Page 8 - Sahkomaailma_3-2022
P. 8

08                                                                          SÄHKÖMAAILMA | MAALISKUU 2022
                                                                                  WWW.SÄHKÖMAAILMA.FI
Ammattilaismaailmasta

AR-laseja ajetaan yleiseen käyttöön

Tiedeyhteisö kokei-                 Datapilvi                             Anturidata                 Anturit              Reijo Holopainen
lee, lähteekö peleistä                                                Maakaapeli                mittaus-
tuttu 3D-katselu-                Bluetooth                       Mobiilituki-        Konesali           kohteissa
tekniikka yleisty-                -yhteys                         asema         Suomessa
mään. Läpilyönti                         Kännykkä
mahdollistaa ohjel-                                 5G- tai 6G- Data-
mistokehityksen ja                                  yhteys   virta
hyötysovellukset.
                    Open   Langaton        puskuroi  Langaton                              Juuri-
Reijo Holopainen           AR -lasit  yhteys          dataa   yhteys                              palvelin
                                                                           Ruotsissa
Vain 20 euron hintaisilla lisätyn
todellisuuden AR-laseilla (aug-               Isot palvelimet USAssa                                                juuripalvelimen
mented reality) koetellaan Suo-    Havainnollistettu tekninen AR-kokonaisuus.                                               älyn käyttö vähäistä
messa tietotekniikan ilmastoa.                                  Merikaapelin ylikuorma:viipeitä
                                                                        Meren alla kulkevat kaapelit ja solmukohdat
  ”Haluamme saada selville,
kuinka halvalla tuotettua kol-    Nuorempi tutkija Dipanjan Das   dellä älypuhelimeen, joka toimii     KOMMENTTI               Rakennuksessa olevat senso-
miulotteista visualisointitekniik-  Itä-Suomen yliopistosta esittelee AR-lasien dataa renderöivänä tie-                      rit keräävät dataa reaaliaikaisesti
kaa voidaan ulottaa suuren käyt-   Open AR -laseja.          tokoneena. Ohjehinnaltaan reilusti   Uutta Suomessa            ja – mikäli olosuhteisiin asete-
täjäkunnan ulottuville”, Itä-Suo-                    yli 3 000 euroa maksavat Microsoft                     tut raja-arvot ylittyvät, kuten liian
men yliopiston nuorempi tutkija                     Holo Lens2 -lasit tekevät saman toi-  Reijo Holopainen           korkea lämpötila, savu tai korkea
Dipanjan Das kertoo.                           sin; sisällyttävät lasirakenteeseensa                    hiilidioksidipitoisuus – sovellus
                                     valtavat datankäsittelyresurssit.   Suomen                lähettää siitä ilmoituksen.
  ”Hanke on osa ’Ihmiselle opti-                                       Akatemian
moitu laajennettu todellisuus (XR)’                     Käyttökokemuksen mukaan      500 miljoo-               Lasien älykäs mittaussovellus
-projektia sekä Suomen Akatemian                     itsessään 360 astetta silmien edessä  nan euron              voi lähettää myös varoituksen kor-
rahoittamaa PREIN-lippulaivaoh-                     pyörivät kohteet eivät kahdenkym-   arvoinen               keaksi kohonneesta hiilidioksidi-
jelmaa”, saman yliopiston Fotonii-                    pin laseilla katsottuna kovinkaan   PREIN-                pitoisuudesta tai sisälämpötilasta
kan instituutin professori Jyrki                     paljon eroa Holo Lens -päähineen    lippulaiva-             työskentelykohteessa.
Saarinen jatkaa.                             luomasta toistonäkymästä.       ohjelma
                                                        panostaa                 Laajasta soveltuvuudesta huo-
HALPA RATKAISU ILMAN                           ANTUROIDUT RAKENNUKSET         AR-lisätodellisuusratkaisujen tuot- limatta Faster-ratkaisu kuitenkin
VOITONTAVOITTELUA                            VIESTIVÄT AR-LASEIHIN         teistamiseen. Uutta on se, että   keskittyy nyt ennen muuta älyk-
                                                        Suomen Akatemia rahoittaa AR-tut-  kääseen pelastus- ja palotoimeen.
Suomen Akatemia sijoittaa kahdek-                    Kajaanin ammattikorkeakoulun      kijoita häiriköimään markkinoilla.  Projektissa lasien asemesta on
san vuoden panoksella läpimurto-                     EU-tuella vedetyssä Faster-pro-                       kehitetty vastaavat toiminnolli-
teknologioiden tuotekehitykseen,                     jektissa on jo vuosia panostettu                      suudet sisältävä älykäs palokypärä.
mutta nyt myös ratkaisujen kaupal-                    AR-ympäristöjen kehittämiseen.
listamiseen ilman voitontavoittelua.                   Anturoidussa koerakennuksessa                          ”Oletamme, että lisää sovel-
                                     esimerkiksi rakennuksen LVI-                        luksia tulee, kun uudet käyttäjät
  3D-ympäristöjen kehitys tun-                     infra ja kaapeloinnit voidaan siir-                     ympäri maailman pääsevät jatko-
tuu jumittuvan ainakin osittain                     tää AR-laseilla tarkasteltaviksi.                      kehittämään Open AR -konseptia”,
välinepuolen puutteisiin, hin-                                                            Saarinen kertoo.
naltaan korkeisiin kolmiulottei-
siin katselulaitteisiin, mutta myös
omien alustojen ja sovellusten
puutteisiin. Ensimmäiset toimivat
mallit ovat lainanneet alustamoot-
torit pelimaailmasta.

  Itä-Suomen yliopistossa luo-
daan tekninen struktuuri, jossa sen
kehittämä halpa ratkaisu, Open AR
-lasit, kytketään Bluetooth-yhtey-

SÄHKÖINFO KOULUTUKSET JA TIETOPALVELUT

TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT

TURVALLISUUSJÄRJESTELMÄT PERUSKURSSI:                   TUTUSTU
19.4. ESPOO | MYÖS VERKKOKURSSINA                    TUOTTEISIIN
                                     JA TILAA!
KAMERAVALVONTAJÄRJESTELMÄT,
ST-KÄSIKIRJA 13

TURVA-TIETOPALVELULISENSSI

                         kauppa.sahkoinfo.fi | tilaukset@sahkoinfo.fi | 09 5476 1422
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13