Page 15 - Sahkomaailma_3-2022
P. 15

15

                                                                                       Pentti Vänskä

"Huollon ja kunnossapidon puolelta tieto siitä, missä tyypillisesti laitteita rakennettaessa tehdään virheitä, voisi kulkea nykyistä tehokkaammin uudisrakentamiseen",
Paikallis-sähkö oy:n Kuopion aluepäällikkö Veijo Malinen sanoo.

STULin organisaatioon tulee kahdeksan valiokuntaa

Matti Valli                     tialaa ja sen kehitystä sekä aikaansaamaan      Valiokunnilla kunta valmistelee ja tekee esityksiä liiton hal-
                           hyvät ja luottamukselliset suhteet muihin    on kullakin omat   litukselle asioista, jotka edistävät erityisesti
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STULin orga-     sähköalalla toimiviin ja yleisöön.       sääntönsä.      kunnossapitoon liittyvää koulutus- ja neuvon-
nisaatiossa aiemmat asiantuntijaryhmät                                          tatoimintaa alan kaupallisen, teknillisen ja liik-
korvataan tämän vuoden aikana kahdek-          Valiokunnat ovat: automaatio-, kun-               keenhoidollisen tason kohottamiseksi.
salla valiokunnalla, jotka toimivat hallituk-    nossapito-, liiketoiminta-, tele-, sähkö-
sen alaisina asiantuntijaeliminä ja keskit-     tekniikka- ja verkostourakointivaliokun-                 Asioita on pohdittava laitteistojen ja järjes-
tyvät kukin omalle keskeiselle edunvalvon-      nat sekä toisen asteen ja korkeakouluasteen             telmien kunnossapitoon erikoistuneiden ura-
ta-alueelleen.                    oppilaitosvaliokunnat.                        koitsijoiden etujen näkökulmasta.

  Valiokunnat valmistelevat ja tekevät esi-      Paikallis-sähkön aluepäällikkö Veijo Mali-              Valiokunnan tehtävälistalla on monia
tyksiä liiton hallitukselle niistä asioista, joiden nen on ehdolla kunnossapitovaliokuntaan. Hän             tavoitteita, kuten se, että pidetään esillä kun-
tarkoituksena on edistää valiokunnan erikois-    ei ole hallituksen jäsen, mutta on edustanut             nossapidon merkitystä sähkölaitteiden tur-
alan asioita. Ne pyrkivät tukemaan ammat-      kunnossapitoryhmää hallituksen kokouksissa.             vallisen käytön, kustannustehokkuuden ja
                                                             toimivuuden kannalta sekä edistetään hyviä
                             Valiokunnilla on kullakin omat sääntönsä.            ammatillisia käytäntöjä.
                           STULin sääntöjen mukaan kunnossapitovalio-
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20