköturvallisuuslakiin, mutta    vaisi huollon ja ylläpidon. Usein kuulee, että
vuonna 2002 sähköasentajaharjoittelijana                              siinä ei sanota, miten sitä voidaan tehdä.    meillä määräaikaistarkastukset ovat kun-
Paikallis-sähkön Kuhmon toimipisteessä.      Paikallis-sähkö oy:n aluepäällikkö Kuopiossa.                            nossa, joten muuta kunnossapitoa ei tarvita.
Perussähköasentajan keikkatöissä hän sai                                "Ensimmäinen askel olisi pakolli-       Tämä on pitkälti seurausta alan omasta met-
ensimmäiset kokemuksensa sähköpuolen       Syntynyt vuonna 1983.               nen huoltokirja sekä huolto- ja kunnossa-     sään menneestä viestinnästä, minkä seu-
kunnossapidosta.                 Aloitti Paikallis-sähkössä harjoittelijana 2003. pitosuunnitelma. Siinä voisi olla isännälle    rauksena asiakkaat todellakin uskovat niin."
                         Sähkö- ja automaatiosasentajan          itselleen kuuluvia tehtäviä, että tarkastaisi
MONET VIRHEET TOISTUVAT              perustutkinto vuonna 2002 silloisesta Kainuun   tietyt asiat, kuten moottorien pölyisyydet,    INSINÖÖRITYÖ ULTRAÄÄNIMITTAUKSISTA
                         ammatti-instituutista Kajaanista.         valaistuksen kunnon ja pistorasiat sekä kyt-
Malisen mukaan tyypillisiä asennusvirheitä    Valmistumassa insinööriksi            kimet. Tällöin ammattilaisen osuus ja siihen   Tällä hetkellä Malinen viimeistelee Savonia
ovat esimerkiksi liitoksiin liittyvät toistuvat  Savonia AMK:sta. Insinöörityö käsittelee     liittyvät kustannukset jäisivät pienemmiksi.   AMK:lle akustisia purkausmittauksia eli ult-
virheet. Kiristettäessä ei ehkä ole käytetty   sähköpurkausten ultraäänimittauksia.       Järkevällä välillä ammattilainen kävisi kat-   raäänimittauksia koskevaa insinöörityö-
oikeaa momenttia tai on käytetty vääriä      Harrastaa metsästystä, kalastusta,        somassa, ovatko kaikki kunnossa", Malinen     tään. Kyse on suurjännitetekniikkaan liitty-
materiaaleja, esimerkiksi alumiinijohtoa ei    sählyä, jalkapalloa ja hiihtoa.          pohtii.                      vistä mittauksista, jotka eivät liity alle 1 000
saa kytkeä kuparijohdolle tarkoitettuun liit-                                                     voltin asioihin.
timeen. Puhdasta perushuolimattomuutta-                                 Väliinputoajan roolissa on myös PK-teolli-
kin on toistuvasti.                                         suus, sillä laissa ei vaadita huolto- ja kunnos-   "Keskijännite- ja suurjännitemaailmassa
                                                  sapitosuunnitelmaa tai sen noudattamista.     osittaispurkaukset ovat yleinen ilmiö, jotka
   Malinen kantaa suurta huolta etenkin                              Tilanne on sama kuin maatiloilla, sähkötar-    pikkuhiljaa tuhoavat ja jäytävät eristettä,
maatalouden huonokuntoisista sähkölait-                               kastus tehdään kymmenen vuoden välein.      mikä jonakin päivänä johtaa eristevauri-
teistoista. Osan puutteista hän pistää lain-                                                     oon. Kyse on jossakin eristeen osassa hyvin
säädännön ja julkisen keskustelun piikkiin.                               "Laissa todetaan vain, että sähkölaitteis-  pienellä alueella eristeen läpi tai yli tapah-
                                                  ton haltijan on ylläpidettävä laitteiston kun-  tuvasta pienen pienestä purkauksesta. Siitä
   "Olemme tehneet paljon maatilojen säh-                             toa. Pakollista ja säännönmukaista huoltoa    syntyvä ultraäänitaajuinen ääni voidaan
kökartoituksia, lämpökuvauksia, aistinva-                              vaaditaan käytännössä vain niiltä kiinteis-    havaita ongelman alkuvaiheessa ultraääni-
raisia tarkastuksia ja muita sähköisiä mit-                             töiltä ja laitteistoilta, joilla on oma muun-   mittarilla", Malinen selventää.
tauksia. Vikatiheys on suuri. Viideltä maati-                            tamo."
lalta sadasta löytyy jokin kriittinen ongelma                                                       Lämpökameramittaukset ovat nekin
eli välitön tulipalon ja sähköiskun vaara",                             SÄHKÖKUVAT OVAT PÄIVITTÄMÄTTÄ           kovasti yleistyneet, mutta suurjännitepuo-
Malinen jyrähtää.                                                                   lella ultraäänimittari havaitsee syntymässä
                                                  Etenkin isoja kiinteistöjä saneerattaessa     olevat ongelmat paljon aikaisemmin. Läm-
   Peräti 80 prosenttia maatiloista kär-                             paljastuu, että käytön johtajuudessa sekä     pökameralla ne havaitaan vasta sitten, kun
sii vakavasta sähköturvallisuusongelmasta,                             huollossa ja kunnossapidossa on ollut puut-    vikakohta alkaa tuottaa lämpöä.
josta ei seuraa välitöntä tulipalon tai säh-                            teita. Malinen kertoo, että monessa koh-
köiskun vaaraa, mutta sähkölaitteiston                               teessa lakimääräisesti kaiken pitäisi olla      "Pienen pieni ääntä tuottava osittaispur-
vikaantuessa siitä voi tulla hengenvaaralli-                            kunnossa, mutta käykin ilmi, että esimer-     kaus synnyttää vuosien aikana pienen säh-
nen tai se voi aiheuttaa tulipalon.                                 kiksi sähkökuvia ei ole päivitetty kymme-     köpuun ja jatkuva virran. Tällöin se alkaa
                                                  neen vuoteen.                   tuottaa lämpöä, jolloin se havaitaan läm-
VAARALLINEN HARHAKUVA                                                                 pökameralla. Vian kehittyminen on tällöin
                                                    "Saneerattaessa saa hyvän näkymän       jo hyvin pitkällä ja prosessi on peruuttama-
"Käytännön elämässä on ajauduttu sellai-                              kohteeseen. Aletaan korjata kuvien mukaan,    ton. Kun ongelma havaitaan ultraäänellä heti
seen harhakuvaan, osin alasta itsestään joh-                            mutta paljastuukin, että kokonaisuus ei ole    alussa, niin se voidaan ehkä hoitaa kuntoon
tuen, että lakisääteiset tarkastukset korvai-                            lainkaan kuvien mukainen. Isoissa laitok-     pintaa pyyhkimällä", Malinen kertoo.
sivat säännöllisen huollon ja kunnossapidon.                            sissa sähkön kunnosta on huolehdittu, mutta
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19