Page 12 - Sahkomaailma_3-2022
P. 12

12                                                                                   SÄHKÖMAAILMA | MAALISKUU 2022
                                                                                           WWW.SÄHKÖMAAILMA.FI
Energiamaailmasta

Ratasähköistys on yhteensovittamisen taidetta

Kun vanha rataosuus muunnetaan sähkö-                                                                 Ratatek oy   PROJEKTI
radaksi, on ensin tutkittava maaperä.
Tämä vaihe, kuten varsinainen sähköistys-                                                                     Meneillään
kin, on sovitettava tarkasti vallitsevan                                                                      olevat rata-
junaliikenteen kanssa – junien ehdoilla.                                                                      sähköistystyöt

Vesa Tompuri                                                                                    Ylivieska–Iisalmi-rataosuuden
                                                                                          urakassa sähköistetään noin
Väylävirasto toteuttaa pitkään jat- mien säikeet, joiden asentaminen                                                       162 kilometriä vanhaa rataa.
kunutta investointiohjelmaansa    oli työlästä ja joista kertyi asen-                                                      Urakka on tehtävä vallitsevan
Suomen keskeisen rataverkon     nusvaiheessa suuri määrä jätettä.                                                       junaliikenteen ehdoilla.
sähköistämiseksi. Henkilöliiken-                                                                          Käynnissä on myös Hyvinkää–
teelle tarkoitetut rataosuudet on    ”Itse sähköistys on meille tut-                                                      Hanko-radan sähköistys.
lähes kokonaan jo sähköistetty,   tua hommaa, mutta tuottavuutta
mutta pääasiassa tavaraliiken-    voi aina koettaa kehittää. Se para-                                                      mistuu kahdeksan kilometrin pää-
nettä palvelevilla rataosuuksilla  nee hyvinkin 15 prosentin verran                                                       hän Haapajärveltä länteen ja toinen
on vielä runsaasti tekemistä. Ajan- uuden asennustavan ansiosta”,                                                         Kiuruvedelle.
kohtainen esimerkki tästä on kol-  Pekkala kuvailee.
mivuotinen, lähes puolivälissä                                                                             ”2 x 25 kilovoltin järjestelmän
oleva, ratasähköistysurakka välillä OSA LAAJEMPAA                                                                 etu on se, että syöttöasemien kes-
Ylivieska–Iisalmi. Urakoitsijana on                                                                        kinäistä etäisyyttä voi kasvat-
Ratatek oy, joka voitti Väyläviras- KOKONAISUUTTA                                                                 taa aina 90 kilometriin asti”, Sakki
ton toissa vuoden lopulla teettä-                                                                         korostaa.
män tarjouskilpailun noin 18 mil-  Vuoden 2023 loppuun mennessä
joonan euron hinnalla.                                                                                 Viime kesä oli sekä Harri Sakin
                   valmistuvan     Ylivieska–Iisal-                                                     että Janne Pekkalan mukaan erityi-
  Urakkamuotona on ST eli                                                                            sen vaativa, sillä Ylivieska–Iisal-
”Suunnittele ja toteuta” – urakoit- mi-sähköistysurakan aikana noin                                                        mi-radalla oli käynnissä monta
sija vastaa myös suunnitelmista.                                                                          yhtäaikaista urakkaa. Esimerkiksi
                   162 kilometriä yksiraiteista rata-                                                      GRK Rail oy urakoi tuolloin Haa-
  ”Meillä on omat sähkösuunnit-                                                                         pajärvi–Iisalmi-välillä radanalen-
telijat, mikä on hyväksi tämänkal-  linjaa muuntuu sähköistetyksi.                                                        nustöitä seitsemän ylikulkusillan
taisissa urakoissa. Näin saamme                                                                          kohdalla. Lisäksi alueella urakoi-
suunnittelussa huomioiduksi par-   Haapajärveltä ratalinja jatkuu                                                        vat Destia oy ja lähinnä rataverkon
haalla tavalla myös työmaan tie-                                                                          huoltotöitä tekevä NRC Group oy.
totaitoa ja päinvastoin”, Ratatek  Pyhäsalmen ja Kiuruveden kautta
oy:n työmaapäällikkö Janne Pek-                                                                            Kesän jälkeen, ennen varsi-
kala toteaa.             Iisalmeen, jossa on piakkoin                                                         naista sähköistystä, Ylivieska–

  Pekkala kertoo työmaan kehit-  toteutuksessa myös niin sanottu                                                         Iisalmi-ratasähköistysurakan
tämästä – ensi kertaa Ylivieska–                                                                          työmaalla painopiste oli koko 162
                   kolmioraide.                                                                 kilometrin matkalla pohjatutki-
 Iisalmi-ratasähköistysurakassa                                                                          muksissa. Tähän osakokonaisuu-
käyttöönotetusta – tekniikasta,   ”1,6 kilometrin mittaisen kol-                                                        teen sisältyvistä kairauksista vas-
jonka avulla ajolanka ja sen kanna-                                                                        tasi Ratatekin aliurakoitsijana
tin ovat asennettavissa yhtä aikaa  mioraiteen ideana on helpottaa           Sähköistysurakassa Ylivieska–Iisalmi-rataosuudella töitä tehdään ympärivuoti-       Suomen GPS-mittaus oy ja tulosten
ja asennus pysähtyy ainoastaan                             sesti junaliikenteen ehdoilla – myös öisin.                        analysoinnista Proxion oy. Janne
pylväiden kohdalla kannattimen                                                                           Pekkala muistuttaa pohjatutki-
kiinnittämiseksi kääntöorteen. Se                      Ratatek oy liikennöintiä Kontiomäestä Yli-      Tuotta-                     musten oleellisesta merkityksestä
onnistuu teräksisten, työnaikais-                            vieskan suuntaan ja päinvastoin.  vuus paranee                      – toisaalta myös niiden ajoittai-
ten ripustimien ja ajolangan ohjai-                           Tähän asti Iisalmen ratapihalla on 15 prosentin                      sesta puutteellisuudesta.
men kiinnittämiseen tarvitta-                              pitänyt vaihtaa sähköveturi die-  verran uuden
vien teräksisten kiinnityskoukku-                            selveturiin tai päinvastoin. Kol-  asennustavan
jen avulla. Ne korvaavat aiemmin                            masosa samaa laajempaa koko-    ansiosta.
käytetyt kupari- ja alumiinijohti-                           naisuutta on viime vuonna säh-
                                            köradaksi muutettu rataosuus Sii-  Janne Pekkala
                                            linjärveltä Yaran tehtaalle”, Väy-
                   Pylväskuorman purkua merikontista.         läviraston projektipäällikkö Harri
                                            Sakki kertoo.

                                              Kokonaisuuteen kuuluu myös
                                            uusien syöttöasemien rakenta-
                                            minen. Yksi sellainen, 2 x 25 kV
                                            sähköistysjärjestelmän mukaan
                                            rakennettava syöttöasema, val-

SÄHKÖINFO KOULUTUKSET                                    TULE
                                            PAIKAN PÄÄLLE
SÄHKÖISEN LIIKENTEEN                                  TAI OSALLISTU
VAIKUTUS SÄHKÖALALLE
                                              ETÄNÄ
20.4. VANTAA TAI ETÄOSALLISTUMINEN

NORMAALIHINTA            530,00 € + ALV 24 %
STULIN JÄSENHINTA          330,00 € + ALV 24 %

Sähköisen liikenteen kasvu vaatii uuden tekniikan omaksumista.
Kurssillamme perehdyt sähköajoneuvojen toimintaan ja lataukseen
sekä latausjärjestelmien teknisiin ratkaisuihin ja vaatimuksiin.

                             kauppa.sahkoinfo.fi | tilaukset@sahkoinfo.fi | 09 5476 1422
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17