Page 10 - Sahkomaailma_3-2022
P. 10

10                                                                               SÄHKÖMAAILMA | MAALISKUU 2022
                                                                                       WWW.SÄHKÖMAAILMA.FI
Ammattilaismaailmasta

RSS on lappilainen erikoisosaaja
kiinteistöjen ohjaustekniikassa

Rovaniemen sähkö- ja säätölaite oy (RSS)                                                                               Timo Rehtonen
asentaa Siemensin kiinteistöautomaatio-
järjestelmän Lapin keskussairaalaan.
Yrityksen osaamisalueeseen kuuluu myös
automaatiojärjestelmien ylläpito.

Timo Rehtonen              YRITYS

Rovaniemeläisyrityksellä  on     Rovaniemen
                   sähkö- ja
pitkä kokemus yhteistyöstä Lapin   säätölaite oy

keskussairaalan kanssa. Se oli    Perustettu: vuonna 1986, suku-
                   polvenvaihdos tehty vuonna 2014
mukana jo 1980-luvun lopulla     Yrittäjät: Matti ja Marko Rinne-Kanto
                   Liikevaihto: 1,2 - 1,5 miljoonaa euroa
toteuttamassa sairaalaan Siemen-   Henkilöstö: 9
                   Toiminta-alue: Pohjois-Suomi
sin ensimmäistä kiinteistöauto-
                   kesken. Allianssi järjesti laitetoi-
maatiojärjestelmää, ja kuluneet    mittajille kilpailutuksen, johon RSS
                   osallistui Siemensin edustajana.
20 vuotta RSS on myös ylläpitänyt
                     ”Hankkeessa ei tuijoteta vain
järjestelmää.             omaa osa-aluetta. Suunnittelussa
                   otetaan huomioon, miten automaa-
”Ohjelmointi tuli mukaan toi-     tion ratkaisut vaikuttavat muihin
                   toimijoihin”, Siemensin myynti-
mintaamme parikymmentä vuotta     johtaja Tero Viherlehto sanoo.

sitten. Samalla meistä tuli Siemen-    Hän toteaa, että oikeilla laite-
                   valinnoilla voidaan säästää mer-
sin ratkaisupartneri, mikä tar-    kittävästi muun muassa kaape-      Rovaniemen sähkö- ja säätölaite oy:n toimitusjohtaja Marko Rinne-Kanto ja Lapin keskussairaalan sähkökäytönjohtaja
                   loinnissa.               Seppo Rautiainen leikkaussalin ohjauspaneelin ääressä.
koittaa sitä, että pystymme sekä
                     ”Säästöä syntyy, kun hyödyn-
toteuttamaan tällaisia projekteja   netään uusien teknologioiden tuo-
                   mia liitettävyyksiä. Säästöt eivät
että ylläpitämään Siemensin jär-   välttämättä näy tällöin suoraan
                   rakennusautomaatiossa, mutta ne
jestelmiä”, toisen polven yrittäjä,  ilmenevät muilla osa-alueilla.”     kin ohjaustekniikan toteutus vaatii    tamalla rikkoutuneen osan”, Pyl-    ja mitä ovat tarvittavat toimenpi-
                                       erikoisosaamista.             vänen sanoo.              teet”, Rinne-Kanto sanoo.
Rovaniemen sähkö- ja säätölait-    SPESIAALITÖITÄ
                                         ”Painehallituissa tiloissa on       Automaatiojärjestelmässä ilme-   AVOIN JÄRJESTELMÄ
teen toimitusjohtaja Marko Rin-    Sairaalan, ja erityisesti sen kriit-  kiinnitettävä huomiota säätöpro-     nevät häiriöt aiheuttavat hälytyksen.
                   tisten osien, kuten leikkaussa-     sessiin ja toimilaitteiden varmuu-                        Lapin keskussairaalan laajennus-
ne-Kanto kertoo.           lien, teho- ja valvontaosastojen    teen. On myös tärkeää, että järjes-      ”Kriittiset hälytykset tulevat   osan kokonaiskustannukset ovat
                   sekä painehallitun sairaala-aptee-   telmä näyttäytyy käyttäjälle yhtenä    kiinteistönhoitajan puhelimeen.    noin 160 miljoonaa euroa, josta
Partnerius velvoittaa myös sii-                        kokonaisuutena, vaikka sen osa-      Viestistä selviää, mistä on kysymys  automaation osuus on reilu pro-
                                       alueet sisältävät spesifejä ohjelmis-                      sentti. Pienestä kustannusosuu-
hen, että yritys kouluttaa henkilö-                      toja”, Siemensin tekniikka-asian-        Sairaalalle           destaan huolimatta rakennusau-
                                       tuntija Tuomas Pylvänen kertoo.      on tärkeää, että            tomaatiolla paljolti ratkaistaan se,
kuntaansa säännöllisesti.                                                osaaminen               miten tuottava, joustava ja energia-
                                         Sairaalaympäristössä järjes-     löytyy samalta             tehokas sairaala on toimiessaan.
”Meillä on jo pitkä Sie-                           telmät rakennetaan pitkäikäisiksi,    paikkakunnalta.
                                       jolloin tilaaja odottaa, että järjestel-                       ”Siemensin järjestelmään voi-
mens-kumppanuus takana. Sai-                         mässä tarvittavia komponentteja                         daan liittää myös kolmannen osa-
                                       on saatavilla myös tulevaisuudessa.                       puolen ohjelmistoja niin, että käyt-
raalalle on tärkeää, että osaaminen                                                              töliittymä ei muutu, jolloin käyttä-
                                         ”Tiedämme hyvin tuottei-                           jän ei tarvitse hallita monia erilai-
löytyy samalta paikkakunnalta.”                        demme tulevaisuudennäkymät,                           sia järjestelmiä”, Pylvänen sanoo.
                                       eli jos jokin tuote loppuu, sille löy-
SÄÄSTÖJÄ HAUSSA                                tyy korvaaja. Asiakas ei jää tyh-                          Hänen mukaansa niin sanotut
                                       jän päälle. Suunnittelussa läh-                         monimerkkivalvomot yleistyvät
Lapin sairaanhoitopiirin lähtö-                        detään myös siitä, että sairaa-                         kovaa vauhtia.
kohtana on, että vaikka hankkeen                       lan oma väki pystyy vikatilan sat-
suunnittelu tilataan pääosin Lapin                      tuessa saamaan järjestelmän toi-                           ”Siemens on yksi niistä valmis-
ulkopuolelta, alihankkijoina toimii                      mintaan käsiohjauksella tai vaih-                        tajista, joka nojaa avoimiin stan-
mahdollisimman paljon lappilaisia                                                               dardeihin.”
yrityksiä.

  Sairaalan laajennuksella pyri-
tään säästöihin ja kustannus-
ten kasvun jarruttamiseen. Ensi
vuonna valmistuva hanke toteute-
taan allianssimallilla, jossa vastuu
jaetaan hankkeeseen osallistuvien

                                        EQQ LiteRex

                                       Dca-luokan halogeenittomat
                                           asennuskaapelit

                                         mustana ja valkoisena

                                             www.reka.fi
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15