Page 9 - Sahkomaailma_3-2022
P. 9

09

Tutkimusryhmä kehittää sähkökonetta lentolaitteisiin

Lentokoneen generaattorit ja moottorit                                                         Juha Pyrhönen   FAKTA
tarvitsevat noin satakertaisen ominaistehon
teollisiin sähkökoneisiin verrattuna.                                                                 Sähkölentokoneita
                                                                                    hankalille reiteille
Ari Uusitalo             naistehon ja yhdessä kumppaneit-    Kuvan noin 10 kW/kg ominaistehon moottori (vas.) on LUT-laboratoriossa
                   temme kanssa olemme tavoitte-     alustavissa testeissä. Niissä moottoria on ajettu 3 000 rpm teollisuus-          Lentoliikenteen sähköistyminen ei
Suomen Akatemia rahoittaa Aal-    lemassa tuota lukemaa”, LUT-yli-    moottoria (oik.) kuormana käyttäen.                            enää ole kaukaista tulevaisuutta,
to-yliopiston, Tampereen yliopis-   opiston sähkönkäyttötekniikan                                                  vaan visioiden konkretisoituminen on
ton, VTT:n ja CSC – Tieteen tieto-  professori Juha Pyrhönen selvittää.  lisuudesta. Pyrhösen mukaan ongel-  ei ole markkinoilla. Piikarbiditek-         lähellä. Jos sähkölentokonevalmista-
tekniikan keskus oy:n sekä LUT-yli-                     mana on toistaiseksi yhteensopivuus  niikan kypsyminen tuo mahdolli-           jien suunnitelmat toteutuvat, ensim-
opiston yhteistä ”Suurnopeuksiset     ”Lentokoneen generaattorit ja   muiden toimilaitteiden kanssa.    suuksia toteuttaa suuren ominais-          mäisiä sähkölentokoneita voidaan
sähkömekaaniset energianmuun-     moottorit tarvitsevat noin sata-                       tehon moottoreille sopivia tehoe-          VTT:n mukaan nähdä kaupallisilla
nosjärjestelmät” -huippuyksikköä   kertaisen ominaistehon teollisiin     ”Suuren ominaistehon konei-    lektroniikkaratkaisuja.”              lennoilla jo viiden vuoden kuluessa.
yhteensä noin viidellä miljoonalla  koneisiin verrattuna. Laboratori-   den asettamana haasteena on se,
eurolla seuraavan viiden vuoden    ossamme on paraikaa testattavana    että käytännössä vaaditaan myös      ”Yksi merkittävä kehityssuunta          Suomessa sähkölentokoneet
aikana. Ryhmä tutkii sähkökonei-   prototyyppi, jonka jatkuva teho on   suurta taajuutta. Esimerkiksi tuo   on toteuttaa moottorin yhtey-            voisivat tarjota nopean ja vähä-
den käytännön sovelluksia teolli-   noin 600 kW ja huipputeho noin     mainittu moottorimme toimii      teen hajautettu taajuusmuuttaja.          päästöisen vaihtoehdon eten-
suuden ja sähköisen liikenteen tar-  1 000 kW. Koneen massa on 65 kg,    maksimissaan noin 1 700 Hz taa-    Voimme viedä hajautuksen niin            kin reiteille Itämeren yli tai koti-
peisiin. Yksi tavoitteista on kehit- joten olemme noin 10 kW/kg omi-    juudella. Sellaisia taajuusmuuttajia pitkälle, että sähkökoneen jokaista         maan poikittaisliikenteeseen
tää lentokoneille sopiva tapa käyt-  naistehossa. Tämä kone on toteu-                                                 pieniä lentokenttiä hyödyntäen.
tää sähköä.              tettu tavanomaisin rakennema-
                   teriaalein. Siirtymällä parhaisiin                                                vyyhtiä syöttää oma, rakentee-
  ”LUT ei ole kehittämässä len-   käytettävissä oleviin materiaalei-                                                seen integroitu tehoelektroniik-
tokonetta vaan sähkökonetta, jota   hin ja nostamalla koneen nopeutta,                                                kamoduuli. Uskomme, että täl-
voisi soveltaa lentävien laitteiden  on mahdollista päästä nyt saa-                                                  laisella hajautetulla rakenteella
propulsiovoiman tuotannossa. Var-   vutettua suurempaan ominaiste-                                                  voimme ratkoa taajuusmuuttaja-
sinaiset lentokoneet tulevat toi-   hoon”, Pyrhönen kertoo.                                                     pulaan liittyviä kysymyksiä”, Pyr-
meen hieman pienemmän omi-                                                                       hönen sanoo.
naistehon moottoreilla kuin pys-   TAAJUUSMUUTTAJA PUUTTUU
tysuoraan nousevat droonit. Ilmai-
luteollisuus on asettanut tavoit-   Suurnopeussähkömoottorien mer-
teeksi vähintään 20 kW/kg omi-    kittävät kaupalliset läpimurrot puut-
                   tuvat vielä myös suomalaisesta teol-

Kevyt ja
helposti muokattava
lankahyllyjärjestelmä

MEKA® WMT lankahylly soveltuu käytettäväksi kaapelitienä
toimistoista raskaisiin teollisuuskohteisiin. Järjestelmä soveltuu
erityisen hyvin esimerkiksi elintarvike- ja ICT-teollisuuteen sekä
uusiutuvan energian kohteisiin. Lankahylly on saatavilla kaikkiin
ilmastorasitusluokkiin (C1-CX).

Tutustu tuotteisiin

HELPPO JA NOPEA ASENTAA        OPTIMAALINEN TILANKÄYTTÖ         TURVALLINEN KÄSITELLÄ                               Uutta!
                                                                            Suojatulpilla WMT EP4
    Pikaliitokset          Helposti muokattavissa        Viistetyt lankojen päät sivuilla                      ja WMT EP5 viimeistelet
 nopeuttavat asennusta.        pieniin ja haastaviin tiloihin.    vähentävät kaapelivaurioita ja
                                                                              asennukset ja teet
                                         asentajien vammoja.                           lankahyllystä entistä

                                                                               turvallisemman.

                   Suomalainen Meka Pro Oy on valmistanut kaapeliteitä jo 40 vuotta. Perheyhtiö on ollut sähköalalla vuodesta 1953.
                             7 tuoteryhmää ja 4 000 tuotetta – näistä löydät projektisi johtotieratkaisut.
                             MEKA PRO OY | KONETIE 25, 90620 OULU | 0207 450 800 | WWW.MEKA.EU
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14